A- A+

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-19/12.07.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

       ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: магистър;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“: професионално направление „Медицина“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - призната специалност по микробиология, вирусология или паразитология;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Организация, ръководство, планиране и контрол на работата в лаборатория „Вирусология”, методично ръководство на лабораторно-диагностичната дейност и квалификацията на персонала, Изготвяне на отчети за дейността.
       8. Минимален размер на основната заплата – от 605.00 лв. до 1800.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 22.07.2019 г. включително.

(публикувано на 12.07.2019 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       1. д-р Анастасия Стилиянова Анастасова-Иванова

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 06.08.2019 г. от 09:00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 10:30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       НЯМА

(публикувано на 29.07.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       5. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62/2005 г., изм. и доп. ДВ бр.56/2014г.)
       6. Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в РБългария (ДВ бр. 92/2014г.)
       7. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/16.02.2007 г, изм. и доп. ДВ бр. 64/2012г.)
       8. Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата(обн. ДВ. бр.38 от 2000 г.; изм. ДВ. бр.83 от 2000 г.)
       9. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции ( ДВ бр.43/2013г.)
       10. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       11. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       12. Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       13. Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
       14. Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
       15. Наредба №9/17.11.2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване
       16. Наредба №43 за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България
       17. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       18. Наредба №47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       19. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       20. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       21. Харта на клиента
       22. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       23. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
       24. Закон за държавния служител
       25. Антикорупционни процедури на МЗ
       26. Закон за националния архивен фонд

(публикувано на 29.07.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-19/12.07.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново


       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидата:

       Д-Р АНАСТАСИЯ СТИЛИЯНОВА АНАСТАСОВА-ИВАНОВА

(публикувано на 14.08.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-20/12.07.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

       ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Технически науки“ – професионално направление „Химични технологии“, специалност „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“, специалност „Технология на водата“;
       „Природни науки, математика и информатика“ – професионално направление „Химически науки“, специалности „Химия“ и „Инженерна химия и съвременни материали“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - придобита професионална квалификация „Инженер-химик“;
       - компютърна грамотност.
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на съвременни лабораторни изпитвания на извадки от различни матрици за обективизиране на държавния здравен контрол и по искане на физически и юридически лица.
       Организация, ръководство и контрол на изпитвателните дейности в съответствие с Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
       8. Месечен размер на основната заплата – от 605.00 лв. до 1800.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 26.07.2019 г. включително.

(публикувано на 12.07.2019 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Допуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. Мая Николова Кулева

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 12.08.2019 г. от 13:00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 14:30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       НЯМА

(публикувано на 31.07.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ХИМИК” В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за държавния служител
       3. Закон за водите
       4. Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
       5. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - Велико Търново
       6. Харта на клиента
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Наредбата за административното обслужване
       10. Вътрешните правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Велико Търново, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекцията
       11. Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
       12. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       13. Закон за защита на личните данни
       14. БДС EN ISO/IEC 17025 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране
       15. BAS QR 2 Процедура за акредитация
       16. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       17. Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
       18. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
       19. Други нормативни актове на българското и европейското законодателство и вътрешноразпоредителни документи на РЗИ – Велико Търново, свързани с основните функции и задачи на длъжността

(публикувано на 31.07.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-20/12.07.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново


       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” (химик),

       КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИКЛЮЧИ БЕЗ КЛАСИРАНЕ.

(публикувано на 15.08.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-21/12.07.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

       ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: магистър/бакалавър;
       - област на висше образование „Здравеопазване и спорт”, професионално направление – „Медицина“;
       - или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление „Химически науки”, специалности „Химия“, „Екохимия“ и „Химия и екология“, или направление „Биологически науки“, специалност „Екология“;
       - или област на висше образование „Технически науки”, професионално направление „Химични технологии“, специалности „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“;
       - или област на висше образование „Педагогически науки”, професионално направление „Педагогика на обучението”, специалност „Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда“;
       - или област на висше образование „Технически науки”, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, специалности „Строително инженерство“ и „Водоснабдяване и канализация“;
       - професионален опит: две години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - Придобита една от следните специалности: „Хигиена на детско-юношеската възраст“, „Хранене и диететика“, „Комунална хигиена“, „Обща хигиена“ или „Социална медицина и здравен мениджмънт“; придобита професионална квалификация „Инженер-химик“;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и фактори на жизнената среда, съгласно функциите, определени в Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции.
       8. Минимален размер на основната заплата – от 605.00 лв. до 1800.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 26.07.2019 г. включително.

(публикувано на 12.07.2019 г.)


РЕЗУЛТАТ

ОТ ОБЯВЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ на основание Заповед №РД-15-08-21/12.07.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       Конкурсната процедура за длъжността е прекратена със Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-23/29.07.2019 г., на основание чл. 19 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, поради това че в срока за подаване на документи не е постъпило нито едно заявление по обявената конкурсна процедура.

(публикувано на 30.07.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-22/12.07.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

       ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” (три бройки)
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”;
       Област на висше образование „Здравеопазване и спорт”:
       - професионално направление „Обществено здраве”, специалности „Инспектор по обществено здраве“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Обществено здравеопазване“;
       - професионално направление „Здравни грижи“, специалност „Медицинска козметика“, „Инспектор по обществено здраве“, „Здравен инспектор“, „Санитарен инспектор“ и „Медицински фелдшер“.
       или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление „Химически науки”, специалности „Химия“, „Екохимия“ и „Химия и екология“, или направление „Биологически науки“, специалност „Екология“;
       или област на висше образование „Технически науки”, професионално направление „Химични технологии“, специалности „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“;
       или област на висше образование „Педагогически науки”, професионално направление „Педагогика на обучението”, специалност „Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност.
       2. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       3. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       4. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и фактори на жизнената среда, съгласно функциите, определени в Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции.
       7. Минимален размер на основната заплата – от 590.00 лв. до 1600.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – https://www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 26.07.2019 г. включително.

(публикувано на 12.07.2019 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

       1. Емилия Иванова Георгиева
       2. Диляна Енчева Енева
       3. Стефка Димитрова Кенарова
       4. Нели Димитрова Янкова
       5. Пламен Георгиев Иванов
       6. Маргарита Тодорова Иванчева
       7. Десислава Маринова Димитрова

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.08.2019 г. от 09:00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. Янка Атанасова Павлова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалности в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления „Психология“ и „Социални дейности“, които са извън посочените в т. 1 от обявата).

       2. Росица Димитрова Цанева
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Материали и материалознание“, която е извън посочените в т. 1 от обявата).

(публикувано на 31.07.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Закон за защита от шума в околната среда
       4. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       5. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ –Велико Търново
       6. Наредба за административното обслужване, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от отдела
       7. Харта на клиента
       8. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново
       9. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       10. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       11. Закон за националния архивен фонд
       12. Закон за административните нарушения и наказания
       13. Административно-процесуалния кодекс
       14. Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       15. Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка
       16. Наредба №15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       17. Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини
       18. Наредба №15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

(публикувано на 31.07.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-22/12.07.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, комисията КЛАСИРА кандидатите, както следва:

       На първо място:
       1. ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
       2. МАРГАРИТА ТОДОРОВА ИВАНЧЕВА
       3. ДИЛЯНА ЕНЧЕВА ЕНЕВА

       На второ място:
       1. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

       На трето място:
       1. СТЕФКА ДИМИТРОВА КЕНАРОВА

(публикувано на 15.08.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-15/09.04.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

       ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”;
       Област на висше образование „Здравеопазване и спорт”:
       - професионално направление „Обществено здраве”, специалности „Инспектор по обществено здраве“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Обществено здравеопазване“;
       - професионално направление „Здравни грижи“, специалност „Медицинска козметика“, „Инспектор по обществено здраве“, „Здравен инспектор“, „Санитарен инспектор“ и „Медицински фелдшер“.
       или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление „Химически науки”, специалности „Химия“, „Екохимия“ и „Химия и екология“, или направление „Биологически науки“, специалност „Екология“;
       или област на висше образование „Технически науки”, професионално направление „Химични технологии“, специалности „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“;
       или област на висше образование „Педагогически науки”, професионално направление „Педагогика на обучението”, специалност „Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - придобита професионална квалификация „Инженер-химик“;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и фактори на жизнената среда, съгласно функциите, определени в Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции.
       8. Минимален размер на основната заплата – 590.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 23.04.2019 г. включително.

(публикувано на 09.04.2019 г.)


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

       1. Кристияна Христова Христова
       2. Цанка Димитрова Гълъбова
       3. Мария Димитрова Чавдарова
       4. Пламен Георгиев Иванов

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.05.2019 г. от 09.30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 11.30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. Мариета Андреева Стоянова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалности в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ и област на висшето образование „Педагогически науки“, професионална направление „Педагогика“, които са извън посочените в т. 1 от обявата)

(публикувано на 25.04.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ –Велико Търново
       5. Наредба за административното обслужване, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от отдела
       6. Харта на клиента
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново
       8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       10. Закон за националния архивен фонд
       11. Закон за административните нарушения и наказания
       12. Административно-процесуалния кодекс
       13. Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       14. Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка
       15. Наредба №15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       16. Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини
       17. Наредба №15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

(публикувано на 25.04.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-15/09.04.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, комисията КЛАСИРА кандидатите както следва:

       На първо място:
       1. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧАВДАРОВА

       На второ място:
       2. КРИСТИЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

(публикувано на 20.05.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-12/27.03.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

       МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (две бройки) в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по …“;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалност „Медицински лаборант“
       или област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“
       професионално направление „Биологически науки“.
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - компютърна грамотност.
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на лабораторни изследвания за диагностициране на заразните заболявания с вирусна етиология.
       8. Минимален размер на основната заплата – 590.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 10.04.2019 г. включително.

(публикувано на 27.03.2019 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       Виолетка Вълчева Кирчева

       Недопуснати до участие в конкурса:
       Няма

       Тестът да се проведе на 03.05.2019 г. от 09.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 10.30 часа.

(публикувано на 16.04.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Наредба №47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       3. Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето
       4. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       5. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       6. Харта на клиента
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       8. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Закон за държавния служител
       10. Антикорупционни процедури на МЗ
       11. Закон за националния архивен фонд

(публикувано на 16.04.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-12/27.03.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидатът:

       ВИОЛЕТКА ВЪЛЧЕВА КИРЧЕВА

(публикувано на 07.05.2019 г.)
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-14/27.03.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

       ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” (две бройки)
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „магистър”;
       - област на висше образование „Здравеопазване и спорт”, професионално направление – „Медицина“;
       - или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление „Химически науки”, специалности „Химия“, „Екохимия“ и „Химия и екология“, или направление „Биологически науки“, специалност „Екология“;
       - или област на висше образование „Технически науки”, професионално направление „Химични технологии“, специалности „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“;
       - или област на висше образование „Педагогически науки”, професионално направление „Педагогика на обучението”, специалност „Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда“;
       - или област на висше образование „Технически науки”, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, специалности „Строително инженерство“ и „Водоснабдяване и канализация“;
       - професионален опит: две години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - Придобита една от следните специалности: „Хигиена на детско-юношеската възраст“, „Хранене и диететика“, „Комунална хигиена“, „Обща хигиена“ или „Социална медицина и здравен мениджмънт“; придобита професионална квалификация „Инженер-химик“;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и фактори на жизнената среда, съгласно функциите, определени в Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции.
       8. Минимален размер на основната заплата – 605.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 10.04.2019 г. включително.

(публикувано на 27.03.2019 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат следните кандидати:

       НЯМА

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. Кристияна Христова Христова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (представените документи не удостоверяват наличието на професионален опит по специалност, посочена в т. 1 от обявата – 2 години.)

(публикувано на 16.04.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-13/27.03.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

       ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Медицина и фармация“;
       - или професионално направление „Здравни грижи“, специалности – „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“ и „Акушерски грижи“.
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - призната клинична специалност;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документите, удостоверяващи завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копия от документите, удостоверяващи продължителността професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Организационно-методична помощ и контрол върху дейността на лечебните заведения от област Велико Търново по осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ в съответствие с действащата нормативна база в системата. Контрол по изпълнение на изискванията на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ на територията на областта. Осигуряване на достоверна медико-статистическа информация.
       8. Минимален размер на основната заплата – 605.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 10.04.2019 г. включително.

(публикувано на 27.03.2019 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” (МД) В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

       1. д-р Поля Стоянова Стоянова-Попова
       2. Миглена Захариева Николаева

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       Няма

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 03.05.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 12.30 часа.

(публикувано на 16.04.2019 г.)


С П И С Ъ К
с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс
за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
в дирекция „Медицински дейности“

       1. Закон за здравето
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
       4. Закон за административните нарушения и наказания
       5. Закон за държавния служител
       6. Закон за закрила на детето
       7. Закон за защита на личните данни (ЗЗЗЛ); Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
       8. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
       9. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       10. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
       11. Наредба №5/2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и за снабдяването им с лекарствени продукти
       12. Наредба за медицинската експертиза
       13. Наредба за административното обслужване; процедури за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекция „Медицински дейности
       14. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
       15. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       16. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ – Велико Търново
       17. Харта на клиента
       18. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       20. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново

(публикувано на 16.04.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-13/27.03.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържали конкурса кандидатите, както следва:

       На първо място
       Д-Р ПОЛЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА-ПОПОВА

       На второ място
       МИГЛЕНА ЗАХАРИЕВА НИКОЛАЕВА

(публикувано на 07.05.2019 г.)
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-11/27.03.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

       ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Природни науки, математика и информатика“:
       професионално направление „Физически науки“, всички специалности;
       или професионално направление „Химически науки“, специалност „Химия и физика“;
       или област на висшето образование „Педагогически науки“:
       професионално направление „Педагогика“, специалност „Английски език и физика“;
       или професионално направление „Педагогика на обучението по …“, специалности „Биология и физика“, „Педагогика на обучението по физика и математика“, „Педагогика на обучението по химия и физика“ или „Учител по физика“;
       или област на висшето образование „Технически науки“:
       професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       2. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       3. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       4. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Провеждане на физични измервания на факторите на работната и битова среда за обективизиране на здравно-контролната и профилактична дейност в инспекцията и по искане на физически и юридически лица.
       Организация, ръководство и контрол на дейностите в направление „Физични фактори на средата”, в съответствие с Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020. Нормативно осигуряване на дейността.
       7. Минимален размер на основната заплата – 605.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 10.04.2019 г. включително.

(публикувано на 27.03.2019 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (ЛИ) В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Допуснати до участие в конкурса кандидати:

       инж. Манол Петров Райчев

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       Няма

       Тестът да се проведе на 02.05.2019 г., от 09.00 ч. в сградата на РЗИ – В. Търново, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него да се проведе интервю на същата дата и място от 11.00 часа.

(публикувано на 16.04.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ФИЗИК” В ДИРЕКЦИЯ
„ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за държавния служител
       3. Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - Велико Търново
       5. Харта на клиента
       6. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       7. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       8. Наредбата за административното обслужване
       9. Вътрешните правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Велико Търново, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекцията
       10. Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
       11. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       12. Закон за защита на личните данни
       13. БДС EN ISO/IEC 17020 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол
       14. Наредба №54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда
       15. BAS QR 2 Процедура за акредитация
       16. Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението,
       17. Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места, ДВ бр. 63/2014 г.
       18. Наредба №9 от 1991 г. за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти
       19. Други нормативни актове на българското и европейското законодателство и вътрешноразпоредителни документи на РЗИ – Велико Търново, свързани с основните функции и задачи на длъжността

(публикувано на 16.04.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-11/27.03.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидатът:

       МАНОЛ ПЕТРОВ РАЙЧЕВ

(публикувано на 07.05.2019 г.)
 

КАРИЕРИ

Протокол от заседание на комисията за подбор по документи за заемане на длъжността ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ (касиер) в дирекция АПФСО

(публикувано на 14.03.2019 г.)
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-9/18.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Медицина и фармация“;
       - или професионално направление „Здравни грижи“, специалности – „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“ и „Акушерски грижи“.
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - призната клинична специалност;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документите, удостоверяващи завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копия от документите, удостоверяващи продължителността професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Организационно-методична помощ и контрол върху дейността на лечебните заведения от област Велико Търново по осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ в съответствие с действащата нормативна база в системата. Контрол по изпълнение на изискванията на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ на територията на областта. Осигуряване на достоверна медико-статистическа информация.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 605.00 лв. до 1800.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 01.02.2019 г. включително.

(публикувано на 18.01.2019 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

       1. д-р Валентин Андреев Кефиров
       2. д-р Светозар Николаев Гъмзов
       3. Миглена Захариева Николаева

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22.02.2019 г. от 09.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 12.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       НЯМА

(публикувано на 06.02.2019 г.)


С П И С Ъ К
с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс
за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
в дирекция „Медицински дейности“

       1. Закон за здравето
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
       4. Закон за административните нарушения и наказания
       5. Закон за държавния служител
       6. Закон за закрила на детето
       7. Закон за защита на личните данни (ЗЗЗЛ); Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
       8. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
       9. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       10. Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
       11. Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти
       12. Наредба за медицинската експертиза
       13. Наредба за административното обслужване; процедури за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекция „Медицински дейности
       14. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
       15. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       16. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       17. Харта на клиента
       18. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       20. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново

(публикувано на 06.02.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-9/18.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, комисията НЕ КЛАСИРА кандидати

(публикувано на 25.02.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-5/16.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по …“;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалност „Медицински лаборант“.
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - компютърна грамотност.
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на лабораторни изследвания за диагностициране на заразните заболявания с вирусна етиология.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 590.00 лв. до 1600.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 30.01.2019 г. включително.

(публикувано на 17.01.2019 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:
       1. Илияна Маринова Димитрова

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 19.02.2019 г. от 09.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 12.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. д-р Светозар Николаев Гъмзов
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Медицина и фармация“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

(публикувано на 05.02.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
       3. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
       4. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       5. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       6. Харта на клиента
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Закон за държавния служител
       10. Антикорупционни процедури на МЗ
       11. Закон за националния архивен фонд

(публикувано на 05.02.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-5/16.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”,

       КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИКЛЮЧИ БЕЗ КЛАСИРАНЕ

(публикувано на 20.02.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-4/16.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по …“;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“;
       или професионално направление „Здравни грижи“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“, „Акушерски грижи“ и „Медицински фелдшер“.
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на активен епидемиологичен надзор на заразните и паразитни заболявания и на самостоятелни епидемиологични проучвания на заразните заболявания на територията на област Велико Търново.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 590.00 лв. до 1600.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 30.01.2019 г. включително.

(публикувано на 17.01.2019 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:
       1. Елена Йорданова Иванова

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 19.02.2019 г. от 09.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 12.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. д-р Светозар Николаев Гъмзов
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Медицина и фармация“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

(публикувано на 05.02.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       5. Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
       6. Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       7. Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България
       8. Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
       9. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
       10. Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
       11. Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       12. Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       13. Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       14. Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       15. Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците
       16. Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
       17. Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване
       18. Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
       19. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       20. Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
       21. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       22. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       23. Харта на клиента
       24. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       25. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       26. Закон за държавния служител
       27. Антикорупционни процедури на МЗ
       28. Закон за националния архивен фонд

     (публикувано на 05.02.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-4/16.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”,

       КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИКЛЮЧИ БЕЗ КЛАСИРАНЕ

     (публикувано на 20.02.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-6/16.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” в РЗИ – Велико Търново

(два броя)

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „магистър”;
       - област на висше образование „Здравеопазване и спорт”, професионално направление – „Медицина“;
       - или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление „Химически науки”, специалности „Екохимия“ и „Химия и екология“, или направление „Биологически науки“, специалност „Екология“;
       - или област на висше образование „Технически науки”, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, специалности „Строително инженерство“ и „Водоснабдяване и канализация“;
       - професионален опит: две години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - Придобита една от следните специалности: „Хигиена на детско-юношеската възраст“, „Хранене и диететика“, „Комунална хигиена“, „Обща хигиена“ или „Социална медицина и здравен мениджмънт“;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и фактори на жизнената среда, съгласно функциите, определени в Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 605.00 лв. до 1800.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 30.01.2019 г. включително.

(публикувано на 17.01.2019 г.)


С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:
       1. д-р Светозар Николаев Гъмзов

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 21.02.2019 г. от 09.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 12.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. Анита Николова Златарска-Йорданова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Химични технологии“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

       2. Мария Димитрова Чавдарова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Химични технологии“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

       3. Елена Емануилова Стоянова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Химически науки“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

(публикувано на 05.02.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс

за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       5. Наредба за административното обслужване, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от отдела
       6. Харта на клиента
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       10. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
       11. Регламент(ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
       12. Регламент№ 1907/2006(REACH) на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
       13. Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
       14. Регламент№648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите
       15. Регламент (ЕО) №1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно козметичните продукти
       16. Закон за водите
       17. Закон за националния архивен фонд
       18. Закон за административните нарушения и наказания
       19. Административно-процесуалeн кодекс
       20. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       21. Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка
       22. Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       23. Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
       24. Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

(публикувано на 05.02.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-6/16.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, комисията НЕ КЛАСИРА кандидати.

(публикувано на 25.02.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-7/16.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Природни науки, математика и информатика“:
       професионално направление „Физически науки“, всички специалности; или професионално направление „Химически науки“, специалност „Химия и физика“;
       или област на висшето образование „Педагогически науки“:
       професионално направление „Педагогика“, специалност „Английски език и физика“; или професионално направление „Педагогика на обучението по …“, специалности „Биология и физика“, „Педагогика на обучението по физика и математика“, „Педагогика на обучението по химия и физика“ или „Учител по физика“;
       или област на висшето образование „Технически науки“:
       професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       2. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       3. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       4. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Провеждане на физични измервания на факторите на работната и битова среда за обективизиране на здравно-контролната и профилактична дейност в инспекцията и по искане на физически и юридически лица.
       Организация, ръководство и контрол на дейностите в направление „Физични фактори на средата”, в съответствие с Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020. Нормативно осигуряване на дейността.
       7. Размер на основната месечна заплата – от 605.00 лв. до 1800.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 30.01.2019 г. включително.

(публикувано на 17.01.2019 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. Елена Емануилова Стоянова
       Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата. Кандидатът няма професионален опит по специалност, посочена в т. 1 от обявата – 2 години по специалност „Физика“.

       2. Йорданка Недкова Стефанова
       Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата. Кандидатът няма професионален опит по специалност, посочена в т. 1 от обявата – 2 години по специалност „Физика“.

       3. д-р Светозар Николаев Гъмзов
       Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата. Кандидатът притежава специалност „Медицина“, която е извън посочените в т. 1 от обявата.

       4. Мария Димитрова Чавдарова
       Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата. Кандидатът притежава специалност – „Технология на каучука и пластмасите“, която е извън посочените в т. 1 от обявата.

       5. Анита Николова Златарска-Йорданова
       Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата. Кандидатът притежава специалност „Химични технологии“, която е извън посочените в т. 1 от обявата.

(публикувано на 06.02.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-7/16.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, комисията НЕ КЛАСИРА кандидати.

       Конкурсната процедура за длъжността е прекратена със Заповед на директора на РЗИ – Велико Търново №РД-15-08-10/14.02.2019 г., поради недопускане на кандидати, на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

(публикувано на 19.02.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-8/16.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по …“;
       - област на висшето образование: „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Обществено здраве“, специалност „Медицински лаборант“ или област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“
       професионално направление „Биологически науки“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на микробиологични изпитвания на извадки от различни матрици за обективизиране на държавния здравен контрол и по искане на физически и юридически лица в съответствие с Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 590.00 лв. до 1600.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 30.01.2019 г. включително.

(публикувано на 17.01.2019 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Допуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. Илияна Маринова Димитрова
       2. Ивелина Стефанова Великова

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 20.02.2019 г., от 09.00 ч. в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 12.00 часа.

       Не се допускат до конкурс следните кандидати:

       1. Стела Бойкова Иванова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност „Химия“ в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Химически науки“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

       2. д-р Светозар Николаев Гъмзов
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност „Медицина“ в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Медицина и фармация“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

       3. Пламен Георгиев Иванов
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност „Екология и опазване на околната среда“ в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Науки за земята“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

(публикувано на 06.02.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ
„ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       5. Харта на клиента
       6. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       7. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       8. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       9. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
       10. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       11. Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
       12. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
       13. Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
       14. EA - 4/10 accreditation in microbiological laboratories (акредитация на микробиологични лаборатории)
       15. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
       16. Други нормативни актове на българското и европейското законодателство, свързани с основните функции и задачи на инспекцията. 

(публикувано на 06.02.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-8/16.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържали конкурса кандидатите, както следва:

       На първо място:

       ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА ВЕЛИКОВА

       На второ място:

       ИЛИЯНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

(публикувано на 25.02.2019 г.)

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-3/11.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - област на висшето образование:
       „Технически науки“ – професионално направление „Химични технологии“, специалност „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“, специалност „Технология на водата“;
       „Природни науки, математика и информатика“ – професионално направление „Химически науки“, специалности „Химия“ и „Инженерна химия и съвременни материали“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - придобита професионална квалификация „Инженер-химик“;
       - компютърна грамотност.
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на съвременни лабораторни изпитвания на извадки от различни матрици за обективизиране на държавния здравен контрол и по искане на физически и юридически лица.
Организация, ръководство и контрол на изпитвателните дейности в съответствие с Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 560.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 25.01.2019 г. включително.

(публикувано на 11.01.2019 г.)


С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (ЛИ) В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Допуснати до участие в конкурса кандидати:
       1. Анита Николова Златарска-Йорданова
       2. Светослава Чавдарова Ковачева

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18.02.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 13.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. д-р Светозар Николаев Гъмзов
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата)

       2. Мария Димитрова Чавдарова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата
(представените документи не удостоверяват наличието на професионален опит по специалност, посочена в т. 1 от обявата – 2 години)

(публикувано на 31.01.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ХИМИК” В ДИРЕКЦИЯ
„ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за държавния служител
       3. Закон за водите
       4. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       5. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       6. Харта на клиента
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Наредба за административното обслужване
       10. Вътрешните правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Велико Търново, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекцията
       11. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
       12. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       13. Закон за защита на личните данни
       14. БДС EN ISO/IEC 17025 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране
       15. BAS QR 2 Процедура за акредитация
       16. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       17. Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
       18. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
       19. Други нормативни актове на българското и европейското законодателство и вътрешноразпоредителни документи на РЗИ – Велико Търново, свързани с основните функции и задачи на длъжността

(публикувано на 31.01.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-3/11.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, комисията НЕ КЛАСИРА кандидати.

(публикувано на 20.02.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-1/11.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”;
       Oбласт на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       - професионално направление „Обществено здраве”, специалности „Инспектор по обществено здраве“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Обществено здравеопазване“;
       - професионално направление „Здравни грижи“, специалност „Медицинска козметика“, „Инспектор по обществено здраве“, „Здравен инспектор“, „Санитарен инспектор“ и „Медицински фелдшер“.
       Oбласт на висше образование „Природни науки, математика и информатика”:
       - професионално направление „Химически науки”, специалности „Екохимия“ и „Химия и екология“;
       - професионално направление „Биологически науки“, специалност „Екология“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и фактори на жизнената среда, съгласно функциите, определени в Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 560.00 лв. до 1100.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 25.01.2019 г. включително.

(публикувано на 11.01.2019 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:
       1. Пламен Георгиев Иванов
       2. Калина Любомирова Сърнева
       3. Даниела Горчева Бакалова

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13.02.2019 г. от 09.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.
       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 12.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. Анита Николова Златарска-Йорданова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Химични технологии“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

       2. д-р Светозар Николаев Гъмзов
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата.

       3. Мария Димитрова Чавдарова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Химични технологии“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

(публикувано на 31.01.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       5. Наредба за административното обслужване, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от отдела
       6. Харта на клиента
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       10. Закон за националния архивен фонд
       11. Закон за административните нарушения и наказания
       12. Административно-процесуалeн кодекс
       13. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       14. Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка
       15. Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       16. Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
       17. Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

(публикувано на 31.01.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-1/11.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, комисията КЛАСИРА кандидатите както следва:

       На първо място:
       1. КАЛИНА ЛЮБОМИРОВА СЪРНЕВА

       На второ място:
       2. ДАНИЕЛА ГОРЧЕВА БАКАЛОВА

(публикувано на 19.02.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-08-2/11.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:
       професионално направление „Медицина“;
       професионално направление „Обществено здраве“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Акушерка“, „Обществено здраве и здравни грижи“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“;
       или професионално направление „Здравни грижи“, специалности: „Инспектор по обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“ и „Акушерски грижи“.
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 14-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Организация, ръководство и контрол на дейността по надзора на заразните и паразитните болести.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 560.00 лв. до 1100.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 25.01.2019 г. включително.

(публикувано на 11.01.2019 г.)


С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:
       1. д-р Петя Петкова Тошева
       2. д-р Ружена Димитрова Енчева-Евънс

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.02.2019 г. от 09.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 12.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. д-р Светозар Николаев Гъмзов
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата)

(публикувано на 31.01.2019 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       5. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
       6. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       7. Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в РБългария
       8. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
       9. Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
       10. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
       11. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       12. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       13. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       14. Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       15. Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
       16. Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация
       17. Наредба №9/17.11.2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване
       18. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГД
       19. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       20. Наредба №47/11.12.2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       21. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       22. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       23. Харта на клиента
       24. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       25. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       26. Закон за държавния служител
       27. Антикорупционни процедури на МЗ
       28. Закон за националния архивен фонд

(публикувано на 31.01.2019 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-15-08-2/11.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържали конкурса кандидатите, както следва:

       На първо място
       Д-Р ПЕТЯ ПЕТКОВА ТОШЕВА

       На второ място
       Д-Р РУЖЕНА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА-ЕВЪНС

(публикувано на 20.02.2019 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-335/04.10.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Технически науки“ – професионално направление „Химични технологии“, специалност „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“, специалност „Технология на водата“;
       „Природни науки, математика и информатика“ – професионално направление „Химически науки“, специалности „Химия“ и „Инженерна химия и съвременни материали“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - придобита професионална квалификация „Инженер-химик“;
       - компютърна грамотност.
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на съвременни лабораторни изпитвания на извадки от различни матрици за обективизиране на държавния здравен контрол и по искане на физически и юридически лица. Организация, ръководство и контрол на изпитвателните дейности в съответствие с Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 15.10.2018 г. включително.

(публикувано на 04.10.2018 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (ЛИ) В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Допуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. ЕЛЕНА ЕМАНУИЛОВА СТОЯНОВА

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 30.10.2018 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

(публикувано на 17.10.2018 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ХИМИК” В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за държавния служител
       3. Закон за водите
       4. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       5. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       6. Харта на клиента
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Наредба за административното обслужване
       10. Вътрешните правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Велико Търново, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекцията
       11. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
       12. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       13. Закон за защита на личните данни
       14. БДС EN ISO/IEC 17025 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране
       15. BAS QR 2 Процедура за акредитация
       16. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       17. Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
       18. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
       19. Други нормативни актове на българското и европейското законодателство и вътрешноразпоредителни документи на РЗИ – Велико Търново, свързани с основните функции и задачи на длъжността

(публикувано на 17.10.2018 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-335/04.10.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ (ХИМИК) В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (ЛИ) В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИКЛЮЧИ БЕЗ КЛАСИРАНЕ.

(публикувано на 01.11.2018 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-336/04.10.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Природни науки, математика и информатика“:
професионално направление „Физически науки“, всички специалности;
или професионално направление „Химически науки“, специалност „Химия и физика“;
       или „Педагогически науки“:
професионално направление „Педагогика“, специалност „Английски език и физика“;
или професионално направление „Педагогика на обучението по …“, специалности „Биология и физика“, „Педагогика на обучението по физика и математика“, „Педагогика на обучението по химия и физика“ или „Учител по физика“;
       или „Технически науки“:
професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - придобита професионална квалификация „Физик“;
       - компютърна грамотност.
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.bg.
       7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Провеждане на физични измервания факторите на работната и битова среда за обективизиране на здравно-контролната и профилактична дейност в инспекцията и по искане на физически и юридически лица. Организация, ръководство и контрол на дейностите в направление “Физични фактори на средата” в съответствие с устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020. Нормативно осигуряване на дейността.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.bg.

       Краен срок за подаване на документи – до 15.10.2018 г. включително.

(публикувано на 04.10.2018 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (ЛИ) В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Допуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. МАНОЛ ПЕТРОВ РАЙЧЕВ

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 30.10.2018 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

 

(публикувано на 17.10.2018 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ФИЗИК” В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за държавния служител
       3. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       5. Харта на клиента
       6. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       7. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       8. Наредба за административното обслужване
       9. Вътрешните правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Велико Търново, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекцията
       10. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
       11. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       12. Закон за защита на личните данни
       13. БДС EN ISO/IEC 17020 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол
       14. Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда
       15. BAS QR 2 Процедура за акредитация
       16. Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
       17. Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места
       18. Наредба № 9 за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти
       19. Други нормативни актове на българското и европейското законодателство и вътрешноразпоредителни документи на РЗИ – Велико Търново, свързани с основните функции и задачи на длъжността

(публикувано на 17.10.2018 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-336/04.10.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ (ФИЗИК) В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидат както следва:

       МАНОЛ ПЕТРОВ РАЙЧЕВ

(публикувано на 01.11.2018 г.)
 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-319/18.09.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Технически науки“ – професионално направление „Химични технологии“, специалности „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“, специалност „Технология на водата“;
       „Природни науки, математика и информатика“ – професионално направление „Химически науки“, специалности „Химия“ и „Инженерна химия и съвременни материали“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - придобита професионална квалификация „Инженер-химик“;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
      
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на съвременни лабораторни изпитвания на извадки от различни матрици за обективизиране на държавния здравен контрол и по искане на физически и юридически лица. Организация, ръководство и контрол на изпитвателните дейности в съответствие с Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

       Краен срок за подаване на документи – до 28.09.2018 г. включително.

(публикувано на 18.09.2018 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-320/18.09.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Природни науки, математика и информатика“:
       професионално направление „Физически науки“;
       професионално направление „Химически науки“, специалност „Химия и физика“;
       „Педагогически науки“:
       професионално направление „Педагогика“, специалност „Английски език и физика“;
       професионално направление „Педагогика на обучението по …“, специалности „Биология и физика“, „Педагогика на обучението по физика и математика“, „Педагогика на обучението по химия и физика“, „Учител по физика“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - придобита професионална квалификация „Физик“;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
      
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Провеждане на физични измервания факторите на работната и битова среда за обективизиране на здравно-контролната и профилактична дейност в инспекцията и по искане на физически и юридически лица. Организация, ръководство и контрол на контролните дейности в направление “Физични фактори на средата” в съответствие с устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

       Краен срок за подаване на документи – до 28.09.2018 г. включително.

(публикувано на 18.09.2018 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-306/05.09.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ (АПФСО)
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование – „Социални, стопански и правни науки“; професионално направление „Икономика“, специалности: „Счетоводство“, „Счетоводство и контрол“, „Счетоводство и финанси“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на финансово-счетоводни дейности – отчитане на стопанските операции в инспекцията, на дълготрайните активи, своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното администриране, отчет и контрол на служебния транспорт и други.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

       Краен срок за подаване на документи – до 17.09.2018 г. включително.

(публикувано на 05.09.2018 г.)


С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат следните кандидати:

       1. ВИЛМА НАТОВА БОРИСОВА
       2. ДИЯНА ПЕТКОВА ДРЕБОВА-НИКОЛАЕВА
       3. ИСКРА БОРИСЛАВОВА ДАМЯНОВА
       4. ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
       5. ВАНЯ ЖОРОВА РУНЕВСКА
       6. ПЕТЯ ХРИСТОВА КАЛКАНОВА
       7. МИЛЕНА ПЕНЧЕВА ЦОЧЕВА
       8. ЕЛЕНА СТАМЕНОВА ГРОЗДАНОВА
       9. ИРЕНА ГЕНЧЕВА МИНЧЕВА

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 09.10.2018 г. от 09:00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1. Цветелина Иванова Иванова

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата. Кандидатът притежава специалности „Финанси“ и МИО, които са извън посочените в т. 1 от обявата.

2. Росен Милчев Стоянов

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата. Кандидатът притежава специалности „Финанси“ и „Банков мениджмънт“, които са извън посочените в т. 1 от обявата.

3. Мария Игнатова Игнатова

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата. Кандидатът притежава специалност - „Икономика и управление на селското стопанство“, която е извън посочените в т. 1 от обявата.


4. Кристина Николаева Колева

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата. Кандидатът притежава специалност - „Стопанско управление“, която е извън посочените в т. 1 от обявата.

5. Мариянка Маркова Курдова

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата. Кандидатът притежава специалност „Финанси“, която е извън посочените в т. 1 от обявата.

6. Атанас Михайлов Атанасов

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в т. 1 от обявата. Кандидатът притежава специалност „Счетоводна отчетност“, която е извън посочените в т. 1 от обявата.

(публикувано на 25.09.2018 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за счетоводството
       2. Закон за публичните финанси
       3. Закон за ограничаване на плащанията в брой
       4. Кодекс на труда
       5. Закон за държавния служител
       6. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
       7. Закон за обществените поръчки
       8. Наредба за командировките в страната
       9. Класификатор на длъжностите в администрацията
       10. Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията
       11. Наредба за служебното положение на държавните служители
       12. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
       13. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       14. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       15. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       16. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       17. Закон за здравето
       18. Закон за административните нарушения и наказания
       19. Закон за защита на личните данни
       20. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
       21. Наредба за административното обслужване

(публикувано на 25.09.2018 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-306/05.09.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново


       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ”, комисията КЛАСИРА успешно издържалите конкурса кандидати както следва:

       На първо място:
       1. ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА

       На второ място:
       2. МИЛЕНА ПЕНЧЕВА ЦОЧЕВА

       На трето място:
       3. ВАНЯ ЖОРОВА РУНЕВСКА

(публикувано на 15.10.2018 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-275/01.08.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”;
       - области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”: професионално направление „Обществено здраве“, специалности „Инспектор по обществено здраве” и „Обществено здраве и здравни грижи“; професионално направление „Здравни грижи”, специалности „Инспектор по обществено здраве”, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“, „Акушерски грижи“ и „Медицински фелдшер“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №310, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344; 062/614-339.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на активен епидемиологичен надзор на заразните и паразитни заболявания и на самостоятелни епидемиологични проучвания на заразните заболявания. Проверки по противоепидемичната и профилактична дейност в контролираните обекти.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1100.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 13.08.2018 г. включително.

(публикувано на 02.08.2018 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 (ДВЕ) БРОЙКИ

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

       1. ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
       2. МАРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ХРИСТОВА
       3. СЕМА РЕФЕТОВА ШАКИРОВА
       4. МИГЛЕНА ЗАХАРИЕВА НИКОЛАЕВА
       5. ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 28.08.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 13.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати: НЯМА

(публикувано на 15.08.2018 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Закон за управление на отпадъците
       5. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       6. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
       7. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       8. Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в РБългария
       9. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
       10. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
       11. Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
       12. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       13. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       14. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       15. Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       16. Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
       17. Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация
       18. Наредба №9/17.11.2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване
       19. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГД
       20. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       21. Наредба №47/11.12.2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       22. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       23. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       24. Харта на клиента
      
25. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
      
26. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
      
27. Закон за държавния служител
       28. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       29. Закон за националния архивен фонд

(публикувано на 15.08.2018 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-275/01.08.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново


       за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ – 2 (две) бройки, комисията КЛАСИРА успешно издържалите конкурса кандидати, както следва:
       На първо място
       1. ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
       На второ място
       2. МАРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ХРИСТОВА

(публикувано на 30.08.2018 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е

       за провеждане на процедура за преминаване на държавна служба от друга администрация в РЗИ – Велико Търново, на длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, на основание чл. 81а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед №РД-08-143/15.03.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново
       Регионална здравна инспекция – Велико Търново: Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд
       Осъществява организационно-методична помощ и контрол върху дейността на лечебните заведения от област Велико Търново по осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ в съответствие с действащата нормативна база в системата. Контролира изпълнението на изискванията на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ на територията на областта.
       Дирекция: Медицински дейности
       Структура: Регионална здравна инспекция – Велико Търново
       Наименование на длъжност: Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд
       Професионално направление: Медицина
       Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (81а от ЗДСл.)
       Длъжностно ниво: Експертно ниво 5
       Населено място: Велико Търново
       Минимална образователна степен: магистър по медицина
       Минимален ранг: IV младши
       Минимален професионален опит: 2 години
       Специфични изисквания:
       - кандидатите да са назначени по служебно правоотношение на пълен работен ден в друга администрация и да е изтекъл едногодишният срок за изпитване по реда на чл. 12 от Закона за държавния служител, като кандидатите назначени по чл. 15 от Закона за държавния служител (по заместване) е необходимо да имат годишна оценка от последното оценяване, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава;
       - компютърни умения - работа с Word, Excel;
       - призната медицинска специалност;
       - английски език (желателно).
       Заплата: 510 - 2000 лв.
       Изисквани документи:
       - писмено заявление за участие в процедурата – в свободен текст (трите имена, ел. поща, телефон и адрес за кореспонденция);
       - автобиография;
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, правоспособност и умения, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейности в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит) и други);
       - копия от служебна книжка и заповеди, удостоверяващи – налично служебно правоотношение, придобит ранг от служителя, изтекъл едногодишен срок за изпитване, заемане на длъжност на пълно работно време. В случай, че кандидатът е назначен по чл. 15 от Закона за държавния служител (по заместване), следва да представи и копие на формуляр за годишна оценка на изпълнението на длъжността от последното оценяване в същата администрация;
       - копия от други документи по преценка на кандидата.
       Място и срок за подаване на документите за кандидатстване:
       Документите за кандидатстване да се подават в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявата в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102 или в Звеното за административно обслужване на граждани, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       Документите за кандидатстване могат да се подават и по електронна поща на адрес: rzi-vt@rzi-vt.org.
       Кореспонденцията с кандидатите ще се осъществява на електронния адрес, от който са изпратени документите или на посочения адрес в заявлението за кандидатстване.
       Всички съобщения във връзка с обявата ще се оповестяват на таблото за съобщения в сградата на РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       Подборът на кандидатите ще се извършва по представените документи. Органът по назначаване няма нормативно задължение да уведомява кандидатите за резултатите от подбора.
       Обявлението за провеждане на процедурата за преминаване на държавна служба от друга администрация е публикувано на 23.03.2018 г. в Информационния портал за мобилност в държавната администрация и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 02.04.2018 г. включително.

(публикувано на 23.03.2018 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-92/12.02.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”;
       - области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”: професионално направление „Обществено здраве“, специалности „Инспектор по обществено здраве” и „Обществено здраве и здравни грижи“; професионално направление „Здравни грижи”, специалности „Инспектор по обществено здраве”, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“, „Акушерски грижи“ и „Медицински фелдшер“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на надзор на заразните и паразитни болести и проверки по противоепидемичната и профилактична дейност в контролираните обекти.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1100.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 22.02.2018 г. включително.

(публикувано на 12.02.2018 г.)


С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       1. ВАНЯ ПЪРВАНОВА ПЪРВАНОВА

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 13.03.2018 г. от 09.30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. РАЛИЦА ХРИСТОВА МЯНКОВА
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“, която е извън посочените в т. 1 от обявата);
       2. МАРИНЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Обществено здраве“, която е извън посочените в т. 1 от обявата).

(публикувано на 26.02.2018 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-92/12.02.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“, комисията КЛАСИРА кандидатите както следва:
       1. ВАНЯ ПЪРВАНОВА ПЪРВАНОВА

(публикувано на 15.03.2018 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-55/11.01.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ
”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - област на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”: професионално направление „Медицина“ и професионално направление „Здравни грижи”;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Организация, ръководство и контрол на дейността по надзора на заразните и паразитните болести.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

       Краен срок за подаване на документи – до 22.01.2018 г. включително.

(публикувано на 12.01.2018 г.)      
Конкурсът за назначаване на държавен служител е прекратен със Заповед №РД-08-66/24.01.2018 г. поради липса на заявление за участие в срока за подаване на документи.

(публикувано на 26.01.2018 г.)

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-54/11.01.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

СТАРШИ ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ
”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - област на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”: професионално направление „Обществено здраве“ и професионално направление „Здравни грижи”;
       - област на висшето образование – „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Биологически науки“, специалност „Медицинска биология“;
       - професионален опит: 1 година;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - наличието на хорариум по медицински науки за кандидатите от област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Биологически науки“, специалност „Медицинска биология“;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Осъществяване на активен епидемиологичен надзор на заразните и паразитни заболявания и на самостоятелни епидемиологични проучвания на заразните заболявания.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1150.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

       Краен срок за подаване на документи – до 22.01.2018 г. включително.

(публикувано на 12.01.2018 г.)      
Конкурсът за назначаване на държавен служител е прекратен със Заповед №РД-08-66/24.01.2018 г. поради липса на заявление за участие в срока за подаване на документи.

(публикувано на 26.01.2018 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-53/11.01.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”;
       - области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”: професионално направление „Обществено здраве“, специалности „Инспектор по обществено здраве” и „Обществено здраве и здравни грижи“; професионално направление „Здравни грижи”, специалности „Инспектор по обществено здраве”, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“, „Акушерски грижи“ и „Медицински фелдшер“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Извършване на надзор на заразните и паразитни болести и проверки по противоепидемичната и профилактична дейност в контролираните обекти.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1100.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

       Краен срок за подаване на документи – до 22.01.2018 г. включително.

(публикувано на 12.01.2018 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:
       1. ВАНЯ ПЪРВАНОВА ПЪРВАНОВА

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 07.02.2018 г. от 09:00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул.”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       НЯМА

(публикувано на 25.01.2018 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс

за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Закон за управление на отпадъците
       5. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       6. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
       7. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       8. Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в РБългария
       9. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
       10. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
       11. Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
       12. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       13. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       14. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       15. Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       16. Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
       17. Наредба №3/24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация
       18. Наредба №9/17.11.2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване
       19. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГД
       20. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       21. Наредба №47/11.12.2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       22. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       23. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       24. Харта на клиента
      
25. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
      
26. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
      
27. Закон за държавния служител
       28. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването

(публикувано на 25.01.2018 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-412/01.12.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - област на висшето образование – „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Обществено здраве“;
       - област на висшето образование – „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика“, специалност „Социална педагогика“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - наличието на хорариум по медицински науки за кандидатите от област на висшето образование „Педагогически науки“;
       - владеене/ползване на чужд език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест, практически изпит и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Планиране, организиране и осъществяване на дейности, съгласно функциите на дирекцията, определени в Правилника за устройството и дейността на регионалните здравни инспекции – ограничаване разпространението и нивото на факторите на риска на възникването на хроничните незаразни болести; повишаване на информираността и нивото на здравните знания на населението чрез съвременни форми на здравно образование и обучение.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 460.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

       Краен срок за подаване на документи – до 11.12.2017 г. включително.

(публикувано на 01.12.2017 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:
       1. АНЕЛИЯ ГРИГОРОВА КОЗЛЕВА

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 29.12.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул.”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе практически изпит на същата дата и място от 11.00 часа. При успешно издържан практически изпит, с кандидата ще се проведе интервю на същата дата и място от 12.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       НЯМА

(публикувано на 13.12.2017 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс

за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”,
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       5. Харта на клиента
       6. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       8. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       9. Закон за административните нарушения и наказания
       10. Наредба за административното обслужване
       11. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       12. Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението
       13. Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни
       14. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
       15. Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците
       16. Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
       17. Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

(публикувано на 13.12.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-412/01.12.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“, комисията КЛАСИРА кандидатите както следва:
       АНЕЛИЯ ГРИГОРОВА КОЗЛЕВА

(публикувано на 02.01.2018 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-402/24.11.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”;
       - област на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”, професионално направление „Обществено здраве“, специалности „Инспектор по обществено здраве“, „Опазване и контрол на общественото здраве“ и „Здравен инспектор“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
      2. При равни други условия за предимство ще се счита:
      - владеене/ползване на чужд език (документ).
      3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
      4. Документи за участие в конкурсната процедура:
      - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
      - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
      - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността ;
      - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
      - автобиография.
      5. Документите за участие се представят в срок до 17:00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
      При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
      6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
      7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Осъществяване на държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и фактори на жизнената среда, съгласно функциите, определени в Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции.
      8. Размер на основната месечна заплата – от 460.00 лв. до 1100.00 лв.
      (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 04.12.2017 г. включително.

(публикувано на 24.11.2017 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       1. Иван Руменов Иванов

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 19.12.2017 г. от 10.30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 12.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       НЯМА

(публикувано на 06.12.2017 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       5. Наредба за административното обслужване, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от отдела
       6. Харта на клиента
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       10. Закон за националния архивен фонд
       11. Закон за административните нарушения и наказания
       12. Административно-процесуалeн кодекс
       13. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       14. Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка
       15. Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       16. Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
       17. Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

(публикувано на 06.12.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-402/24.11.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, комисията КЛАСИРА кандидатите както следва:
       ИВАН РУМЕНОВ ИВАНОВ

(публикувано на 02.01.2018 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-389/13.11.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: магистър по медицина, области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Медицина“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
      2. При равни други условия за предимство ще се счита:
      - призната клинична специалност;
      - владеене/ползване на английски език (документ).
      3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
      4. Документи за участие в конкурсната процедура:
      - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
      - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
      - копия от документите, удостоверяващи завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
      - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
      - автобиография.
      5. Документите за участие се представят в срок до 17:00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
      При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
      6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
      7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организационно-методична помощ на лечебните заведения от областта по осигуряване на достъпна качествена медицинска помощ в съответствие с действащата нормативна база в системата на здравеопазването. Контрол във връзка с прилагането на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и подзаконовите му нормативни актове. Организация и контрол на дейността на медицинската експертиза и Регионалната картотека на медицинската експертиза.
      8. Размер на основната месечна заплата – от 460.00 лв. до 1200.00 лв.
      (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 23.11.2017 г. включително.

(публикувано на 13.11.2017 г.)


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

       1. д-р Екатерина Атанасова Личева-Папунова
       2. д-р Валентин Андреев Кефиров


       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 08.12.2017 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 11:00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       НЯМА

(публикувано на 29.11.2017 г.)


СПИСЪК
с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс
за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
в дирекция „Медицински дейности“

       1. Закон за здравето
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
       4. Закон за административните нарушения и наказания
       5. Закон за закрила на детето
       6. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
       7. Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазванетоН
       8. Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
       9. Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти, всички наредби за утвърждаване на медицински стандарти
       10. Закон за държавния служител
       11. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       12. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       13. Харта на клиента
       14. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       15. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       16. Наредба за административното обслужване, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекцията
       17. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       18. Закон за защита на личните данни и инструкцията за водене на регистри по ЗЗДЛ в РЗИ – Велико Търново
       19. Закон за националния архивен фонд

(публикувано на 29.11.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-389/13.11.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, комисията КЛАСИРА успешно издържалите конкурса кандидати, както следва:

       На първо място
       1. Д-Р ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ЛИЧЕВА-ПАПУНОВА

       На второ място
       2. Д-Р ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ КЕФИРОВ

(публикувано на 11.12.2017 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-368/31.10.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование:
       „Технически науки“ – професионално направление „Химични технологии“, специалност „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“, специалност „Технология на водата“;
       „Природни науки, математика и информатика“ – професионално направление „Химически науки“, специалности „Химия“ и „Инженерна химия и съвременни материали“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
      2. При равни други условия за предимство ще се счита:
      - придобита професионална квалификация „Инженер-химик“;
      - владеене/ползване на английски език (документ).
      3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
      4. Документи за участие в конкурсната процедура:
      Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
      - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
      - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
      - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
      - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
      - автобиография.
      5. Място и срок за подаване на документите за участие:
      Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
      При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
      6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
      7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Извършване на съвременни лабораторни изпитвания на извадки от различни матрици за обективизиране на държавния здравен контрол и по искане на физически и юридически лица. Организация, ръководство и контрол на изпитвателните дейности в съответствие с Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
      8. Размер на основната месечна заплата – от 460.00 лв. до 1200.00 лв.
      (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 10.11.2017 г. включително.

(публикувано на 31.10.2017 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Допуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА БОЕВА

(публикувано на 17.11.2017 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       КОНКУРСЪТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.11.2017 г. ОТ 13.00 ч. В СГРАДАТА НА ИНСПЕКЦИЯТА, СТАЯ №803.

(публикувано на 20.11.2017 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       5. Харта на клиента
       6. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       8. Наредба за административното обслужване
       9. Вътрешните правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Велико Търново, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от дирекцията
       10. Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
       11. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       12. Закон за защита на личните данни
       13. БДС EN ISO/IEC 17025 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025: 2006)
       14. Наръчник по качеството, инструкции за работа с техническите средства, методиките за изпитване и контрол
       15. Други нормативни актове на българското и европейското законодателство и вътрешноразпоредителни документи на РЗИ – Велико Търново, свързани с основните функции и задачи на длъжността
       16. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       17. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

(публикувано на 17.11.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-368/31.10.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, комисията КЛАСИРА като успешно издържал конкурса кандидат както следва:
       ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА БОЕВА

(публикувано на 08.12.2017 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-344/06.10.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование – „Технически науки“: професионално направление „Химични технологии“, специалност „Неорганични вещества“, „Неорганични химични технологии“ и „Химично инженерство“; професионално направление „Общо инженерство“, специалност „Технология на водата“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - придобита професионална квалификация „Инженер-химик“;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Извършване на съвременни лабораторни изпитвания на извадки от различни матрици за обективизиране на държавния здравен контрол и по искане на физически и юридически лица. Организация, ръководство и контрол на изпитвателните дейности в съответствие с Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 460.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 19.10.2017 г. включително.

(публикувано на 09.10.2017 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. НЕЛИ НИКОЛОВА ПАЛЕВА

       Представените документи не удостоверяват посочените в т. 1 от обявата минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“. Кандидатът притежава специалност „Автоматизация на производството“, която не отговаря на посочените в т. 1 от обявата изисквания за заемане на конкурсната длъжност.

       2. ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА БОЕВА

       Представените документи не удостоверяват посочените в т. 1 от обявата минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“. Кандидатът притежава специалност „Химия“, която е в област „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Химически науки“, които не отговарят на посочените в т. 1 от обявата изисквания за заемане на конкурсната длъжност.

       3. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

       Представените документи не удостоверяват посочените в т. 1 от обявата минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“. Кандидатът притежава специалност „Екология и опазване на околната среда“, която е в област „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Науки за земята“, които не отговарят на посочените в т. 1 от обявата изисквания за заемане на конкурсната длъжност.

(публикувано на 26.10.2017 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-343/06.10.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: магистър;
       - области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт“: професионално направление „Медицина“; професионално направление „Стоматология“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Планиране, организиране и осъществяване на дейности, съгласно функциите на дирекцията, определени в Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, насочени към: ограничаване на разпространението и нивото на факторите на риска за възникването на хроничните незаразни болести (ХНБ) в сферата на начина на живот и в жизнената среда; повишаване на информираността и нивото на здравните знания на населението като цяло за формиране на поведение, предпазващо от заболявания и укрепващо здравето на отделния индивид чрез съвременни форми на здравно образование и обучение; осигуряване на подкрепа за информиран избор на здравословен начин на живот на населението и на среда, подкрепяща здравето.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 460.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
      
Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 19.10.2017 г. включително.

(публикувано на 09.10.2017 г.)


С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       1. Д-Р ВАСИЛ ЕНЕВ ВАСИЛЕВСКИ

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 15.11.2017 г. от 09:30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул.”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 13:00 часа.


(публикувано на 25.10.2017 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”,
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       5. Харта на клиента
       6. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       8. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       9. Закон за националния архивен фонд
       10. Закон за защита на личните данни
       11. Закон за административните нарушения и наказания
       12. Административно-процесуален кодекс
       13. Наредба за административното обслужване
       14. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       15. Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението
       16. Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни
       17. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
       18. Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците
       19. Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
       20. Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

(публикувано на 26.10.2017 г.)
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-345/06.10.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
в РЗИ – Велико Търново – 3 (три) бройки

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”;
       - области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”: професионално направление „Обществено здраве“, специалности „Инспектор по обществено здраве” и „Обществено здраве и здравни грижи“; професионално направление „Здравни грижи”, специалности „Инспектор по обществено здраве”, „Здравни грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Сестрински хирургични грижи“, „Сестрински терапевтични грижи“, „Акушерски грижи“ и „Медицински фелдшер“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       4. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на активен епидемиологичен надзор на заразните и паразитни заболявания и на самостоятелни епидемиологични проучвания на заразните заболявания.
       7. Размер на основната месечна заплата – от 460.00 лв. до 1100.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 19.10.2017 г. включително.

(публикувано на 09.10.2017 г.)


С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. АНЕЛИЯ ГРИГОРОВА КОЗЛЕВА

       Представените документи не удостоверяват посочените в т. 1 от обявата минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността „Инспектор“, дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Велико Търново (кандидатът притежава специалности „Рехабилитатор“, „Медицински рехабилитатор ерготерапевт“ и „Стопанско управление. Здравен мениджмънт“, които са извън посочените в т. 1 от обявата за конкурсната длъжност.)

(публикувано на 25.10.2017 г.)
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-222/11.05.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”, области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”, професионално направление „Обществено здраве”, специалност „Здравен инспектор” или „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Химически науки“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Осъществяване на държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и фактори на жизнената среда, съгласно функциите, определени в Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 460,00 лв. до 1100,00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

Краен срок за подаване на документи – до 22.05.2017 г. включително.

(публикувано на 12.05.2017 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс

за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето
       2. Закон за държавния служител
       3. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ –Велико Търново
       5. Наредба за административното обслужване, процедурите за извършване на административните услуги, предоставяни от отдела
       6. Харта на клиента
       7. Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Велико Търново
       8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       9. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       10. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
       11. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
       12. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията
       13. Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
       14. Регламент (ЕО) №648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 относно детергентите
       15. Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти
       16. Закон за водите
       17. Закон за националния архивен фонд
       18. Закон за административните нарушения и наказания
       19. Административно-процесуалния кодекс
       20. Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
       21. Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка
       22. Наредба №15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       23. Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини
       24. Наредба №15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

(публикувано на 25.05.2017 г.)


С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       1. Александра Ценкова Стоянова-Тодорова

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 06.06.2017 г. от 11.30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 13.30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. Свилен Русев Георгиев
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Хранителни технологии“, която е извън посочените в т. 1 от обявата);
       2. Драгомир Евгениев Драголов
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в т. 1 от обявата (притежава специалност в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Общо инженерство“, която е извън посочените в т. 1 от обявата).

(публикувано на 25.05.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-222/11.05.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново


       за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, комисията КЛАСИРА кандидатите както следва:
       АЛЕКСАНДРА ЦЕНКОВА СТОЯНОВА-ТОДОРОВА

(публикувано на 12.06.2017 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-221/11.05.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”, области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”, професионални направления „Медицина” или „Здравни грижи”, специалности „Санитарен инспектор”, „Здравен инспектор”, „Медицински фелдшер”, „Инспектор по обществено здраве”, „Здравни грижи“ и „Управление на здравните грижи“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на надзор на заразните и паразитни болести и проверки по противоепидемичната и профилактична дейност в контролираните обекти.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 460,00 лв. до 1100,00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

Краен срок за подаване на документи – до 22.05.2017 г. включително.

(публикувано на 12.05.2017 г.)


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Закон за управление на отпадъците
       5. Наредба №36/21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       6. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
       7. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       8. Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в РБългария
       9. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
       10. Наредба №3/08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
       11. Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
       12. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       13. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       14. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       15. Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
       16. Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
       17. Наредба №3/24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация
       18. Наредба №9/17.11.2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване
       19. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГД
       20. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       21. Наредба №47/11.12.2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       22. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       23. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       24. Харта на клиента
       25. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       26. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
       27. Закон за държавния служител

(публикувано на 25.05.2017 г.)С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ
КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       1. Д-Р НИНА КАЛИНОВА КОЛЕВА

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 06.06.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 13.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати: НЯМА

(публикувано на 25.05.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-221/11.05.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, комисията КЛАСИРА кандидатите както следва:
       Д-Р НИНА КАЛИНОВА КОЛЕВА

(публикувано на 12.06.2017 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-85/31.01.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт“, професионални направления „Медицина“ и/или „Здравни грижи“; „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика“, специалност „Социална педагогика“;
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - наличието на хорариум по медицински науки за кандидатите от област на висшето образование „Педагогически науки“;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Планиране, организиране и осъществяване на дейности, съгласно функциите на дирекцията, определени в Правилника за устройството и дейността на регионалните здравни инспекции – ограничаване разпространението и нивото на факторите на риска на възникването на хроничните незаразни болести; повишаване на информираността и нивото на здравните знания на населението чрез съвременни форми на здравно образование и обучение.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 460.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

       Краен срок за подаване на документи – до 10.02.2017 г. включително.

(публикувано на 01.02.2017 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       1. РУМЯНА ВЕЛКОВА ПЪРВОВА

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 07.03.2017 г. от 09.30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул.”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 13.00 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. ЛАЗАРИНА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА

(публикувано на 15.02.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-85/31.01.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“, комисията класира кандидатите, както следва:
       РУМЯНА ВЕЛКОВА ПЪРВОВА.

(публикувано на 08.03.2017 г.)


С П И С Ъ К

С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”,
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за държавния служител (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.105 от 2016 г.)
       3. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       5. Харта на клиента
       6. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       7. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       8. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
       9. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
       10. Закон за националния архивен фонд
       11. Наредба за реда и организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските структури и свързаните с дейността му нормативни актове в здравеопазването
       12. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн. ДВ. бр.63 от 2009 г.; посл.изм. ДВ. бр.82 от 2014 г.)
       13. Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн. ДВ. бр.63 от 2009 г.)
       14. Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (обн. ДВ. бр.54 от 2014 г.)
       15. Национална стратегия за борба с наркоманиите 2014-2018 г.
       16. Национална стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г.

(публикувано на 15.07.2016 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-84/31.01.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”, области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”, професионални направления „Медицина” или „Здравни грижи”, специалности „Санитарен инспектор”, „Здравен инспектор”, „Медицински фелдшер”, „Инспектор по обществено здраве”, „Здравни грижи“ и „Управление на здравните грижи“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на надзор на заразните и паразитни болести и проверки по противоепидемичната и профилактична дейност в контролираните обекти.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 460.00 лв. до 1100.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

       Краен срок за подаване на документи – до 10.02.2017 г. включително.

(публикувано на 01.02.2017 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

       ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


       До участие в конкурса се допуска кандидата:

       1. ДРУМИ НЕДЯЛКОВ МОНОВ

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 07.03.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 13.30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА КОЧЕВА

(публикувано на 15.02.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС


проведен на основание Заповед №РД-08-84/31.01.2017 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИКЛЮЧИ БЕЗ КЛАСИРАНЕ.

(публикувано на 10.03.2017 г.)


С П И С Ъ К

С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“
в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
       2. Закон за лечебните заведения (обн. ДВ. бр.62 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.98 от 2016 г.)
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       5. Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62/2005 г., изм. и доп. ДВ бр.56/2014г.)
       6. Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       7. Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр. 92/2014г.)
       8. Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/16.02.2007 г, изм. и доп. ДВ бр. 64/2012г.)
       9. Наредба №3 за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции ( ДВ бр.43/2013г.)
       10. Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       11. Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       12. Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 
     
13. Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн. ДВ. бр.13 от 2015 г.)
       14. Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците
       15. Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
       16.
     
17. Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
       18. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       19. Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
       20. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       21. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       22. Харта на клиента
       23. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       24. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       25. Закон за държавния служител (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.105 от 2016 г.)
       
26. Антикорупционни процедури на МЗ
       27. Закон за националния архивен фонд

(публикувано на 15.02.2017 г.)

 
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-391/14.11.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър;
       - област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“, професионални направления „Обществено здраве“ или „Здравни грижи“
       или област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Информатика и компютърни науки“,
       или област на висшето образование „Технически науки“, професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика“ или „Комуникационна и компютърна техника“.
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.
       4. Документи за участие в конкурсната процедура:
       Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
       - заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи, удостоверяващи завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осигуряване на достоверна медико-статистическа информация за дейността на лечебните заведения на територията на областта. Планиране и организиране на дейностите по медицинско осигуряване на населението при бедствия , аварии и катастрофи.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 420.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закон за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

       Краен срок за подаване на документи – до 25.11.2016 г. включително.

(публикувано на 15.11.2016 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

       1. Ценка Ганчева Цветанова-Чаушева;
       2. Орлин Димитров Димитров;
       3. Деница Емилянова Николова.

       Посочените кандидати трябва да се явят на практически изпит на 14.12.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно практическия изпит, с тях ще се проведе интервю на същата дата и на същото място.

(публикувано на 02.12.2016 г.)


С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. Милен Славчев Славчев – специалностите на кандидата не отговарят на посочените в обявата изисквания за области на висше образование и професионални направления;
       2. Кирил Георгиев Ялъмов – специалностите на кандидата не отговарят на посочените в обявата изисквания за области на висше образование и професионални направления;
       3. Евгени Колев Ганчев – специалността на кандидата не отговаря на посочените в обявата изисквания за области на висше образование и професионални направления; представените документи не удостоверяват наличието на професионален опит 2 (две) години;
       4. Димитър Сергеев Димитров – специалностите на кандидата не отговарят на посочените в обявата изисквания за области на висше образование и професионални направления.

(публикувано на 02.12.2016 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-391/14.11.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

 

       За длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, комисията КЛАСИРА кандидатите, както следва:

       1. ЦЕНКА ГАНЧЕВА ЦВЕТАНОВА-ЧАУШЕВА

(публикувано на 23.12.2016 г.)

       Съобщение относно писмо № КД-О-05-119/08.12.2016 г. до г-н Кирил Георгиев Ялъмов

(публикувано на 09.01.2017 г.)
ОБЯВЛЕНИЕ

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, телефон: 062/614-333, на основание с чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 9, ал. 6 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и Заповед №РД-08-341/29.09.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

       1. Изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на завършено образование – висше;
       - минимална образователна степен – магистър;
       - професионално направление – медицина;
       - призната медицинска специалност;
       - квалификация по „здравен мениджмънт”;
       - професионален опит: над 10 години.
       Допълнителни умения и квалификации:
       - компютърна квалификация;
       - придобит професионален опит в системата на ХЕИ/РИОКОЗ/РЦЗ/РЗИ, опит на ръководна длъжност и владеенето на чужд език носи предимство на кандидатите.
       2. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       3. Документи за участие в конкурсната процедура:
       - заявление за участие в конкурса;
       - автобиография;
       - копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
       - копие от официален документ за призната медицинска специалност;
       - копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „Здравен мениджмънт”;
       - копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).
       4. Място и срок за подаване на документите за участие:
       Документите за участие в конкурса се представят в едномесечен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул.“Никола Габровски” №23, стая 102 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       6. Описание на длъжността:
       Подпомага директора в изпълнението на неговите функции и го замества при негово отсъствие.
       7. Място на работа – гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23.

       Обявлението за конкурса е публикувано във вестник “Борба” - бр. 184 от 30.09.2016 г. и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.

       Срок за подаване на документи от 30.09.2016 г. до 31.10.2016 г. включително.

(публикувано на 30.09.2016 г.)


И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


       До участие в конкурса е допуснат кандидатът:
       д-р Красимира Петрова Кръстева

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 22.11.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       НЯМА

(публикувано на 10.11.2016 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС
проведен на основание Заповед №РД-08-388/09.11.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново


       за длъжността ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, комисията класира Д-Р КРАСИМИРА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА.

(публикувано на 23.11.2016 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-301/18.08.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
в РЗИ – Велико Търново – 2 (две) бройки


      
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”, области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”, професионални направления „Медицина” или „Здравни грижи”, специалности „Санитарен инспектор”, „Здравен инспектор”, „Медицински фелдшер”, „Инспектор по обществено здраве”;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на електронната страница на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Извършване на надзор на заразните и паразитни болести и проверки по противоепидемичната и профилактична дейност в контролираните обекти.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 420.00 лв. до 1100.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 29.08.2016 г. включително
.

(публикувано на 19.08.2016 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (НЗБ) – 2 (две) бройки В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:
              1. Нина Калинова Колева
              2. Елена Иванова Павлова
              3. Вилислава Иванова Иванова

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.09.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” № 23, етаж VІІІ, стая № 801.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведат интервюта на същата дата и място от 11.30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       Станислава Драгомирова Николова
       Кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в точка 1 от обявата - (притежава специалност „Медицинска сестра“, която е извън посочените в т. 1 от обявата)

(публикувано на 02.09.2016 г.)


С П И С Ъ К

на нормативните документи във връзка с провеждане на конкурс за инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“

       1. Закон за здравето
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за административните нарушения и наказания
       4. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       5. Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62/2005 г., изм. и доп. ДВ бр.56/2014г.)
       6. Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       5. Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр. 92/2014г.)
       6. Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/16.02.2007 г, изм. и доп. ДВ бр. 64/2012г.)
       7. Наредба №3 за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции ( ДВ бр.43/2013г.)
       8. Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       9. Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       10. Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       11. Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците
       12. Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
       13. Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
       14. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       15. Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
       16. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       17. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       18. Харта на клиента
       19. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       20. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       21. Антикорупционни процедури на МЗ
       22. Закон за националния архивен фонд

(публикувано на 02.09.2016 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС
проведен на основание Заповед №РД-08-301/18.08.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, комисията КЛАСИРА кандидатите, както следва:

       1. ВИЛИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

(публикувано на 19.09.2016 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-300/18.08.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: магистър по медицина, области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Медицина“ с призната клинична специалност.
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи, удостоверяващи завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса във вестник „Борба”, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на електронната страница на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организационно-методична помощ на лечебните заведения от областта по осигуряване на достъпна качествена медицинска помощ в съответствие с действащата нормативна база. Контрол във връзка с прилагането на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Организация и контрол на дейността на медицинската експертиза и регионалната картотека на медицинската експертиза.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 420.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 29.08.2016 г. включително
.

(публикувано на 19.08.2016 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” (МД) В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:
              1. д-р Кристина Стоянова Иванова-Белчева

       Посоченият кандидат трябва да се явят на тест на 26.09.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” № 23, етаж VІІІ, стая № 801.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 11.30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       НЯМА

(публикувано на 02.09.2016 г.)


С П И С Ъ К

на нормативните документи във връзка с провеждане на конкурс
за главен експерт в дирекция „Медицински дейности“

       1. Закон за здравето
       2. Закон за лечебните заведения
       3. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
       4. Закон за административните нарушения и наказания
       5. Закон за закрила на детето
       6. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
       7. Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
       8. Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
       9. Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти, всички наредби за утвърждаване на медицински стандарти
       10. Закон за държавния служител
       11. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       12. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       13. Харта на клиента
       14. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       15. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацияя
       16. Антикорупционни процедури на МЗ
       17. Закон за националния архивен фонд
       18. Закон за защита на личните данни

(публикувано на 02.09.2016 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС
проведен на основание Заповед №РД-08-300/18.08.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, комисията КЛАСИРА кандидатите, както следва:

       1. Д-Р КРИСТИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА-БЕЛЧЕВА

(публикувано на 27.09.2016 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-299/18.08.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по …“ – област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“; професионално направление „Обществено здраве“, специалност „Здравен инспектор“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи, удостоверяващи завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Осъществяване на държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и факторите на жизнената среда.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 420.00 лв. до 1100.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

       Обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания портал за търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново - www.rzi-vt.org.
       Краен срок за подаване на документи – до 29.08.2016 г. включително
.

(публикувано на 19.08.2016 г.)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ (ОЗ) В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:
              1. Антоанета Ангелова Николова

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 14.09.2016 г. от 13.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” № 23, етаж VІІІ, стая № 801.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведат интервюта на същата дата и място от 14.30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:
       НЯМА

(публикувано на 02.09.2016 г.)


С П И С Ъ К

на нормативните документи във връзка с провеждане на конкурс за инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“,
дирекция „Обществено здраве“

       1. Закон за здравето
       2. Закон за административните нарушения и наказания
       3. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       4. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
       5. Закон за водите
       6. Административно-процесуалния кодекс
       7. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       8. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
       9. Харта на клиента
       10. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       11. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       12. Антикорупционни процедури на МЗ
       13. Закон за националния архивен фонд

(публикувано на 02.09.2016 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС
проведен на основание Заповед №РД-08-299/18.08.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, комисията КЛАСИРА кандидатите, както следва:

       1. АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

(публикувано на 19.09.2016 г.)
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-207/27.05.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
в РЗИ – Велико Търново


      
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”, области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”, професионални направления „Медицина” или „Здравни грижи”, специалности „Санитарен инспектор”, „Здравен инспектор”, „Медицински фелдшер”, „Инспектор по обществено здраве”;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса във вестник „Борба”, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на електронната страница на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Извършване на надзор на заразните и паразитни болести и проверки по противоепидемичната и профилактична дейност в контролираните обекти.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 420.00 лв. до 1100.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).


       Обявлението за конкурса е публикувано във вестник „Борба”- бр. 99 от 30.05.2016 г.
       Краен срок за подаване на документи – 09.06.2016 г.      
Конкурсът за назначаване на държавен служител е прекратен със Заповед № РД-08-225/10.06.2016 г. поради липса на заявление за участие в срока за подаване на документи.
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-206/27.05.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
в РЗИ – Велико Търново


      
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: магистър по медицина, област на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”, професионално направление „Медицина”,
       - професионален опит: две години;
       - минимален ранг: IV младши.
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи, удостоверяващи завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса във вестник „Борба”, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на електронната страница на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организация, ръководство и контрол на дейността по надзора на заразните и паразитни болести на обслужваната територия.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 420.00 лв. до 1200.00 лв.
(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).


       Обявлението за конкурса е публикувано във вестник „Борба”- бр. 99 от 30.05.2016 г.
       Краен срок за подаване на документи – 09.06.2016 г.      
Конкурсът за назначаване на държавен служител е прекратен със Заповед № РД-08-225/10.06.2016 г. поради липса на заявление за участие в срока за подаване на документи.
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-205/27.05.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: магистър по медицина, области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Медицина“ с призната клинична специалност.
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи, удостоверяващи завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса във вестник „Борба”, в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на електронната страница на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организационно-методична помощ на лечебните заведения от областта по осигуряване на достъпна качествена медицинска помощ в съответствие с действащата нормативна база. Контрол във връзка с прилагането на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Организация и контрол на дейността на медицинската експертиза и регионалната картотека на медицинската експертиза.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 420.00 лв. до 1200.00 лв.
       (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).


       Обявлението за конкурса е публикувано във вестник „Борба”- бр. 99 от 30.05.2016 г.
       Краен срок за подаване на документи – 09.06.2016 г.      
Конкурсът за назначаване на държавен служител е прекратен със Заповед № РД-08-225/10.06.2016 г. поради липса на заявление за участие в срока за подаване на документи.
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-94/24.02.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „Бакалавър“, области на висшето образование – „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Медицина“; „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Биологически науки“, специалност „Биология“; „Технически науки“, професионални направления „Биотехнологии” и „Хранителни технологии“, специалности „Химия и микробиология на храните“, „Анализ и контрол на хранителни продукти“; „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление „Ветеринарна медицина“.
       - професионален опит: 2 години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - придобита специалност „Микробиология“;
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи, удостоверяващи завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 11-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса във вестник „Борба”, в РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на електронната страница на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на съвременни лабораторни изпитвания на извадки от различни матрици за обективизиране на държавния здравен контрол и по искане на физически и юридически лица. Организация и контрол на изпитвателните дейности в направление “Санитарна микробиология” в съответствие с устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 580 лв. до 600 лв.

       Обявлението за конкурса е публикувано във вестник „Борба”- бр. 41 от 29.02.2016 г.
       Краен срок за подаване на документи – 11.03.2016 г.


С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

              1. Тодор Василев Качамаков
              2. Даниела Георгиева Стефанова
              3. Таня Бочева Владкова


       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 29.03.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул.”Никола Габровски” № 23, етаж VІІІ, стая № 803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 11.30 часа.


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ
„ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
в РЗИ - Велико Търново

1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
2. Закон за държавния служител
3. Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
5. Харта на клиента
6. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
7. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
8. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
9. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
10. БДС EN ISO/IEC 17025 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025: 2006)
11. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
12. Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
13. Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
14. EA - 4/10 accreditation in microbiological laboratories (акредитация на микробиологични лаборатории)
15. Процедурата на РЗИ Велико Търново за извършване на административна услуга „Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица”
16. Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
17. Други нормативни актове на българското и европейското законодателство, свързани с основните функции и задачи на инспекцията.


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-94/24.02.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       За длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, комисията КЛАСИРА кандидатите, както следва:

       1. ТАНЯ БОЧЕВА ВЛАДКОВА
       2. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
       3. ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ КАЧАМАКОВ

 
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-95/24.02.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по …“;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       Предпочитани специалности, по които е придобито образованието:
       - „Медицински лаборант“;
       - „Биология“.
       - владеене/ползване на английски език (документ).
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи, удостоверяващи завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 11-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса във вестник „Борба”, в РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на електронната страница на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършване на съвременни лабораторни изпитвания на извадки от различни матрици за обективизиране на държавния здравен контрол и по искане на физически и юридически лица.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 470 лв. до 550 лв.

       Обявлението за конкурса е публикувано във вестник „Борба”- бр. 41 от 29.02.2016 г.
       Краен срок за подаване на документи – 11.03.2016 г.


С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

              1. Илона Иванова Иванова
              2. Нели Димитрова Янкова
              3. Даниела Георгиева Стефанова


       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 29.03.2016 г. от 13.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул.”Никола Габровски” № 23, етаж VІІІ, стая № 803.

       В случай, че кандидатите издържат успешно теста, с тях ще се проведе интервю на същата дата и място от 14.30 часа.


СПИСЪК С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
за подготовка за участие в конкурс за длъжността
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ
„ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
в РЗИ - Велико Търново

1. Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове в здравеопазването
2. Закон за държавния служител
3. Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново
5. Харта на клиента
6. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
7. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
8. Антикорупционни процедури на Министерство на здравеопазването
9. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
10. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
11. Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
12. Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
13. EA - 4/10 accreditation in microbiological laboratories (акредитация на микробиологични лаборатории)
14. Процедурата на РЗИ Велико Търново за извършване на административна услуга „Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица”
15. Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
16. Други нормативни актове на българското и европейското законодателство, свързани с основните функции и задачи на инспекцията.


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-94/24.02.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       За длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, комисията КЛАСИРА ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА.

 
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-191/15.04.2015 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: бакалавър, професионална област „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления: „Право”, „Администрация и управление” (желателни специалности „Мениджмънт/Управление на „Човешките ресурси”, „Управление и развитие на „Човешките ресурси” и производни) и „Социални дейности”;
       - професионален опит: две години;
       - минимален ранг: IV младши;
       - компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
       2. При равни други условия за предимство ще се счита:
       - следдипломни квалификации по „Управление на човешките ресурси”;
       - професионален опит, придобит в държавна администрация;
       - владеене/ползване на чужд език.
       3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       4 Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
       5. Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса във вестник „Борба”, в РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614 344.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на електронната страница на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Дейности по управление на човешките ресурси, възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудови правоотношения на служителите в РЗИ.
       8. Размер на основната месечна заплата – от 400 лв. до 620 лв.

       Обявлението за конкурса е публикувано във вестник „Борба”- бр. 70 от 16.04.2015 г.
       Краен срок за подаване на документи – 26.04.2015 г.


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допускат кандидатите:

       1. Станислава Стефанова Николова;
       2. Ренета Ангелова Димитрова;
       3. Цанка Трифонова Мирчева;
       4. Иво Валентинов Добрев.

       Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.05.2015 г. от 9,30 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” №23, етаж VІІІ, стая №803.

       С кандидатите, издържали успешно теста, ще се проведе интервю на същата дата и място от 11,30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати:

       1. Хатче Сабриева Фейзова – не притежава необходимия професионален опит;
       2. Мария Стефанова Цончева-Илиева – притежаваното образование не е от посочените в обявата професионални направления;
       3. Красимира Тодорова Иванова – притежаваното образование не е от посочените в обявата професионални направления;
       4. Павлина Панайотова Петкова – притежаваното образование не е от посочените в обявата професионални направления.


С П И С Ъ К

на нормативните документи във връзка с провеждане на конкурс за ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, дирекция АПФСО в РЗИ - Велико Търново

       1. Закон за държавния служител
       2. Кодекс на труда
       3. Закон за администрацията
       4. Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
       5. Класификатор на длъжностите в администрацията
       6. Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията
       7. Наредба за служебното положение на държавните служители
       8. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
       9. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
       10. Наредба за работното време, почивките и отпуските
       11. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
       12. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
       13. Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ и други подзаконови нормативни актове, свързани с дейностите по управление на човешките ресурси и ТРЗ
       14. Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
       15. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионална здравна инспекция - Велико Търново
       16. Етичен кодекс на служителите в РЗИ - Велико Търново
       17. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
       18. Наредба за реда и организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските структури и свързаните с дейността му нормативни актове в здравеопазването


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-191/15.04.2015 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБЛУЖВАНЕ”, комисията КЛАСИРА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:
       1. Цанка Трифонова Мирчева
       2. Ренета Ангелова Димитрова

 
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Велико Търново, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-08-192/15.04.2015 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
в РЗИ – Велико Търново

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
       - степен на образование: „професионален бакалавър по...”, професионална област „Здравеопазване и спорт”, професионални направления „Медицина” или „Здравни грижи”, специалности „Санитарен инспектор”, „Здравен инспектор”, „Медицински фелдшер”, „Инспектор по обществено здраве”;
       - професионален опит: не се изисква;
       - минимален ранг: V младши.
       - допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: компютърна грамотност.
       2. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
       3. Документи за участие в конкурса:
       - заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
       - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
       - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       - автобиография.
4. Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 10-ия ден след публикуване на обявлението за конкурса        във вестник „Борба”, в РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614 344.
       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
       5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на електронната страница на инспекцията - www.rzi-vt.org.
       6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
       Извършва надзор на заразните и паразитни болести и проверки по противоепидемичната и профилактична дейност в контролираните обекти.
       7. Размер на основната месечна заплата – от 360 лв. до 530 лв.

       Обявлението за конкурса е публикувано във вестник „Борба”- бр. 70 от 16.04.2015 г.
       Краен срок за подаване на документи – 26.04.2015 г.


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       До участие в конкурса се допуска кандидатът:

       1. Ваня Първанова Първанова

       Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 12.05.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, ул.”Никола Габровски” № 23, етаж VІІІ, стая № 803.

       В случай, че кандидатът издържи успешно теста, с него ще се проведе интервю на същата дата и място от 12.30 часа.

       Недопуснати до участие в конкурса кандидати: НЯМА


С П И С Ъ К

на нормативните документи във връзка с провеждане на конкурс за инспектор в отдел ПЕК, дирекция НЗБ

       1. Закон за здравето
       2. Закона за лечебните заведения
       3. Закона за административните нарушения и наказания
       4. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
       5. Наредба №21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62/2005 г., изм. и доп. ДВ бр.56/2014г.)
       6. Наредба №5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
       5. Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в РБългария (ДВ бр. 92/2014г.)
       6. Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/16.02.2007 г, изм. и доп. ДВ бр. 64/2012г.)
       7. Наредба №3 за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции ( ДВ бр.43/2013г.)
       8. Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
       9. Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията които търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
       10. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
       11. Наредба №3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците
       12. Наредба №3/27.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация
       13. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГД
       14. Сборник инструктивни материали за борба със заразните и паразитни болести
       15. Наредба №47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН
       16. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
       17. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на РЗИ-Велико Търново
       18. Харта на клиента
       19. Етичен кодекс на служителите в РЗИ-Велико Търново
       20. Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
       21. Антикорупционни процедури на МЗ
       22. Закон за националния архивен фонд


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

проведен на основание Заповед №РД-08-192/15.04.2015 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

       за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, комисията КЛАСИРА СЛЕДНИЯТ КАНДИДАТ:
       1. ВАНЯ ПЪРВАНОВА ПЪРВАНОВА