A- A+

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

     Основните приоритети в Националната здравна стратегия на правителството 2021-2030 и политиката на Министерство на здравеопазването са водещи стратегически документи, определящи визията на регионалните здравни инспекции, чиято мисия е опазване и укрепване на индивидуалното и обществено здраве чрез ограничаване въздействието на рисковите фактори на жизнената среда и информиран избор на здравословен начин на живот.

     Мисията
 на Регионална здравна инспекция – Велико Търново е да осъществява и организира държавната здравна политика на територията на  област Велико Търново, обхващаща – общини Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол.

     Визията на РЗИ – Велико Търново е чрез ефективно управление, организационно усъвършенстване и качествена организация на дейността си да изпълнява успешно своята мисия и да допринася за опазване на общественото здраве и повишаване на качеството на живот на населението в област Велико Търново.

     Визията на инспекцията се реализира чрез постигането на стратегическите цели:
       Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на Област Велико Търново.
       Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива.
       Повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда.
       Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.
      Ограничаване заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.

Цели 2023 г.

Отчет за изпълнението на целите за 2022 г.

Цели 2022 г.

Отчет за изпълнението на целите за 2021 г.

Цели 2021 г.