A- A+

РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Приет със заповед № 181 / 22.02.2011 г.
Допълнен септември 2016 г. съгл. заповед №РД-08-340/28.09.2016 г.

        Настоящият Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция – Велико Търново е разработен и утвърден в съответствие с изискванията на чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в интернет.

        I. РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
        1. Обща информация
        Съдържа данни за всички действащи лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи на територията на област Велико Търново. В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен код, представител, наименование и адрес на лечебното заведение, както и телефони за връзка
        2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Велико Търново в секция „Регистри / Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи“. Избира се община и потребителят получава списък на актуално регистрираните за съответната община индивидуални и групови практики за първична и специализирана медицинска помощ, както и лаборатории и хосписи. Медицинските и диагностично-консултативни центрове, и хосписите са в отделен раздел. Създадена е възможност за търсене по различни критерии.
        Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

        II. РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
        
1. Обща информация
        Съдържа данни за лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на област Велико Търново. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, име на лицето, практикуващо неконвенционални методи, описание на практикуваните неконвенциални методи, адрес и телефон за връзка.
        2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Велико Търново в секция „Регистри / Неконвенционални методи“. Регистърът е в таблична форма.
        Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

        III. РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
        1. Обща информация
        Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ - Велико Търново. В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с обществено предназначение, както и дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията
        2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Велико Търново в секция „Регистри / Обекти с обществено предназначение“. Регистърът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат на MS Excel.
        Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

       IV. РЕГИСТЪР НА ДРОГЕРИИТЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
        1. Обща информация
        Съдържа данни за дрогериите, който са получили удостоверение за регистрация от РЗИ - Велико Търново. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, фирмено наименование, име и адрес на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяване на дейността и основание за това (в случай на прекратяване на дейността), забележки по вписаните обстоятелства (при промяна на обстоятелствата).
        2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Велико Търново в секция „Регистри / Дрогерии“. Регистърът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат на MS Excel.
        Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

        V. РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРИГОТВЯНЕ ИЛИ ОБРАБОТКА НА БУТИЛИРАНА НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА, ИЗВОРНА И ТРАПЕЗНА ВОДА (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
        1. Обща информация
        Съдържа данни за обектите за производство, приготвяне или обработка на бутилирана натурална минерална, изворна и трапезна вода, който са получили удостоверение за регистрация от РЗИ - Велико Търново. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, адрес на обекта, вид на обекта, видовете бутилирани води, фирмено наименование, име и адрес на ръководителя на дрогерията, в случай на прекратяавне на дейността – номер и дата на заповедта за заличаване на регистрацията.
        2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Велико Търново в секция „Регистри / Бутилирани води“. Регистърът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат на MS Excel.
        Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.


       VI. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
        1. Обща информация

        Съдържа данни за издадените разрешения за продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в област Велико Търново. В публичната част от регистъра е предоставена информация за № и дата на издаденото разрешение, данни за номер, партида, том и страница, под които лечебното заведение е вписано в регистъра на РЗИ, адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ (адрес на дейност), в случай на прекратяване на разрешението - дата на прекратяване на разрешението и основание за това, в случай на промяна на обстоятелствата - забележки по вписаните обстоятелства.
        2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Велико Търново в секция „Регистри / Разрешения за продажба на лекарствени продукти“. Регистърът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат на MS Excel.
        Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

       VII. РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
        1. Обща информация

        Съдържа списъци на лекарските консултативни комисии (ЛКК) за болнична и извънболнична помощ и по Закона за интегриране на хората с увреждания в област Велико Търново и заповедите за определянето им. В публичната част от регистъра е предоставена информация за състава на ЛКК - имената и специалностите на медицинските специалисти.
        2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Велико Търново в секция „Регистри / ЛКК“. Заповедите са във файлове с формат на PDF.
        Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

       VIII. СПИСЪК НА АПТЕКИТЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
        1. Обща информация

        Съдържа данни за действащите аптеки в област Велико Търново. В публичната част е предоставена информация за номер и дата на издаденото разрешение, вид и адрес на обекта, фирма и ръководител на аптеката.
        2. Ред за достъп
        Достъп до списъка се получава от сайта на РЗИ – Велико Търново в секция „Регистри / Аптеки и оптики“. Списъкът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат на MS Excel.
        Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

        Настоящият Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция – Велико Търново е влязъл в сила от датата на утвърждаването му със заповед № 181/22.02.2011 г. на директора на РЗИ.
        Той е валиден в допълнената му със заповед №РД-08-340/28.09.2016 г. на директора на РЗИ редакция от септември 2016 г.


(публикувано на 29.09.2016 г.)

 


Начало    Харта на клиента     Вътрешни правила за административно обслужване    Административни услуги    Електронни услуги     Подаване на сигнали, оплаквания, предложения    Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали     Достъп до обществена информация