A- A+

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-3/11.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - образователно-квалификационна степен: бакалавър;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Медицина и фармация“;
       или професионално направление „Обществено здраве“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Акушерка“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“;
       или професионално направление „Здравни грижи“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“ и „Акушерски грижи“.
       - професионален опит: две години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - дигитална компетентност (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Организация, ръководство и контрол на дейността по надзора на заразните и паразитни болести, с цел ограничаване на заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.
       8. Минимален размер на основната заплата – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


Краен срок за подаване на документи – до 25.01.2021 г. включително.

(публикувано на 11.01.2021 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-2/11.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - образователно-квалификационна степен: „професионален бакалавър по …“;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“;
       или професионално направление „Здравни грижи“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“, „Акушерски грижи“ и „Медицински фелдшер“.
       - професионален опит: не се изисква, служебно правоотношение;
       - минимален ранг: V младши;
       - дигитална компетентност (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на държавен здравен контрол (систематичен, насочен, предварителен) върху обекти с обществено предназначение и на дейности със значение за здравето на населението, активен епидемиологичен надзор на заразните и паразитни заболявания, и самостоятелни епидемиологични проучвания на заразните заболявания на територията на област Велико Търново.
       8. Минимален размер на основната заплата – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


Краен срок за подаване на документи – до 25.01.2021 г. включително.

(публикувано на 11.01.2021 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-1/04.01.2021 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - образователно-квалификационна степен: „професионален бакалавър по …“;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалност „Медицински лаборант“.
       - или област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“:
       професионална направление „Биологически науки“.
       - професионален опит: не се изисква
       - минимален ранг: V младши;
       - дигитална компетентност (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Чрез осъществяване на лабораторна диагностика на заразните заболявания спомага за опазване на здравето на населението на територията на област Велико Търново и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.
       8. Минимален размер на основната заплата – 650.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


Краен срок за подаване на документи – до 18.01.2021 г. включително.

(публикувано на 04.01.2021 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:
       Доброслава Миткова Върбанова

       Недопуснати до участие в конкурса:
       Няма

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 02.02.2021 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

(публикувано на 20.01.2021 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
       3. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       4. Наредба №6/09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система
       5. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       6. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
       7. Наредба №47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       8. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       9. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       10. Харта на клиента
       11. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       12. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
       13. Закон за държавния служител
       14. Антикорупционни процедури на МЗ
       15. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       16. Закон за защита на личните данни
       17. Политика и вътрешни правила на РЗИ за мрежова и информационна сигурност

(публикувано на 20.01.2021 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-10/13.10.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - образователно-квалификационна степен: бакалавър;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Медицина и фармация“
       или професионално направление „Обществено здраве“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Акушерка“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“;
       или професионално направление „Здравни грижи“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“ и „Акушерски грижи“.
       - професионален опит: две години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - дигитална компетентност (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организация, ръководство и контрол на дейността по надзора на заразните и паразитни болести, с цел ограничаване на заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.
       8. Минимален размер на основната заплата – 610.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.

       Краен срок за подаване на документи – до 27.10.2020 г. включително.

(публикувано на 13.10.2020 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       д-р Мария Стефанова Стоянова

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 11.11.2020 г. от 09:00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса:

       Галина Йорданова Борисова

       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …“, която е извън посочените в т. 1 от обявата).

(публикувано на 02.11.2020 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Закон за държавния служител
       5. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       6. Закон за защита на личните данни
       7. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       8. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62/2005 г., изм. и доп. ДВ бр.56/2014г.)
       9. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       10. Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в РБългария (ДВ бр. 92/2014г.)
       11. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/16.02.2007 г, изм. и доп. ДВ бр. 64/2012г.)
       12. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции ( ДВ бр.43/2013г.)
       13. Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (ДВ бр. 38/2000г.)
       14. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       15. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       16. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       17. Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       18. Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
       19. Наредба №2/10.01.2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
       20. Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
       21. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГД
       22. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       23. Наредба №47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       24. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       25. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       26. Харта на клиента
       27. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       28. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
       29. Антикорупционни процедури на МЗ
       30. Политика и вътрешни правила на РЗИ за мрежова и информационна сигурност

(публикувано на 02.11.2020 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


       ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТ ОТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЯВЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“, на основание Заповед №РД-15-08-10/13.10.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново,

       ОБЯВЕНАТА ДАТА СЕ ПРОМЕНЯ НА 02.12.2020 г. (СРЯДА), КАТО ЧАСЪТ И МЯСТОТО ОСТАВАТ НЕПРОМЕНЕНИ.

(публикувано на 09.11.2020 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


       ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТ ОТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЯВЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“, на основание Заповед №РД-15-08-10/13.10.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново,

       ОБЯВЕНАТА ДАТА СЕ ПРОМЕНЯ НА 22.12.2020 г. (ВТОРНИК), С НАЧАЛЕН ЧАС 09:30, МЯСТОТО ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНО.

(публикувано на 01.12.2020 г.)


РЕЗУЛТАТ

ОТ ОБЯВЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ на основание Заповед №РД-15-08-10/13.10.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       Конкурсната процедура за длъжността е прекратена със Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-12/22.12.2020 г., на основание чл. 19 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, поради неявяване на допуснатия кандидат по обявената конкурсна процедура.

(публикувано на 23.12.2020 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-9/12.10.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Здравеопазване и спорт“ – професионално направление „Медицина и фармация“
       или професионално направление „Здравни грижи“, специалности „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“ и „Акушерски грижи“
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - дигитална компетентност (документ);
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - призната клинична специалност;
       - владеене/ползване на английски език (документ);
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението на територията на областта чрез организиране и контрол на дейността на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти, контрол на дейността по прилагане на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ.
       8. Минимален размер на основната заплата – 610.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.

       Краен срок за подаване на документи – до 26.10.2020 г. включително.

(публикувано на 12.10.2020 г.)


РЕЗУЛТАТ

ОТ ОБЯВЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“ на основание Заповед №РД-15-08-9/12.10.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       Конкурсната процедура за длъжността е прекратена със Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-11/27.10.2020 г., на основание чл. 19 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, поради това че в срока за подаване на документи не е постъпило нито едно заявление по обявената конкурсна процедура.

 

(публикувано на 27.10.2020 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23,

обявява вакантна длъжност

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: средно образование;
       - професионална област: не се изисква;
       - професионален опит: 2 години.
       Допълнителна квалификация:
       - дигитална компетентност (документ);
       - правоспособност за управление на МПС, категория „В“, придобита преди най-малко три години (документ);
       - владеенето на английски език носи предимство на кандидатите (документ).
       2. По документи и интервю-събеседване.
       3. Документи за участие:
       Кандидатите за участие представят следните документи:
       - заявление за участие;
       - автобиография;
       - копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
       - копия от документи за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
       4. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник.               Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       5. Списъците и всички съобщения във връзка обявата се публикуват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново, и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Организиране и провеждане на контрол чрез измерване на физични фактори на работна и битова среда, и пробовземане на проби/извадки от различни матрици, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17020, и управлява служебен автомобил при необходимост във връзка с изпълнението на дейността.

       Обявлението да бъде публикувано в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.


       Краен срок за подаване на документи – до 14.10.2020 г. включително.

(публикувано на 30.09.2020 г.)
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-7/18.08.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - образователно-квалификационна степен: „професионален бакалавър по …“;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалност „Медицински лаборант“.
       - или област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“:
       професионална направление „Биологически науки“.
       - професионален опит: не се изисква
       - минимален ранг: V младши;
       - дигитална компетентност (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Чрез осъществяване на лабораторна диагностика на заразните заболявания спомага за опазване на здравето на населението на територията на област Велико Търново и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.
       8. Минимален размер на основната заплата – 610.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


       Краен срок за подаване на документи – до 01.09.2020 г. включително.

(публикувано на 19.08.2020 г.)


РЕЗУЛТАТ

ОТ ОБЯВЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” на основание Заповед №РД-15-08-7/18.08.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       Конкурсната процедура за длъжността е прекратена със Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-8/02.09.2020 г., на основание чл. 19 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, поради това че в срока за подаване на документи не е постъпило нито едно заявление по обявената конкурсна процедура.

 

(публикувано на 02.09.2020 г.)
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-6/13.07.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Здравеопазване и спорт“ – професионално направление „Медицина“ или „Здравни грижи“ или
       „Социални, стопански и правни науки“ – професионално направление „Администрация и управление“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - дигитална компетентност (документ);
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
      
- призната клинична специалност;
      
- владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението в област Велико Търново чрез организиране и извършване на качествено, законосъобразно и отговарящо на стандартите обслужване на освидетелстваните лица в Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ).
       8. Минимален размер на основната заплата – 610.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


       Краен срок за подаване на документи – до 27.07.2020 г. включително.

(публикувано на 15.07.2020 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       Жана Иванова Горанова

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 18.08.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11.30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса:

       1. Петя Дончева Лефтерова-Миткова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (не притежава професионален опит по специалност, посочена в т. 1 от обявата – 2 години);

       2. Наталия Венелинова Иванова-Стефанова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалности – „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“ и „Счетоводство и контрол“, които са извън посочените в т. 1 от обявата и няма професионален опит по специалност, посочена в т. 1 от обявата – 2 години);

       3. Росен Николов Атанасов
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата
(притежава специалност – „Организация на производството и управление в промишлеността“, която е извън посочените в т. 1 от обявата и няма професионален опит по специалност, посочена в т. 1 от обявата – 2 години).


(публикувано на 30.07.2020 г.)


С П И С Ъ К
с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс
за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
в дирекция „Медицински дейности“

       1. Закон за здравето
       2. Закон за административните нарушения и наказания
       3. Административнопроцесуалния кодекс
       4. Закон за защита на личните данни (ЗЗЗЛ); Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
       5. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
       6. Наредба за административното обслужване; процедури за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекция „Медицински дейности“
       7. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
       8. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
       9. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       10. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ – Велико Търново
       11. Харта на клиента
       12. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       13. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново

(публикувано на 30.07.2020 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-6/13.07.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидатът:

       ЖАНА ИВАНОВА ГОРАНОВА

(публикувано на 21.08.2020 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23,

обявява вакантна длъжност

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: средно образование;
       - професионална област: не се изисква;
       - професионален опит: 2 години.
       Допълнителна квалификация:
       - дигитална компетентност (документ);
       - правоспособност за управление на МПС, категория „В“, придобита преди най-малко три години (документ);
       - владеенето на английски език носи предимство на кандидатите (документ).
       2. По документи и интервю-събеседване.
       3. Документи за участие:
       Кандидатите за участие представят следните документи:
       - заявление за участие;
       - автобиография;
       - копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
       - копия от документи за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
       4. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник.               Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344, 614-335.
       5. Списъците и всички съобщения във връзка обявата се публикуват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново, и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Организиране и провеждане на контрол чрез измерване на физични фактори на работна и битова среда, и пробовземане на проби/извадки от различни матрици, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17020, и управлява служебен автомобил при необходимост във връзка с изпълнението на дейността.

       Обявлението да бъде публикувано в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.


       Краен срок за подаване на документи – до 17.07.2020 г. включително.

(публикувано на 03.07.2020 г.)
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-4/30.06.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Технически науки“ – професионално направление „Химични технологии“, специалност „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“, специалност „Технология на водата“;
       „Природни науки, математика и информатика“ – професионално направление „Химически науки“, специалности „Химия“ и „Инженерна химия и съвременни материали“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       -дигитална компетентност (документ);
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - придобита професионална квалификация „Инженер-химик“;
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на съвременни лабораторни изпитвания на извадки от различни матрици за обективизиране на държавния здравен контрол и по искане на физически и юридически лица.
       8. Минимален размер на основната заплата – 610.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


       Краен срок за подаване на документи – до 14.07.2020 г. включително.

(публикувано на 30.06.2020 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       Росина Иванова Йорданова

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 28.07.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11.30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса:

       Свилен Русев Георгиев

       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност „Технология на микробиологичните и ферментационните продукти“ в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Хранителни технологии“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

(публикувано на 16.07.2020 г.)

       С Ъ О Б Щ Е Н И Е


       ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТ ОТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЯВЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание Заповед №РД-15-08-4/30.06.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново,

       ОБЯВЕНАТА ДАТА 28.07.2020 г. СЕ ПРОМЕНЯ! ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА ОПРЕДЕЛЕНАТА ДАТА, КАТО ЧАСЪТ И МЯСТОТО ОСТАВАТ НЕПРОМЕНЕНИ.

(публикувано на 27.07.2020 г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


       НА 30.07.2020 г. (четвъртък) ОТ 10.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ №23, ЕТАЖ VIII, В СТАЯ №803 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТЕСТ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЯВЕНАТА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание Заповед №РД-15-08-4/30.06.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново.

(публикувано на 28.07.2020 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ХИМИК” В ДИРЕКЦИЯ
„ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за водите
       3. Закон за защита на личните данни
       4. Закон за държавния служител
       5. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       6. Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       7. Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
       8. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
       9. БДС EN ISO/IEC 17025 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране
       10. BAS QR 2 Процедура за акредитация
       11. Наредбата за административното обслужване
       12. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
       13. Вътрешните правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Велико Търново, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекцията
       14. Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
       15. Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
       16. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - Велико Търново
       17. Харта на клиента
       18. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       19. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

(публикувано на 16.07.2020 г.)


О Б Я В Л Е Н И Е


       На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” (ЛИ) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-46/28.07.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:

       Председател:
       д-р Красимира Петрова – зам.-директор на РЗИ – Велико Търново;

       Членове на комисията:
       1. инж. Валентина Трифонова-Първева – главен експерт в дирекция ЛИ;
       2. Албена Драгнева – адвокат;
       3. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 12 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче, ограждане или знак ˅.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидатите въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто – 4. При интервюто кандидатите ще се оценяват по критериите: „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), “Комуникативна компетентност“, „Професионална компетентност”, „Аналитична компетентност“ и „Дигитална компетентност“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. В случай, че кандидатите бъдат допуснати до интервю, да бъдат уведомени писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

(публикувано на 30.07.2020 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-4/30.06.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидатът:

       РОСИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

(публикувано на 03.08.2020 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-5/30.06.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Природни науки, математика и информатика“ – професионално направление „Информатика и компютърни науки“ или
       „Технически науки“ – професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ или
       „Социални, стопански и правни науки“ – професионално направление „Икономика“ или
       „Сигурност и отбрана“ – професионално направление „Национална сигурност“ (само за специалност „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи“)
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - дигитална компетентност (документ);
       - владеене/ползване на английски език (документ);
       - да притежава разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“ или да отговаря на изискванията на чл. 40 от Закона за защита на класифицираната информация и да получи в рамките на изпитателния срок.
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осигуряване на достоверна медико-статистическа информация и финансово-икономическа информация за дейността и ресурсно осигуряване на лечебните заведения на територията на областта за нуждите на националната система за здравеопазване, медицинско осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи и отбранително-мобилизационна подготовка.
       8. Минимален размер на основната заплата – 610.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


       Краен срок за подаване на документи – до 14.07.2020 г. включително.

(публикувано на 30.06.2020 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

       1. Илияна Лазарова Денчева
       2. Людмила Анастасова Нейчева
       3. Иван Маринов Гецов
       4. Росица Тодорова Велчева
       5. Евгени Маринов Николов
       6. Радослав Радоев Радев
       7. Катя Желева Христова

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 29.07.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 13.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса:

       Красимир Димитров Граховски

       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалности „Индустриален мениджмънт“ и „Управление на ресурси и технологии“, които са извън посочените в т. 1 от обявата и няма професионален опит по специалност, посочена в т. 1 от обявата – 2 години).

(публикувано на 17.07.2020 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Административнопроцесуалния кодекс
       5. Закон за защита при бедствия
       6. Закон за държавния служител
       7. Закон за защита на личните данни (ЗЗЗЛ); Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
       8. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
       9. Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
       10. Националния план за защита при бедствия
       11. Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г.
       12. Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното оповестяване
       13. Постановление №17 от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да осигурява лично участие в здравноосигурителния процес
       14. Наредба №1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения
       15. Наредба №3 от 05.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения
       16. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
       17. Наредба за административното обслужване; процедури за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекция „Медицински дейности
       18. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       19. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ – Велико Търново
       20. Харта на клиента
       21. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       22. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново

(публикувано на 17.07.2020 г.)


О Б Я В Л Е Н И Е

       На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” (МД) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-40/13.07.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:

       Председател:
       д-р Красимира Петрова – зам.-директор на РЗИ – Велико Търново;

       Членове на комисията:
       1. д-р Цветанка Маринова – директор на дирекция МД;
       2. Албена Драгнева – адвокат;
       3. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 12 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче, ограждане или знак ˅.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидатите въз основа на техните отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто – 3. При интервюто кандидатите ще се оценяват по критериите: „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), “Комуникативна компетентност“, „Професионална компетентност” „Аналитична компетентност“, „Дигитална компетентност“ и „Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания“.
       3. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       4. В случай, че кандидатите бъдат допуснати до интервю, да бъдат уведомени писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

(публикувано на 28.07.2020 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-5/30.06.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържали конкурса кандидатите, както следва:

       НА ПЪРВО МЯСТО
       ЕВГЕНИ МАРИНОВ НИКОЛОВ

       НА ВТОРО МЯСТО
       ИВАН МАРИНОВ ГЕЦОВ

       НА ТРЕТО МЯСТО
       РАДОСЛАВ РАДОЕВ РАДЕВ

(публикувано на 03.08.2020 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-1/14.02.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - образователно-квалификационна степен: „професионален бакалавър по …“;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалност „Медицински лаборант“.
       - или област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“:
       професионална направление „Биологически науки“.
       - професионален опит: не се изисква, служебно правоотношение
       - минимален ранг: V младши;
       - дигитална компетентност (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на лабораторна диагностика на заразните заболявания с бактериална, вирусна и паразитна етиология, и дейности по опазване на здравето на населението на територията на област Велико Търново.
       8. Минимален размер на основната заплата – 610.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.


      Краен срок за подаване на документи – до 28.02.2020 г. включително.

(публикувано на 14.02.2020 г.)


РЕЗУЛТАТ

ОТ ОБЯВЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” на основание Заповед №РД-15-08-3/04.03.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       Конкурсната процедура за длъжността е прекратена със Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-3/04.03.2020 г., на основание чл. 19 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, поради това че в срока за подаване на документи не е постъпило нито едно заявление по обявената конкурсна процедура.

(публикувано на 05.03.2020 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-15-08-2/14.02.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - образователно-квалификационна степен: „професионален бакалавър по …“;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“;
       или професионално направление „Здравни грижи“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“, „Акушерски грижи“ и „Медицински фелдшер“.
       - професионален опит: не се изисква, служебно правоотношение;
       - минимален ранг: V младши;
       - дигитална компетентност (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
       - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
       - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или чрез пълномощник. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
       При подаване на документите, кандидатите се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Осъществяване на държавен здравен контрол (систематичен, насочен, предварителен) върху обекти с обществено предназначение и на дейности със значение за здравето на населението, активен епидемиологичен надзор на заразните и паразитни заболявания, и самостоятелни епидемиологични проучвания на заразните заболявания на територията на област Велико Търново.
       8. Минимален размер на основната заплата – 610.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg. Обявлението да бъде поставено и на таблото за съобщения в РЗИ - Велико Търново.

       Краен срок за подаване на документи – до 28.02.2020 г. включително.

(публикувано на 14.02.2020 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       ДЛХ

       Недопуснати до участие в конкурса:
       Няма

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 19.03.2020 г. от 13.30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 15.00 часа.

(публикувано на 05.03.2020 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       5. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62/2005 г., изм. и доп. ДВ бр.56/2014г.)
       6. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       7. Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в РБългария (ДВ бр. 92/2014г.)
       8. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/16.02.2007 г, изм. и доп. ДВ бр. 64/2012г.)
       9. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции ( ДВ бр.43/2013г.)
       10. Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (ДВ бр. 38/2000г.)
       11. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       12. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       13. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       14. Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       15. Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
       16. Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
       17. Наредба №9/17.11.2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване
       18. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГД
       19. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       20. Наредба №47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       21. Наредба №7/02.08.2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата (обн. ДВ бр. 65/2019 г.)
       22. Наредба №6/09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система (обн. ДВ бр. 56/16.07.2019 г.)
       23. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       24. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       25. Харта на клиента
       26. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       27. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
       28. Закон за държавния служител
       29. Атикорупционни процедури на МЗ
       30. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
       31. Закон за защита на личните данни
       32. Политика и вътрешни правила на РЗИ за мрежова и информационна сигурност

(публикувано на 10.03.2020 г.)


О Б Я В Л Е Н И Е
Система за определяне на резултатите от теста

       На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията за провеждане на конкурса за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (НЗБ) в РЗИ - Велико Търново, назначена със Заповед №РД-02-19/04.03.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, в състав:
 
       Председател:
       д-р Ирина Млъзева – директор на дирекция НЗБ в РЗИ – Велико Търново;

       Членове на комисията:
       1. Албена Драгнева – адвокат;
       2. Цанка Мирчева – главен експерт, дирекция АПФСО.

       Реши:
       1. Системата за определяне на резултатите от теста да бъде следната:
       Броят на въпросите от теста е 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Липсата на отговор, повече от един отговор, както и грешен отговор не носи точки. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста е 12 точки. Времето за решаване на теста е 60 мин. Верният отговор се отбелязва с кръстче или с ограждане.
       2. Системата за определяне на резултатите от интервюто да бъде следната:
       Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Резултатът от интервюто се формира като средна оценка от средноаритметичните оценки на всеки един от членовете на комисията. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидатът, който е постигнал минимална оценка от интервюто –        3. При интервюто кандидатът ще се оценява по критериите: „Аналитична компетентност“, „Ориентация към резултати”, „Работа в екип”, “Комуникативна компетентност“, „Фокус към клиента” (вътрешен/външен), „Професионална компетентност” и „Дигитална компетентност“.
       4. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста да е 3, а при интервюто да е 4.
       5. В случай, че кандидатът бъде допуснат до интервю, да бъде уведомен писмено за това същия ден след провеждането и оценяването на теста.

(публикувано на 18.03.2020 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-2/14.02.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново


       за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидатът:

       ДЛХ

(публикувано на 23.03.2020 г.)

2019

2018

2017

2016

2015