A- A+

Най-често срещани въпроси и отговори


Задайте въпрос на емайл : rzi-vt@rzi-vt.bg

      Въпрос: Какви са изискванията за откриване на селскостопанска аптека?

      Отговор: Селскостопанските аптеки не могат да се откриват в обекти с търговия с хранителни продукти. Трябва да са в самостоятелни помещения със самостоятелен вход, разположени на първи надземен етаж, достъпен за посетители с осигурен достъп за хора с увреждане.

      Въпрос: Работя в чужбина и работодателя ми изисква документ за ваксините който са ми поставяни?

      Отговор: Свидетелство за имунизационното състояние се издава срещу представен докумен удостоверяващ имунизационното състояние / имунизационен паспорт, лична амбулаторна карта, здравно осигурителна книжка /.

      Въпрос: Какви са изискванията да си извадя разрешително за магазин за търговия с дрехи втора употреба?

      Отговор: Регистрация за търговия с дрехи втора употреба не се изисква.

      Въпрос: Ще работя в обществена пералня какви изследвания трябва да си направя?

      Отговор: 1. преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или от лекар - специалист по вътрешни болести;
2. бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство;
3. изследвания за чревни хелминти и протозои;
4. бактериологично изследване за стафилококово носителство.

      Въпрос: Искам да си поставя вендинг автомат за лекарства без рецепта къде може?

      Отговор: В аптека могат да се продават чрез автомат, разположен в приемното помещение лекарствени продукти.

      Въпрос: Искам да попитам, какви документи са необходими за отварянето на микроблейдинг студио?

      Отговор: Заявление по образец и протокол от замерване на изкуственото осветление.


      Въпрос: Какви изследвания са необходими по административна процедура 1102 "Регистрация и заверка на лична здравна книжка"?

      Отговор: Предварителните медицински прегледи и изследвания се провеждат преди постъпване на работа и включват: 
                       
- преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ;
                        - бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни ешерихия коли и коремно носителство (с изключение на лицата, работещи в бръснарски, фризьорски и козметични салони);

                       
- изследвания за чревни хелминти и протозои (с изключение на лицата, работещи в бръснарски, фризьорски и козметични салони);
                        - провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту.

 

      Въпрос: Какви документи са необходими по административна процедура 3047 "Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум"?

      Отговор: Необходими документи:
                        - декларация че са изпълнени изискванията по ЗУТ;
                        - копие от документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно ЗУТ;

                        - копие от документ, удостоверяващ правото на ползване на обекта (договор за наем);
                        - протокол от извършено измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време. (Измерването на шума, излъчван от обекта се извършва от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл.5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и в чийто обхват на акредитация попада показателя шум. Измерването се извършва при спазване изискванията на Наредба №6 и изискванията, определени в съответния стандарт.)

      Въпрос: Какви документи са необходими за регистрация на лекари по дентална медицина по административна процедура 3041 "Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите"?

      Отговор: Лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ подават писмено заявление по образец към процедура 3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Прилагат се:
                        - диплома за съответното висше образование на лицето, което регистрира лечебното заведение;

                        - документ за призната специалност на лицата, които ще работят в лечебното заведение;
                        - разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
                        - свидетелство за съдимост или аналогичен документ за лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани.