A- A+

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-14/28.09.2021 г.,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

       За длъжността „Младши експерт“, в дирекция „Лабораторни изследвания“ в РЗИ – Велико Търново – 1 (една) щатна бройка.

       Място на работа: РЗИ – Велико Търново.

       Кратко описание на длъжността: Провеждане на ефективен и качествен лабораторен контрол, чрез извършване на микробиологични изследвания на продуктите и стоките със значение за здравето на човека. Участие в разработване и внедряване на методи за изпитване и в междулабораторни сравнителни изпитвания.

       Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
       1. образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
       2. минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг; професионален опит – не се изисква;
       3. професионални области – „Здравеопазване и спорт”, професионално направление – „Обществено здраве”, специалност „Медицински лаборант“
       и/или „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Биологически науки“.

       Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
       1. владеене на чужд език (документ);
       2. дигитална компетентност (документ);
       3. задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закона за здравето, Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Наредба №12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, EA - 4/10 accreditation in microbiological laboratories (акредитация на микробиологични лаборатории)БДС EN ISO/IEC 17025.
       Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700 до 1600 лв. (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

       Срок и място за подаване на документи:
      
1. РЗИ – Велико Търново;
       2. Адрес: град Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая №310;
       3. В срок от 14 дни от публикуването на обявата, кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурса на определения служител в съответната администрация. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.

       Необходими документи за участие в конкурса:
      
1. заявление по образец за участие в конкурс – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
       2. декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
       3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
       4. копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
       5. други документи: сертификати за проведени обучения;
       6. подробна автобиография;
       7. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);
       8. копие от документи за дигитална компетентност (ако притежават такива).
       Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

       Начин на провеждане на конкурса:
      
1. Решаване на тест;
       2. Провеждане на интервю.

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg, на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg и на информационното табло в сградата на инспекцията..

       Подаването на заявления и приложенията към тях се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес rzi-vt@rzi-vt.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

       Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

       Краен срок за подаване на документи – до 17:00 ч. на 13.10.2021 г. включително.

(публикувано на 29.09.2021 г.)


РЕЗУЛТАТ

ОТ ОБЯВЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” на основание Заповед №РД-15-08-14/28.09.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       Конкурсната процедура за длъжността е прекратена със Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-18/15.10.2021 г., на основание чл. 19 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, поради това че в срока за подаване на документи не е постъпило нито едно заявление по обявената конкурсна процедура.

(публикувано на 20.10.2021 г.)
 

ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-15/28.09.2021 г.,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

       За длъжността „Инспектор“, в дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Велико Търново – 1 (една) щатна бройка.

       Място на работа: РЗИ – Велико Търново.

       Кратко описание на длъжността: Осъществяване на държавен здравен контрол и активен епидемиологичен надзор на заразните и паразитни заболявания и спомагане за ограничаване на заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести. Извършване на самостоятелни епидемиологични проучвания на заразните заболявания на територията на област Велико Търново. Прилагане на административно-наказателни мерки при осъществяване на здравния контрол.

       Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
       1. образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
       2. минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг; професионален опит – не се изисква;
       3. професионална област – „Здравеопазване и спорт”, професионални направления –  „Обществено здраве”, специалности „Инспектор по обществено здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“;
       и/или професионално направление „Здравни грижи“, специалности „Инспектор по обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“, „Акушерски грижи“, „Медицински фелдшер“.

       Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
       1. владеене на чужд език (документ);
       2. дигитална компетентност (документ);
       3. задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести.
       Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700 до 1600 лв. (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

       Срок и място за подаване на документи:
      
1. РЗИ – Велико Търново;
       2. Адрес: град Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая №310;
       3. В срок от 14 дни от публикуването на обявата, кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурса на определения служител в съответната администрация. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.

       Необходими документи за участие в конкурса:
      
1. заявление по образец за участие в конкурс – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
       2. декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
       3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
       4. копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
       5. други документи: сертификати за проведени обучения;
       6. подробна автобиография;
       7. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);
       8. копие от документи за дигитална компетентност (ако притежават такива).
       Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

       Начин на провеждане на конкурса:
      
1. Решаване на тест;
       2. Провеждане на интервю.

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg, на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg и на информационното табло в сградата на инспекцията..

       Подаването на заявления и приложенията към тях се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес rzi-vt@rzi-vt.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

       Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

       Краен срок за подаване на документи – до 17:00 ч. на 13.10.2021 г. включително.

(публикувано на 29.09.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ В РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

       До участие в конкурса се допускат следния кандидат:
 
       Маргарита Иванова Маринова
 

       Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 17.11.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на РЗИ – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

        В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:30 часа.

 

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС 

        ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ В РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

        До участие в конкурса не се допускат следните кандидати:

        НЯМА

(публикувано на 20.10.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Закон за държавния служител
       5. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       6. Закон за защита на личните данни
       7. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       8. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
       9. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       10. Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в Р България
       11. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
       12. Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
       13. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       14. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       15. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       16. Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       17. Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
       18. Наредба №2/10.01.2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
       19. Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
       20. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГД
       21. Наредба №47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       22. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       23. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       24. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       25. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация

(публикувано на 20.10.2021 г.)
 

ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-16/28.09.2021 г.,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

       За длъжността „Инспектор“, в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Велико Търново – 1 (една) щатна бройка.

       Място на работа: РЗИ – Велико Търново.

       Кратко описание на длъжността: Намаляване на риска за здравето на населението и подобряване качеството на живот чрез повишаване на ефективността на държавния здравен контрол и достигане на високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда. Извършване на контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене в закритите обществени места, нехранителни обекти с обществено предназначение, обекти за съхраняване и търговия с храни и заведения за хранене и развлечение и транспортни средства за обществен превоз на пътници. Прилагане на административно-наказателни мерки при осъществяване на здравния контрол.

       Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
      1. образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
      2. минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг; професионален опит – не се изисква;
      3. професионална област – „Здравеопазване и спорт”;
      4. професионални направления – „Обществено здраве”, специалности „Инспектор по обществено здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Обществено здравеопазване“, „Опазване и контрол на общественото здраве“;
       или професионално направление „Здравни грижи“, специалност „Инспектор по обществено здраве“, „Здравен инспектор“.

       Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
       1. владеене на чужд език (документ);
       2. дигитална компетентност (документ);
       3. задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита от вредното вйздействие на химичните вещества и смеси, Закона за водите, Наредба №9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции, Наредба №36 на МЗ за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.
       Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700 до 1600 лв. (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

       Срок и място за подаване на документи:
      
1. РЗИ – Велико Търново;
       2. Адрес: град Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая №310;
       3. В срок от 14 дни от публикуването на обявата, кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурса на определения служител в съответната администрация. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.

       Необходими документи за участие в конкурса:
      
1. заявление по образец за участие в конкурс – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
       2. декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
       3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
       4. копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
       5. други документи: сертификати за проведени обучения;
       6. подробна автобиография;
       7. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);
       8. копие от документи за дигитална компетентност (ако притежават такива).
       Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

       Начин на провеждане на конкурса:
      
1. Решаване на тест;
       2. Провеждане на интервю.

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg, на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg и на информационното табло в сградата на инспекцията..

       Подаването на заявления и приложенията към тях се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес rzi-vt@rzi-vt.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

       Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

       Краен срок за подаване на документи – до 17:00 ч. на 13.10.2021 г. включително.

(публикувано на 29.09.2021 г.)


РЕЗУЛТАТ

ОТ ОБЯВЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ", ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” на основание Заповед №РД-15-08-16/28.09.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       Конкурсната процедура за длъжността е прекратена със Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-19/15.10.2021 г., на основание чл. 19 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, поради това че в срока за подаване на документи не е постъпило нито едно заявление по обявената конкурсна процедура.

(публикувано на 20.10.2021 г.)
 

ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-17/28.09.2021 г.,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

       За длъжността „Главен инспектор“, в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Велико Търново – 1 (една) щатна бройка.

       Място на работа: РЗИ – Велико Търново.

       Кратко описание на длъжността: Осъществява контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене, и здравните изисквания за дейности със значение за здравето на човека. Контролира изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки. Съставя актове за установяване на административни нарушения. Участва в епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични незаразни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот. Проучва разпространението на рисковите поведенчески фактори, свързани с начина на живот, и участва в разработването на мерки за ограничаването им. Организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности.

       Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
      1. образователно-квалификационна степен – бакалавър;
      2. минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши ранг и/или професионален опит – не по-малко от две години в област или области на дейност, свързани със профилактика на хроничните незаразни болести, свързани с нездравословното хранене и промоция на здраве сред населението като цяло и на прицелни групи от него, здравно образование и обучение на целеви групи от населението (деца, ученици, професионалисти и други) относно рисковите за здравето фактори в начина на живот и в околната среда.
      3. професионална област – „Здравеопазване и спорт”;
      4. професионално направление – „Медицина“.

       Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
       1. владеене на чужд език (документ);
       2. дигитална компетентност (документ);
       3. задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закона за здравето, Закона за храните, Наредба №1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредба №3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, Наредба №10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, Наредба №36 на МЗ за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, Наредба №37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците.
       Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720 до 1800 лв. (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

       Срок и място за подаване на документи:
      
1. РЗИ – Велико Търново;
       2. Адрес: град Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая №310;
       3. В срок от 14 дни от публикуването на обявата, кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурса на определения служител в съответната администрация. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.

       Необходими документи за участие в конкурса:
      
1. заявление по образец за участие в конкурс – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
       2. декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
       3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
       4. копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
       5. други документи: сертификати за проведени обучения;
       6. подробна автобиография;
       7. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);
       8. копие от документи за дигитална компетентност (ако притежават такива).
       Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

       Начин на провеждане на конкурса:
      
1. Решаване на тест;
       2. Провеждане на интервю.

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg, на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg и на информационното табло в сградата на инспекцията..

       Подаването на заявления и приложенията към тях се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес rzi-vt@rzi-vt.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

       Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

       Краен срок за подаване на документи – до 17:00 ч. на 13.10.2021 г. включително.

(публикувано на 29.09.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ В РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

       До участие в конкурса се допускат следния кандидат:
 
       Росица Божкова Иванова
 

       Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 18.11.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на РЗИ – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

        В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:30 часа.

 

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС 

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ В РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВОО 

        До участие в конкурса не се допускат следните кандидати:

        НЯМА

(публикувано на 20.10.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Закон за храните
       4. Закон за административните нарушения и наказания
       5.  Закон за защита на личните данни; Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
       6. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       7. Закон за националния архивен фонд
       8. Наредба №3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
       9. Наредба №10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
       10. Наредба №36 на МЗ за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       11. Наредба №2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни
       12. Наредба №6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
       13. Наредба №37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците.
       14. Наредба №15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони
       16. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
       17. Наредба за административното обслужване
       18. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново
       19. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       20. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ –Велико Търново
       21. Харта на клиента
       22. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

(публикувано на 20.10.2021 г.)
 

ОБЯВЛЕНИЕ

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23,

обявява вакантна длъжност

ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ при РЗИ – Велико Търново (по заместване)

       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността по Класификатора на длъжностите в администрацията:
       - образователна степен: средно образование;
       - професионална област: не се изисква;
       - професионален опит: не се изисква.
       2. Допълнителна квалификация:
       - свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС), категория „В“ и три години от датата на придобиването му.
       3. Необходими документи:
       - заявление за работа;
       - автобиография;
       - копие от официален документ за придобито образование с приложение;
       - копие от свидетелство за управление на МПС.
       4. С ободрените по документи кандидати ще се проведе интервю-събеседване.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите се подават в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310. Допълнителна информация и справки на телефони: 062/614-344; 614–352. Срок за подаване на документи – до 01.09.2021 г. включително.
       6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване по заместване на транспортно и административно-стопанско обслужване. Управление и поддръжка на служебен автомобил, превоз на пътници и товари, поддръжка на сградния фонд и района на инспекцията.
       Обявлението да бъде публикувано в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

(публикувано на 24.08.2021 г.)
 

ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-12/05.08.2021 г.,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

       За длъжността „Главен инспектор“, в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Велико Търново – 1 (една) щатна бройка.

       Място на работа: РЗИ – Велико Търново.

       Кратко описание на длъжността: Намаляване на риска за здравето на населението и подобряване качеството на живот чрез повишаване на ефективността на държавния здравен контрол и достигане на високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда. Осъществяване на функциите на длъжностно лице в РЗИ по безопасност и здраве при работа. Организация, планиране и координиране на дейността на отдела в изпълнение на държавния здравен контрол на територията на област Велико Търново.

       Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни
те актове за заемане на длъжността:

       1. образователно-квалификационна степен – бакалавър;
       2. минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши ранг и/или професионален опит – не по-малко от две години в област или области на дейност, свързани със спазване изискванията на европейското и националното законодателство в при козметичните продукти на пазара; участие в оценка на здравния риск от химични вещества и смеси; здравен контрол върху дейността на службите по трудова медицина; здравен контрол в аптеки, дрогерии, складове за лекарствени продукти и автомобили за превоз на лекарствени продукти;
       3. професионална област – „Здравеопазване и спорт”;
       4. професионални направления – „Медицина“; „Обществено здраве”, специалности „Инспектор по обществено здраве“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Обществено здравеопазване“, „Трудова медицина“ или „Здравни грижи“, специалности „Медицинска козметика“; „Инспектор по обществено здраве“, „Здравен инспектор“.

       Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
       1. владеене на чужд език (документ);
       2. дигитална компетентност (документ);
       3. задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, Наредба №9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции, Наредба №36 на МЗ за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол Регламент (ЕО) №1223/2009 относно козметичните продукти законодателството по химикалите в Европейския съюз.
       Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720 до 1800 лв. (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

       Срок и място за подаване на документи:
      
1. РЗИ – Велико Търново;
       2. Адрес: град Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая №310;
       3. В срок от 14 дни от публикуването на обявата, кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурса на определения служител в съответната администрация. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.

       Необходими документи за участие в конкурса:
      
1. заявление по образец за участие в конкурс – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
       2. декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
       3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
       4. копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
       5. други документи: сертификати за проведени обучения;
       6. подробна автобиография;
       7. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);
       8. копие от документи за дигитална компетентност (ако притежават такива).
       Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

       Начин на провеждане на конкурса:
      
1. Решаване на тест;
       2. Провеждане на интервю.

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg, на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg и на информационното табло в сградата на инспекцията..

       Подаването на заявления и приложенията към тях се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес rzi-vt@rzi-vt.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

       Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

       Краен срок за подаване на документи – до 17:00 ч. на 19.08.2021 г. включително.

(публикувано на 05.08.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

       До участие в конкурса се допускат следния кандидат:
 
       д-р Христина Славчева Христова-Генчева
 

       Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 03.09.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на РЗИ – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

        В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:30 часа.

 

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС 

        ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

        До участие в конкурса не се допускат следните кандидати:

        НЯМА

(публикувано на 25.08.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ в РЗИ – Велико Търново

        1. Закон за здравето
        2. Закон за държавния служител
        3. Закон за защита от шума в околната среда
        4. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
        5. Закон за водите
        6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
        7. Закон за националния архивен фонд
        8. Закон за административните нарушения и наказания
        9. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
        10. Закон за защита на личните данни
        11. Административно-процесуалния кодекс
        12. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново
        13. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
        14. Наредба за административното обслужване
        15. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
        16. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
        17. Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създавана и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ
        18. Наредба №3/2008 г за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
        19. Наредба №15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони
        20. Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, сигнали и жалби в РЗИ – Велико Търново, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от отдела
        21. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
        22. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ –Велико Търново
        23. Харта на клиента

(публикувано на 25.08.2021 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ (ДЗК), ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ (ОЗ) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-68/23.08.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново,

Реши:

       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 12 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче, с ограждане или знак ˅.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто – 3. При интервюто кандидатът ще се оценява по критериите: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, “Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), „Професионална компетентност” и „Дигитална компетентност“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидата, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. В случай, че кандидатът бъдат допуснат до интервю, да бъде уведомен писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

(публикувано на 02.09.2021 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-12/05.08.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

 

       за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидатът:

       Д-Р ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА-ГЕНЧЕВА

 

(публикувано на 08.09.2021 г.)
ОБЯВЛЕНИЕ

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23,

обявява вакантна длъжност

ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

при РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността по Класификатора на длъжностите в администрацията:
       - образователна степен: средно образование;
       - професионална област: не се изисква;
       - професионален опит: не се изисква.
       2. Допълнителна квалификация: не се изисква.
       3. Необходими документи:
       - заявление за работа;
       - автобиография;
       - копие от официален документ за придобито образование с приложение.
       4. С ободрените по документи кандидати ще се проведе интервю-събеседване.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите се подават в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310. Допълнителна информация и справки на телефони: 062/614-344; 614–352. Срок за подаване на документи – до 17.07.2021 г. включително.
       6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осигуряване на необходимата чистота и дезинфекция на лабораториите, работните и помощните помещения в сградата, и двора на инспекцията. Осъществяване на пропускателен режим и при необходимост заключване и включване на охранителната система (СОТ) в края на работния ден.

       Обявлението да бъде публикувано в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

(публикувано на 07.07.2021 г.)
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-11/14.05.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, и Приложение №1а към чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация:
       - степен на образование: бакалавър;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Медицина и фармация“
       или професионално направление „Обществено здраве“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Акушерка“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“;
       или професионално направление „Здравни грижи“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“ и „Акушерски грижи“.
       - професионален опит: две години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - вид правоотношение – служебно;
       - дигитална компетентност (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ);
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17:00 часа на 11-ия ден от публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път чрез електронната поща на инспекцията: rzi-vt@rzi-vt.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Когато документите са подадeни от кандидатите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата на посочената от него електронна поща.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Организация, ръководство и контрол на дейността по надзора на заразните и паразитни болести, с цел ограничаване на заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести. Извършване на държавен здравен контрол (систематичен, насочен, предварителен) на обекти с обществено предназначение и на дейности със значение за здравето на човека. Осигуряване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар на Република България. Провеждане на извънредни имунизационни кампании. Прилагане на административно-наказателни мерки при осъществяване на здравния контрол.
       8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       9. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.

       Краен срок за подаване на документи – до 25.05.2021 г. включително.

(публикувано на 14.05.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат следните кандидати:

       1. д-р Марал Лазаревна Атанасова

       2. Невена Венциславова Цветанова-Петкова

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 09.06.2021 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.


СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Недопуснати до участие в конкурса:

       Няма

 

(публикувано на 28.05.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Закон за държавния служител
       5. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       6. Закон за защита на личните данни
       7. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       8. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
       9. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       10. Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в РБългария
       11. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
       12. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
       13. Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
       14. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       15. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       16. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       17. Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       18. Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
       19. Наредба №2/10.01.2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
       20. Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
       21. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГД
       22. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       23. Наредба №47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       24. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       25. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       26. Харта на клиента
       27. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       28. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
       29. Антикорупционни процедури на МЗ
       30. Политика и вътрешни правила на РЗИ за мрежова и информационна сигурност

(публикувано на 28.05.2021 г.)


 

ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (НЗБ) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-59/27.05.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:

       Председател:
       д-р Ирина Млъзева – директор на дирекция НЗБ в РЗИ – Велико Търново;

       Членове на комисията:
       1. Албена Драгнева – адвокат;
       2. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 15 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче или с ограждане. При сгрешен отговор, кандидатът отбелязва верния отговор като срещу него пише „Вярно“ и се подписва.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто – 3. При интервюто кандидатът ще се оценява по критериите: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, “Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), „Професионална компетентност” и „Дигитална компетентност“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. В случай, че кандидатите бъдат допуснати до интервю, да бъдат уведомени писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

(публикувано на 08.06.2021 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС


проведен на основание Заповед №РД-15-08-11/14.05.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”,

       КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИКЛЮЧИ БЕЗ КЛАСИРАНЕ.

(публикувано на 21.06.2021 г.)
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-10/29.04.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, и Приложение №1а към чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация:
       - степен на образование: бакалавър;
       - област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“;
       професионално направление „Информатика и компютърни науки“;
       - или област на висшето образование „Технически науки“;
       професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“;
       - минимален ранг: IV младши;
       - професионален опит: 2 години;
       - вид правоотношение – служебно;
       - дигитална компетентност (документ);
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ);
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17:00 часа на 14-ия ден от публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път чрез електронната поща на инспекцията: rzi-vt@rzi-vt.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Когато документите са подадeни от кандидатите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата на посочената от него електронна поща.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Събиране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на достоверна медико-статистическа и финансово-икономическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните заведения на територията на областта за нуждите на националната система за здравеопазванe. Методична помощ на лечебните заведения за поддържане на актуална информация в националните информационни системи. Проучване и установяване на потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование.
       8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       9. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.

       Краен срок за подаване на документи – до 13.05.2021 г. включително.

(публикувано на 29.04.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       1. Иванка Георгиева Стойчева

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 28.05.2020 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11.00 часа.

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


       Недопуснати до участие в конкурса:

       1. Красимир Димитров Граховски

       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалности „Индустриален мениджмънт“ и „Управление на ресурси и технологии“, които са извън посочените в т. 1 от обявата и няма професионален опит по специалност, посочена в т. 1 от обявата – 2 години).

(публикувано на 18.05.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс
за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Медицински дейности“

       1. Закон за здравето
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Административнопроцесуалния кодекс
       5. Закон за държавния служител
       6. Закон за защита на личните данни
       7. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
       8. Наредба №1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения
       9. Наредба №3 от 05.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения
       10. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
       11. Наредба за административното обслужване; процедури за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекция „Медицински дейности“
       12. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       13. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ – Велико Търново
       14. Харта на клиента
       15. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       16. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново

(публикувано на 18.05.2021 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” (МД) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-58/14.05.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:

       Председател:
       д-р Цветанка Маринова – директор на дирекция МД;

       Членове на комисията:
       1. Албена Драгнева – адвокат;
       2. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 12 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче, ограждане или знак ˅.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидатите въз основа на техните отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто –        3. При интервюто кандидатите ще се оценяват по критериите: „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), “Комуникативна компетентност“, „Професионална компетентност” „Аналитична компетентност“, „Дигитална компетентност“ и „Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. В случай, че кандидатите бъдат допуснати до интервю, да бъдат уведомени писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

(публикувано на 27.05.2021 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС


проведен на основание Заповед №РД-15-08-10/29.04.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидатът:

       ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

(публикувано на 01.06.2021 г.)
 

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-9/08.04.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: професионален бакалавър;
       - област на висшето образование: „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалност „Медицински лаборант“
или област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“
       професионално направление „Биологически науки“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - дигитална компетентност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Провеждане на ефективен и качествен лабораторен контрол, чрез извършване на микробиологични изследвания на продуктите и стоките със значение за здравето на човека. Предварителна подготовка и лабораторни микробиологични изпитвания на извадки от стоки и продукти със значение за здравето на населението. Поддържане на акредитацията в съответствие с изискванията на стандарта. Участие в разработване и внедряване на методи за изпитване. Осигуряване качество на провежданите изпитвателни дейности. Участие в междулабораторни сравнителни изпитвания.
       8. Минимален размер на основната заплата – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


       Краен срок за подаване на документи – до 22.04.2021 г. включително.

(публикувано на 09.04.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       1. Стела Бойкова Иванова

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 20.05.2021 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.


СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса не се допускат следните кандидати:

       НЯМА

(публикувано на 29.04.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс за длъжността
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
       4. Закона за защита на личните данни,
       5. Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
       6. Харта на клиента
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново
       8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       10. Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност,
       11. Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       12. Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
       13. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
       14. Наредба №12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
       15. EA - 4/10 accreditation in microbiological laboratories (акредитация на микробиологични лаборатории)

(публикувано на 29.04.2021 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (ЛИ) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-56/23.04.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:

       Председател:
       Иваничка Калчева – директор на дирекция ЛИ;

       Членове на комисията:
       1. д-р Таня Владкова – главен експерт в дирекция ЛИ;
       2. Албена Драгнева – адвокат;
       3. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 12 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче или с ограждане.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто –        3. При интервюто кандидатът ще се оценява по критериите: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, “Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), „Професионална компетентност” и „Дигитална компетентност“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. В случай, че кандидатите бъдат допуснати до интервю, да бъдат уведомени писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

(публикувано на 19.05.2021 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-9/08.04.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидатът:

       СТЕЛА БОЙКОВА ИВАНОВА

(публикувано на 27.05.2021 г.)
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-7/05.04.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: професионален бакалавър;
       - област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления „Администрация и управление“ или „Икономика“;
       или област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - дигитална компетентност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Деловодно обслужване с цел навременен, със запазен интегритет и проследим документооборот и осигуряване предпоставки за ефективен контрол по изпълнение на дейностите в РЗИ, както и административно обслужване на физически и юридически лица с цел предоставяне в срок на качествени, законосъобразни и отговарящи на стандартите за обслужване административни услуги.
       8. Минимален размер на основната заплата – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.

       Краен срок за подаване на документи – до 19.04.2021 г. включително.

(публикувано на 06.04.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат следните кандидати:

       1. Йоана Иванова Вангелова-Дончева
       2. Йоана Йорданова Дянкова
       3. Божидара Радославова Йорданова
       4. Галя Иванова Петкова
       5. Десислава Тодорова Бейкова
       6. Стела Венциславова Димитрова
       7. Силва Славчева Александрова
       8. Грета Тошкова Георгиева
       9. Пламена Йорданова Петкова
       10. Петър Пламенов Петков
       11. Десислава Боянова Григорова
       12. Мадлена Ценкова Серафимова
       13. Силвия Владкова Цветанова
       14. Галя Иванова Георгиева
       15. Цветелина Георгиева Балабанова
       16. Иван Цанев Цанев
       17. Иванела Йорданова Ковачева
       18. Димитринка Колева Бонева
       19. Росица Петрова Николова
       20. Нелина Руменова Александрова
       21. Йоана Велчева Велчева
       22. Деница Георгиева Байдакова
       23. Силвия Ганчева Конашева
       24. Даниел Дианов Стефанов
       25. Снежана Иванова Доменикова
       26. Даниела Иванова Иванова
       27. Гергана Дончева Петкова
       28. Светла Христова Кирова
       29. Стела Любомирова Радулова
       30. Антоанета Богданова Маймарева
       31. Ралица Анатолиева Атанасова
       32. Деница Люлинова Николова
       33. Соня Русанова Кирвикова
       34. Илия Кръстев Узунов
       35. Габриела Петева Георгиева

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13.05.2021 г. като кандидатите се разделят на три групи.
       В първа група влизат следните кандидати: Йоана Иванова Вангелова-Дончева; Йоана Йорданова Дянкова; Божидара Радославова Йорданова; Галя Иванова Петкова; Десислава Тодорова Бейкова; Стела Венциславова Димитрова; Силва Славчева Александрова; Грета Тошкова Георгиева; Пламена Йорданова Петкова; Петър Пламенов Петков; Десислава Боянова Григорова и Мадлена Ценкова Серафимова. Посочените кандидати да се явят в 09:30 ч. в сградата на РЗИ – В. Търново, етаж VІІІ, за провеждане на теста.
       Във втора група влизат следните кандидати: Силвия Владкова Цветанова; Галя Иванова Георгиева; Цветелина Георгиева Балабанова; Иван Цанев Цанев; Иванела Йорданова Ковачева; Димитринка Колева Бонева; Росица Петрова Николова; Нелина Руменова Александрова; Йоана Велчева Велчева; Деница Георгиева Байдакова; Силвия Ганчева Конашева и Даниел Дианов Стефанов. Посочените кандидати да се явят в 11:00 ч. в сградата на РЗИ – В. Търново, етаж VІІІ, за провеждане на теста.
       В трета група влизат следните кандидати: Снежана Иванова Доменикова; Даниела Иванова Иванова; Гергана Дончева Петкова; Светла Христова Кирова; Стела Любомирова Радулова; Антоанета Богданова Маймарева; Ралица Анатолиева Атанасова; Деница Люлинова Николова; Соня Русанова Кирвикова; Илия Кръстев Узунов и Габриела Петева Георгиева. Посочените кандидати да се явят в 14:00 ч. в сградата на РЗИ – В. Търново, етаж VІІІ, за провеждане на теста.

       Кандидатите, издържали успешно теста ще бъдат уведомени за датата и часът на провеждане на интервю чрез публикуване на информация на интернет страницата на инспекцията и на посочените в заявленията за участие електронни пощи.

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Недопуснати до участие в конкурса:
       Няма

(публикувано на 26.04.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс за длъжността
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Закон за националния архивен фонд
       4. Закон за защита на личните данни
       5. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       6. Административно-процесуалния кодекс
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново
       8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Наредба за административното обслужване
       10. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
       11. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
       12. Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ
       13. Наредба №15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони
       14. Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, сигнали и жалби в РЗИ – Велико Търново, процедурите за извършване на предоставяните от инспекцията административни услуги
       15. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       16. Харта на клиента
       17. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Велико Търново

(публикувано на 26.04.2021 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ (АПФСО) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-57/23.04.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:

       Председател:
       инж. Виолина Енева – главен секретар на на РЗИ – Велико Търново;

       Членове на комисията:
       1. Мария Коевска – програмист на софтуерни приложения в дирекция АПФСО;
       2. Албена Драгнева – адвокат;
       3. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 24 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 18 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче или с ограждане.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто – 3. При интервюто кандидатът ще се оценява по критериите: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, “Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), „Професионална компетентност” и „Дигитална компетентност“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. Кандидатите, издържали успешно теста ще бъдат уведомени за датата и часът на провеждане на интервю чрез публикуване на информация на интернет страницата на инспекцията и на посочените в заявленията за участие електронни пощи.

(публикувано на 12.05.2021 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


       До провеждане на интервю се допуска кандидатът:

       1. Десислава Боянова Григорова

       Посоченият кандидат трябва да се яви на интервю на 17.05.2021 г. от 14:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

(публикувано на 14.05.2021 г.)


СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До провеждане на интервю не се допускат, следните кандидати:

       1. Йоана Иванова Вангелова-Дончева
       2. Йоана Йорданова Дянкова
       3. Божидара Радославова Йорданова
       4. Галя Иванова Петкова
       5. Десислава Тодорова Бейкова
       6. Стела Венциславова Димитрова
       7. Силва Славчева Александрова
       8. Грета Тошкова Георгиева
       9. Петър Пламенов Петков
       10. Мадлена Ценкова Серафимова
       11. Силвия Владкова Цветанова
       12. Галя Иванова Георгиева
       13. Иван Цанев Цанев
       14. Иванела Йорданова Ковачева
       15. Димитринка Колева Бонева
       16. Росица Петрова Николова
       17. Нелина Руменова Александрова
       18. Йоана Велчева Велчева
       19. Деница Георгиева Байдакова
       20. Силвия Ганчева Конашева
       21. Снежана Иванова Доменикова
       22. Стела Любомирова Радулова
       23. Антоанета Богданова Маймарева
       24. Деница Люлинова Николова
       25. Илия Кръстев Узунов
       26. Габриела Петева Георгиева


(публикувано на 14.05.2021 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-7/05.04.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“,

       КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИКЛЮЧИ БЕЗ КЛАСИРАНЕ.

(публикувано на 27.05.2021 г.)
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-8/06.04.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: професионален бакалавър;
       - област на висше образование „Здравеопазване и спорт”:
       професионално направление „Медицина и фармация“, специалност „Медицина“;
       професионално направление „Обществено здраве”, специалности „Инспектор по обществено здраве“, „Опазване и контрол на общественото здраве“ , „Обществено здраве и здравни грижи“, „Обществено здравеопазване“;
       професионално направление „Здравни грижи“, специалност „Медицинска козметика“, „Инспектор по обществено здраве“, „Здравен инспектор“, „Санитарен инспектор“ и „Медицински фелдшер“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - дигитална компетентност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на систематичен и насочен държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението на обслужваната територия. Осъществяване на здравен контрол върху дейността на службите по трудова медицина на територията на областта. Извършване на контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене в закритите обществени места. Прилагане на административно-наказателни мерки при осъществяване на здравния контрол. Осъществяване на функциите на длъжностно лице в РЗИ по безопасност и здраве при работа.
       8. Минимален размер на основната заплата – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.

       Краен срок за подаване на документи – до 19.04.2021 г. включително.

(публикувано на 06.04.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       1. Лейля Наим Минчева

       Недопуснати до участие в конкурса:
       Няма

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 12.05.2021 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

(публикувано на 26.04.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Закон за защита от шума в околната среда
       4. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
       5. Закон за водите
       6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
       7. Закон за националния архивен фонд
       8. Закон за административните нарушения и наказания
       9. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       10. Закон за защита на личните данни
       11. Административно-процесуалния кодекс
       12. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново
       13. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       14. Наредба за административното обслужване
       15. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
       16. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       17. Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създавана и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ
       18. Наредба №3/2008 г за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
       19. Наредба №15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони
       20. Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, сигнали и жалби в РЗИ – Велико Търново, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от отдела
       21. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       22. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ –Велико Търново
       23. Харта на клиента

(публикувано на 26.04.2021 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ (ДЗК), ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ (ОЗ) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-55/22.04.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:

       Председател:
       д-р Красимира Петрова – заместник-директор на РЗИ – Велико Търново;

       Членове на комисията:
       1. д-р Лора Бижева – началник на отдел ДЗК;
       2. Албена Драгнева – адвокат;
       3. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 12 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче или с ограждане.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто –        3. При интервюто кандидатът ще се оценява по критериите: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, “Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), „Професионална компетентност” и „Дигитална компетентност“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. В случай, че кандидатите бъдат допуснати до интервю, да бъдат уведомени писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

(публикувано на 11.05.2021 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-8/06.04.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидатът:

       ЛЕЙЛЯ НАИМ МИНЧЕВА

(публикувано на 19.05.2021 г.)
 

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-6/09.03.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър/магистър;
       - област на висше образование „Здравеопазване и спорт”, професионално направление – „Медицина“;
       - професионално направление „Обществено здраве”, специалности „Инспектор по обществено здраве“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Обществено здравеопазване“, „Трудова медицина“;
       - професионално направление „Здравни грижи“, специалност „Медицинска козметика“; „Инспектор по обществено здраве“, „Здравен инспектор“;
       - или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление „Химически науки”, специалности „Химия“, „Екохимия“ и „Химия и екология“, или направление „Биологически науки“, специалност „Екология“;
       - или област на висше образование „Технически науки”, професионално направление „Химични технологии“, специалности „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“, специалности „Безопасност на труда“, „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“;
       - или област на висше образование „Технически науки”, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, специалности „Строително инженерство“ и „Водоснабдяване и канализация“;
       - професионален опит: две години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - дигитална компетентност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - Придобита една от следните специалности: „Хигиена на детско-юношеската възраст“, „Хранене и диететика“, „Комунална хигиена“, „Обща хигиена“ или „Социална медицина и здравен мениджмънт“; придобита професионална квалификация „Инженер-химик“;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Намаляване на риска за здравето на населението и подобряване качеството на живот чрез повишаване на ефективността на държавния здравен контрол и достигане на високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда. Осъществяване на функциите на длъжностно лице в РЗИ по безопасност и здраве при работа. Организация, планиране и координиране на дейността на отдела в следните области на държавния здравен контрол: на козметичните продукти на пазара за спазване изискванията на европейското и националното законодателство в тази област; участие в оценка на здравния риск от химични вещества и смеси; здравен контрол върху дейността на службите по трудова медицина на територията на областта; координиране и осъществяване на предварителен, а при необходимост и на систематичен и насочен здравен контрол в аптеки, дрогерии и складове за лекарствени продукти, автомобили за превоз на лекарствени продукти на територията на област Велико Търново.
       8. Минимален размер на основната заплата – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.
       Краен срок за подаване на документи – до 23.03.2021 г. включително.

(публикувано на 09.03.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

       1. Галина Стефчева Николова

       2. Красимира Георгиева Кушева

       Недопуснати до участие в конкурса:
       Няма

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 05.04.2021 г. от 11:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 13:00 часа.

(публикувано на 26.03.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
в РЗИ – Велико Търново


       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Закон за устройство на територията
       4. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
       5. Закон за защита на от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
       6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
       7. Закон за националния архивен фонд
       8. Закон за административните нарушения и наказания
       9. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       10. Закон за защита на личните данни
       11. Административно-процесуалния кодекс
       12. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново
       13. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       14. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       15. Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създавана и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ
       16. Наредба №3/2008 г за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
       17. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       18. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ –Велико Търново
       19. Харта на клиента

(публикувано на 26.03.2021 г.)


 

ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ (ДЗК), ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ (ОЗ) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-51/24.03.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:

       Председател:
       д-р Красимира Петрова – заместник-директор на РЗИ – Велико Търново;

       Членове на комисията:
       1. д-р Лора Бижева – началник на отдел ДЗК;
       2. Албена Драгнева – адвокат;
       3. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 12 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче или с ограждане.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто – 3. При интервюто кандидатът ще се оценява по критериите: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, “Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), „Професионална компетентност” и „Дигитална компетентност“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. В случай, че кандидатите бъдат допуснати до интервю, да бъдат уведомени писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

(публикувано на 01.04.2021 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС


проведен на основание Заповед №РД-15-08-6/09.03.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”,

       КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИКЛЮЧИ БЕЗ КЛАСИРАНЕ.

(публикувано на 12.04.2021 г.)
 

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-4/22.02.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: професионален бакалавър;
       - област на висшето образование: „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалност „Медицински лаборант“
       или област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“
       професионално направление „Биологически науки“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - дигитална компетентност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Провеждане на ефективен и качествен лабораторен контрол, чрез извършване на микробиологични изследвания на продуктите и стоките със значение за здравето на човека. Предварителна подготовка и лабораторни микробиологични изпитвания на извадки от стоки и продукти със значение за здравето на населението. Поддържане на акредитацията в съответствие с изискванията на стандарта. Участие в разработване и внедряване на методи за изпитване. Осигуряване качество на провежданите изпитвателни дейности. Участие в междулабораторни сравнителни изпитвания.
       8. Минимален размер на основната заплата – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.
       Краен срок за подаване на документи – до 08.03.2021 г. включително.

(публикувано на 22.02.2021 г.)


РЕЗУЛТАТ

ОТ ОБЯВЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” на основание Заповед №РД-15-08-4/22.02.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       Конкурсната процедура за длъжността е прекратена със Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-5/09.03.2021 г., на основание чл. 19 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, поради това че в срока за подаване на документи не е постъпило нито едно заявление по обявената конкурсна процедура.

(публикувано на 09.03.2021 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-3/11.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - образователно-квалификационна степен: бакалавър;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Медицина и фармация“;
       или професионално направление „Обществено здраве“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Акушерка“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“;
       или професионално направление „Здравни грижи“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“ и „Акушерски грижи“.
       - професионален опит: две години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - дигитална компетентност (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Организация, ръководство и контрол на дейността по надзора на заразните и паразитни болести, с цел ограничаване на заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.
       8. Минимален размер на основната заплата – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


Краен срок за подаване на документи – до 25.01.2021 г. включително.

(публикувано на 11.01.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:
       НВЦ-П

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 09.02.2021 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса:
       Няма

(публикувано на 28.01.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Закон за държавния служител
       5. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       6. Закон за защита на личните данни
       7. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       8. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
       9. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       10. Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в РБългария (ДВ бр. 92/2014г.)
       11. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/16.02.2007 г, изм. и доп. ДВ бр. 64/2012г.)
       12. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции ( ДВ бр.43/2013г.)
       13. Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (ДВ бр. 38/2000г.)
       14. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       15. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       16. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       17. Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       18. Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
       19. Наредба №2/10.01.2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
       20. Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
       21. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГД
       22. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       23. Наредба №47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       24. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       25. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       26. Харта на клиента
       27. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       28. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
       29. Антикорупционни процедури на МЗ
       30. Политика и вътрешни правила на РЗИ за мрежова и информационна сигурност

(публикувано на 28.01.2021 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (НЗБ) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-42/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:

       Председател:
       д-р Ирина Млъзева – директор на дирекция НЗБ в РЗИ – Велико Търново;

       Членове на комисията:
       1. Албена Драгнева – адвокат;
       2. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 16 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче или с ограждане.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто – 3. При интервюто кандидатът ще се оценява по критериите: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, “Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), „Професионална компетентност” и „Дигитална компетентност“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. В случай, че кандидатът бъде допуснат до интервю, да бъде уведомен писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

(публикувано на 08.02.2021 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

       проведен на основание Заповед №РД-15-08-3/11.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”,

       КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИКЛЮЧИ БЕЗ КЛАСИРАНЕ.

(публикувано на 17.02.2021 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-2/11.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - образователно-квалификационна степен: „професионален бакалавър по …“;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“;
       или професионално направление „Здравни грижи“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“, „Акушерски грижи“ и „Медицински фелдшер“.
       - професионален опит: не се изисква, служебно правоотношение;
       - минимален ранг: V младши;
       - дигитална компетентност (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на държавен здравен контрол (систематичен, насочен, предварителен) върху обекти с обществено предназначение и на дейности със значение за здравето на населението, активен епидемиологичен надзор на заразните и паразитни заболявания, и самостоятелни епидемиологични проучвания на заразните заболявания на територията на област Велико Търново.
       8. Минимален размер на основната заплата – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


Краен срок за подаване на документи – до 25.01.2021 г. включително.

(публикувано на 11.01.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


       До участие в конкурса се допуска кандидатът:
       МХК

       Недопуснати до участие в конкурса:
       Няма

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 09.02.2021 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

(публикувано на 28.01.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       5. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62/2005 г., изм. и доп. ДВ бр.56/2014г.)
       6. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       7. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/16.02.2007 г, изм. и доп. ДВ бр. 64/2012г.)
       8. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции ( ДВ бр.43/2013г.)
       9. Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (ДВ бр. 38/2000г.)
       10. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       11. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       12. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       13. Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       14. Наредба №2/10.01.2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
       15. Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
       16. Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
       17. Наредба №9/17.11.2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване
       18. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГД
       19. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       20. Наредба №47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       21. Наредба №6/09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система (обн. ДВ бр. 56/16.07.2019 г.)
       22. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       23. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       24. Харта на клиента
       25. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       26. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
       27. Закон за държавния служител
       28. Антикорупционни процедури на МЗ
       29. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       30. Закон за защита на личните данни
       31. Политика и вътрешни правила на РЗИ за мрежова и информационна сигурност

(публикувано на 28.01.2021 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (НЗБ) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-42/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:

       Председател:
       д-р Ирина Млъзева – директор на дирекция НЗБ в РЗИ – Велико Търново;

       Членове на комисията:
       1. Албена Драгнева – адвокат;
       2. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 16 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче или с ограждане.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто – 3. При интервюто кандидатът ще се оценява по критериите: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, “Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), „Професионална компетентност” и „Дигитална компетентност“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. В случай, че кандидатът бъде допуснат до интервю, да бъде уведомен писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

(публикувано на 08.02.2021 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

       проведен на основание Заповед №РД-15-08-2/11.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”,

       КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИКЛЮЧИ БЕЗ КЛАСИРАНЕ.

(публикувано на 17.02.2021 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-1/04.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - образователно-квалификационна степен: „професионален бакалавър по …“;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалност „Медицински лаборант“.
       - или област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“:
       професионална направление „Биологически науки“.
       - професионален опит: не се изисква
       - минимален ранг: V младши;
       - дигитална компетентност (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Чрез осъществяване на лабораторна диагностика на заразните заболявания спомага за опазване на здравето на населението на територията на област Велико Търново и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.
       8. Минимален размер на основната заплата – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


Краен срок за подаване на документи – до 18.01.2021 г. включително.

(публикувано на 04.01.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:
       ДМВ

       Недопуснати до участие в конкурса:
       Няма

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 02.02.2021 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

(публикувано на 20.01.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
       3. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       4. Наредба №6/09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система
       5. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       6. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
       7. Наредба №47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       8. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       9. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       10. Харта на клиента
       11. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       12. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
       13. Закон за държавния служител
       14. Антикорупционни процедури на МЗ
       15. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       16. Закон за защита на личните данни
       17. Политика и вътрешни правила на РЗИ за мрежова и информационна сигурност

(публикувано на 20.01.2021 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (НЗБ) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-8/19.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:

       Председател:
       д-р Ирина Млъзева – директор на дирекция НЗБ в РЗИ – Велико Търново;

       Членове на комисията:
       1. Албена Драгнева – адвокат;
       2. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 15 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче или с ограждане.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто – 3. При интервюто кандидатът ще се оценява по критериите: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, “Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), „Професионална компетентност” и „Дигитална компетентност“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. В случай, че кандидатът бъде допуснат до интервю, да бъде уведомен писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

 

(публикувано на 01.02.2021 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС


проведен на основание Заповед №РД-15-08-1/04.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидатът:
       ДМВ


(публикувано на 08.02.2021 г.)
 

 

2019

2018

2017

2016

2015