A- A+

АРХИВ

Вътрешни правила

Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки в Регионална здравна инспекция - Велико Търново (Отменени)

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача в Регионална здравна инспекция - Велико Търново (Отменени)

Работна инструкция за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица в Регионална здравна инспекция - Велико Търново (Публикувана на 06.08.2019)

Приложения:
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Данни за лицето, което прави предложението
Техническо предложение
Ценово предложение
Декларация по 97, т.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Декларация по 97, т.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители
Декларация на подизпълнителя
Протокол
Декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
Списък на външните лица, присъствали на процедурата по отваряне на офертите на обществена поръчка
Обобщена информация чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Работна инструкция за провеждане на вътрешен конкурентен избор /мини процедура/ на изпълнител на обществена поръчка след сключено рамково споразумение в Регионална здравна инспекция - Велико Търново (Публикувана на 06.08.2019)

Приложения:
Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки