A- A+

Приета със заповед № 1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена март 2015 г. съгл. заповед № РД-08-143/17.03.2015 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-174/03.05.2016 г.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ И ДЕЙНОСТИ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за здравето – чл. 10а, чл. 19а,
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – Приложение № 4 към чл. 29 г, чл. 29 д, чл.35.

          Цел:
          Дирекция „Лабораторни изследвания“ (ЛИ) в структурата на РЗИ има основна цел да извършва и поддържа висок стандарт на обслужване във всички направления на провежданата дейност.
          Общите главни цели, които дирекцията следва са:
          • пълно задоволяване на клиентите чрез високо качество на услугата;
          • отговорни действия при провеждане на изпитванията, представяне и срочно предаване на готовите резултати.

          Предмет:
          Изпитвания на храни/бутилирани води по химични и микробиологични показатели:
                    1. За безопасност;
                    2. За съответствие с технологична документация.
          Изпитвания на води по химични и микробиологични показатели:
                    1. Питейни води;
                    2. Повърхностни води;
                    3. Води от плувни басейни;
                    4. Минерални води.
          Изпитвания на козметични продукти по химични и микробиологични показатели.
          Изпитване на смивове и отривки.
          Контрол на физични фактори в работна и битова среда
                    1. Шум
                    2. Микроклимат
                    3. Осветление
                    4. Електромагнитни полета
          Контрол на прах и химични агенти във въздух на работна среда.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

          Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Дирекция "Лабораторни изследвания"
          Дирекция "Лабораторни изследвания" (ЛИ), е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025 като Лабораторен изпитвателен комплекс и на БДС ЕN ISO/IEC 17020 като Орган за контрол от вид А (ОК А).


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

          Приемен офис на ЛИ (стая №2) в Звено за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново (ЗАО), ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 349; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

          Заявители
          Физически и юридически лица.

          Необходими документи
          - Заявление-образец (ФК 7.1-03 ОК А-13 или ФК 7.1-01 ЛИК-ВТ).

          Вътрешен ход на процедурата:
          1. Услугата се заявява в приемния офис на ЛИ (стая № 2) на РЗИ - Велико Търново.
          2. Заявления могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване“, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново на адрес www.rzi-vt.bg.)
          3. При необходимост се провежда консултация с директора на дирекция ЛИ и чрез него със съответния експерт, отговорен за извършване на конкретното изпитване/измерване, относно: вида, метода на изпитване/измерване, осигуряване на условия на пробовземане, срок на изпълнение. Обслужващият офиса на дирекция „Лабораторни изследвания” приема пробата/извадката, придружена с необходимите документи, след като се увери, че са спазени изискванията на пробовземането. Той регистрира извадката по определените правила, кодира я и я предава в лабораторията за изпитване. Заявки за измервания регистрира по определените правила и предава на директора на дирекцията за включване в седмичния график. Сътрудниците на ОК А провеждат измерванията, спазвайки утвърдения график.
          4. Обслужващият офиса, по указания на съответния експерт, нанася на гърба на заявлението код на изследвания показател и стойност, съгласно Приложение №4 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето.
          5. Обслужващият офиса или съответният главен експерт нанася крайната сума върху фиш-справката. Клиентът заплаща предварително сумата в касата на РЗИ или по банков път.
          6. В случаите, при които услугата се извършва с транспорт на инспекцията, служителят в офиса на ЛИ или главния експерт нанася върху заявлението стойността й, определена съгласно заповед с осреднени цени на транспорт – чл.29д от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето.
          7. В случаите, при които не може предварително да бъде определена точната стойност на услугата:
           - клиентът се предупреждава, че при получаване на резултатите, е възможно да се наложи допълнително плащане. За целта главният експерт, след извършване на лабораторния контрол / изпитване, попълва нова фиш-справка с коригираните стойности за допълнително проведената дейност;
          - плащането се извършва след направени измервания/изпитвания преди получаване на Сертификат/Протокол от изпитване.
          8. Обслужващият офиса предава заявленията в деловодството за завеждане, след което ги регистрира по установения ред.
          9. Клиентът получава Сертификат за контрол / Протокол с резултат от изпитването:
          • на място (от приемния офис срещу подпис);
          • на определен от него пощенски адрес чрез лицензиран пощенски оператор (разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)
          • по електронен път на определен от него електронен адрес (клиента се уведомява, че сканирания документ няма юридическа стойност).
          Срокът за изпълнение на услугата е до 14 работни дни от приемане на извадката за изпитване. В случай, че технологичното време изисква неговото удължаване, с клиента се извършва уточняване на промяната на срока, който може да бъде удължен до един месец. За удължаването на срока, заявителят се уведомява незабавно.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

          Приложение №1 –  Образец на заявление за изпитване на храни, води и козметични продукти по химични и микробиологични показатели - ФК 7.1-01 ЛИК-ВТ
          Приложение №2 –  Образец на заявление за контрол/измерване на фактори на средата -ФК 7.1-01 ОК А-13


Начини на заявяване на услугата

          Заявлението (Приложение №1 или №2 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в приемния офис на ЛИ (стая №2 в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново), ул. „Никола Габровски” № 23. Лице за контакт: главен специалист „Обработка на информация”, тел.: 062 614 349, приемно време: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.
          Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
          Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в приемния офис. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от приемния офис, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

          Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

          В зависимост от извършеното изпитване, измерване или анализ.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

          За услугата се заплаща на основание Приложение № 4 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето. Съответната такса се заплаща предварително при заявяване на услугата. В някои случаи, по изключение или когато не може предварително да бъде определена точната стойност на услугата, се договаря със заявителя заплащането да стане след извършване на услугата.
          Таксите могат да бъдат заплатени по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

          Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

          По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.bg