A- A+

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ

XLSX файл, 32,2 KB, актуален към 27.11.2019 г.

Списък на служителите от РЗИ - Велико Търново, подали декларации

по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

последна актуализация на 13.11.2019

Структурни звена и длъжностни наименования

Име

Ръководство

Заместник директор

д-р Красимира Петрова

Главен секретар

инж. Виолина Енева

Обща администрация

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Директор на дирекция

Данаил Данаилов

Програмист на софтуерни приложения

Мария Коевска

Системен администратор

Ясен Сидеров

Главен специалист

Весела Караджова

Главен счетоводител

Цветомир Маринов

Главен експерт

Нели Стефанова

Главен експерт

Емилия Иванова

Главен специалист

Красимира Пенева

Главен експерт

Цанка Мирчева

Младши експерт

Стоян Стоянов

Главен специалист

Димитринка Бонева

Главен специалист

инж. Иван Вълков

Специализирана администрация

Дирекция "Медицински дейности"

Директор на дирекция

д-р Цветанка Маринова

Главен експерт

д-р Поля Стоянова-Попова

Главен експерт

д-р Ружена Енчева

Главен експерт

Елка Димитрова

Главен експерт

инж. Младен Герасимов

Главен експерт

Данаил Димитров

Главен експерт

инж. Ценка Цветанова-Чаушева

Главен експерт

Миглена Николаева

Главен специалист

Жана Горанова

Главен специалист

Галя Пейкова

Главен специалист

Румяна Тенджеркова

Главен специалист

Евгени Петров

Дирекция "Обществено здраве"

Директор на дирекция

 

Отдел "Държавен здравен контрол"

Началник на отдел

д-р Лора Бижева

Главен инспектор

инж. Неонила Ганчева

Главен инспектор

д-р Христина Славчева

Главен инспектор

инж. Цветанка Цветкова

Инспектор

Александра Тодорова

Инспектор

Маргарита Иванчева

Инспектор

Десислава Димитрова

Инспектор

Елена Георгиева

Инспектор

Калина Сърнева

Инспектор

Стефка Кенарова

Инспектор

Диляна Енева

Главен специалист - организатор "Обработка на информация"

Силвия Павловска

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

Началник на отдел

д-р Светлана Моминска

Главен експерт

Йорданка Илиева

Главен инспектор

инж. Маринела Карачолева

Главен експерт

Анелия Козлева

Инспектор

Камелия Чакалова

Специалист

Екатерина Субботина

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Директор на дирекция

д-р Ирина Млъзева

Главен инспектор

д-р Петя Тошева

Главен инспектор

д-р Петър Серафимов

Главен инспектор

д-р Люся Кралева

Главен инспектор

д-р Кристина Иванова

Главен инспектор

д-р Христина Макариева

Главен експерт

Светлозара Долмова

Главен експерт

д-р Анастасия Анастасова

Главен експерт

д-р Кремена Русева

Инспектор

Росица Димова

Инспектор

Вилислава Иванова

Инспектор

Валентина Атанасова

Инспектор

Мария Ангелова

Младши експерт

Росица Хубанова

Младши експерт

Румяна Добрева

Младши експерт

Виолетка Кирчева

Младши експерт

Райна Конакчиева

Дирекция "Лабораторни изследвания" (орган за контрол вид А)

Директор на дирекция

Иваничка Калчева

Главен експерт

д-р Таня Владкова

Главен експерт

Янка Войнова

Главен експерт

Румен Герджиков

Главен експерт

инж.Валентина Първева

Главен експерт

Силвия Пенева

Младши експерт

Даниела Стефанова

Младши експерт

Ивелина Великова

Главен експерт

инж. Манол Райчев

Главен специалист

Лилия Йовчева

Главен специалист

Марийка Горсова

Главен специалист

Валентина Трифонова

Главен специалист

Маринела Бобева

Главен специалист

Петя Андреева

Напуснали служители

 

Инспектор

Антоанета Николова

Инспектор

Иван Иванов

Главен специалист - касиер

Тодорка Шопова

Главен експерт

д-р Искра Пеева-Кюркчиева

Младши експерт

Нели Еленова-Борисова

Главен инспектор

д-р Юлия Дринчева

Главен инспектор

д-р Елка Михайлова

Инспектор

Ваня Първанова

Главен инспектор

д-р Мариана Баръмова

Главен инспектор

д-р Нели Иванова

Инспектор

Йордан Вълчев

Главен експерт

д-р Екатерина Личева

Главен специалист

Елена Савова

Главен специалист - счетоводител

Габриела Първанова

Главен експерт

Стоянка Николова

 

Списък на служителите от РЗИ - Велико Търново, подали декларации

по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

последна актуализация на 27.11.2019

Структурни звена и длъжностни наименования

Име

Ръководство

Заместник директор

д-р Красимира Петрова

Главен секретар

инж. Виолина Енева

Обща администрация

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Директор на дирекция

Данаил Данаилов

Програмист на софтуерни приложения

Мария Коевска

Системен администратор

Ясен Сидеров

Главен специалист

Весела Караджова

Главен счетоводител

Цветомир Маринов

Главен експерт

Нели Стефанова

Главен експерт

Емилия Иванова

Главен експерт

Цанка Мирчева

Младши експерт

Стоян Стоянов

Главен специалист

Красимира Пенева

Главен специалист

Димитринка Бонева

Главен специалист

инж. Иван Вълков

Специализирана администрация

Дирекция "Медицински дейности"

Директор на дирекция

д-р Цветанка Маринова

Главен експерт

д-р Поля Стоянова-Попова

Главен експерт

д-р Ружена Енчева

Главен експерт

Елка Димитрова

Главен експерт

инж. Младен Герасимов

Главен експерт

Данаил Димитров

Главен експерт

инж. Ценка Цветанова-Чаушева

Главен експерт

Миглена Николаева

Главен специалист

Жана Горанова

Главен специалист

Галя Пейкова

Главен специалист

Румяна Тенджеркова

Главен специалист

Евгени Петров

Дирекция "Обществено здраве"

Директор на дирекция

 

Отдел "Държавен здравен контрол"

Началник на отдел

д-р Лора Бижева

Главен инспектор

инж. Неонила Ганчева

Главен инспектор

д-р Христина Славчева

Главен инспектор

инж. Цветанка Цветкова

Инспектор

Александра Тодорова

Инспектор

Маргарита Иванчева

Инспектор

Десислава Димитрова

Инспектор

Елена Георгиева

Инспектор

Калина Сърнева

Инспектор

Диляна Енева

Инспектор

Стефка Кенарова

Главен специалист

Силвия Павловска

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

Началник на отдел

д-р Светлана Моминска

Главен експерт

Йорданка Илиева

Главен инспектор

инж. Маринела Карачолева

Главен експерт

Анелия Козлева

Инспектор

Камелия Чакалова

Специалист

Екатерина Субботина

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Директор на дирекция

д-р Ирина Млъзева

Главен инспектор

д-р Петя Тошева

Главен инспектор

д-р Петър Серафимов

Главен инспектор

д-р Люся Кралева

Главен инспектор

д-р Кристина Иванова

Главен инспектор

д-р Христина Макариева

Главен експерт

Светлозара Долмова

Главен експерт

д-р Анастасия Анастасова

Главен експерт

д-р Кремена Русева

Инспектор

Росица Димова

Инспектор

Вилислава Иванова

Инспектор

Валентина Атанасова

Инспектор

Мария Ангелова

Младши експерт

Росица Хубанова

Младши експерт

Румяна Добрева

Младши експерт

Виолетка Кирчева

Младши експерт

Райна Конакчиева

Дирекция "Лабораторни изследвания" (орган за контрол вид А)

Директор на дирекция

Иваничка Калчева

Главен експерт

д-р Таня Владкова

Главен експерт

Янка Войнова

Главен експерт

Румен Герджиков

Главен експерт

инж.Валентина Първева

Главен експерт

инж. Манол Райчев

Главен експерт

Силвия Пенева

Младши експерт

Даниела Стефанова

Младши експерт

Ивелина Великова

Главен специалист

Лилия Йовчева

Главен специалист

Марийка Горсова

Главен специалист

Валентина Трифонова

Главен специалист

Маринела Бобева

Главен специалист

Петя Андреева

Напуснали служители

 

Инспектор

Антоанета Николова

Инспектор

Иван Иванов

Главен специалист - касиер

Тодорка Шопова

Главен експерт

д-р Искра Пеева-Кюркчиева

Младши експерт

Нели Еленова-Борисова

Главен инспектор

д-р Юлия Дринчева

Главен инспектор

д-р Елка Михайлова

Инспектор

Ваня Първанова

Главен инспектор

д-р Мариана Баръмова

Главен инспектор

д-р Нели Иванова

Инспектор

Йордан Вълчев

Главен експерт

д-р Екатерина Личева

Главен специалист

Елена Савова

Списък на служителите от РЗИ - Велико Търново, подали декларации по чл.12 т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - архив