A- A+

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА
ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ
ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2014 г.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

         На 11.12.2014 г. в РЗИ – Велико Търново се проведе първото заседание на Областния координационен съвет (ОКС) за управление на Областната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху населението на областта за 2014 година. ОКС е консултативен орган към РЗИ – Велико Търново и я подпомага при осъществяване на дейности за намаляване и предотвратяване на риска за здравето на населението на област Велико Търново в резултат от въздействието на високи концентрации на радон в сгради.
         В него членуват представители на Областна администрация Велико Търново, РИОСВ, РИО, РДНСК, Инспекция по труда и на всички общини на територията на областта.
         На първото си заседание ОКС прие Областната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2014 година. Обсъдиха се и насоките за предстоящите дейности, от които в краткосрочен план следва участие в Национално проучване на нивата на радон в сгради и изготвяне на радонова карта на България, в т. ч. – на област Велико Търново.
         Изследването ще се проведе през 2015 година в 100 жилищни сгради на територията на областта, в които с пасивни детектори ще се измерва концентрацията на радон. Измерването е дългосрочно и ще протече в две фази по шест месеца, след което ще се обобщят и анализират резултатите, и предприемат мерки при необходимост.
         Изследването се организира от Национален център по радиобиология и радиационна защита към МЗ, Лаборатория „Мониторинг и превенция на радон”.

         Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

         Проучванена корекционните фактори на сезонните вариации на концентрацията на радон в жилищни сгради

         Отчет за изпълнение на дейностите по Националната програма за намаляване на въдействието на радон върху здраветона българското население за област Велико Търново 2013-2017 г.

         РАДОН
 

7 ноември - Европейски ден на радон 2019 г.

         Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като „Европейски ден на радон“ това е и рождения ден на Мария Кюри. Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР. Популяризирането е с цел подкрепа на национални и регионални действия в отделните държави на Европейския съюз в решаването на проблема радон. Тази година темата на Европейския ден е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради“.

10 Tips for effective radon prevention ERD 2019

(публикувано на 07.11.2019 г.)