A- A+

Заповед № РД-01-350 от 17.05.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-356 от 18.05.2021 г.


ЗАПОВЕД
Заповед № РД-01-350 от 17.05.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-356 от 18.05.2021 г.

 

      На основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за здравето и чл. 5 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и във връзка с изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 2020 г., изменен и допълнен с Решение № 91 на Министерския съвет от 2021 г., Решение № 144 на Министерския съвет от 2021 г. и Решение № 145 на Министерския съвет от 2021 г.

НАРЕЖДАМ

      1. Директорите на регионалните здравни инспекции (РЗИ) да създадат организация за приоритетно доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари. Ваксините се доставят всеки понеделник на база на предварително заявени от всеки общопрактикуващ лекар количества и вид, в зависимост от наличностите.

      2. В срок до 18.05. 2021 г. Директорите на регионалните здравни инспекции да определят логистични пунктове във всяка община, а където е необходимо до отдалечени населени места за доставка на ваксините, като предварително обявят приблизителен час на доставката. Адресите на пунктовете с публикуват на интернет страницата на РЗИ в едно с лице и телефон за контакт.

      3. Всеки общопрактикуващ лекар до четвъртък на предишната седмица по електронна поща на РЗИ заявява необходимите количества ваксини срещу COVID-19 (по вид, за първа/втора доза, брой флакони) за следващата седмица, както и логистичния пункт, от който ще ги получава.

      4. Регионалните здравни инспекции обобщават получените заявки по т. 3 и изготвят разпределение на ваксините срещу COVID-19 за предоставяне на ОПЛ.

      5. Регионалните здравни инспекции организират транспортирането на разпределените съгласно т. 4 ваксини срещу COVID-19 до логистичните пунктове. При необходимост съдействие за транспортиране на доставките да бъде оказано от регионалните структури на МТСП, МВР, областните управители и кметовете на общини.

      6. Общопрактикуващите лекари носят отговорност за получаването на ваксините, в определеното за целта работно време на пункта.

      7. (Изм. - Заповед № РД-01-356 от 18.05.2021 г.) От понеделник до четвъртък на всяка седмица общопрактикуващите лекари и временните имунизационни пунктове ваксинират приоритетно лицата на възраст над 60 години и лицата с хронични заболявания, като исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания, онкологични заболявания или други заболявания по преценка на лекаря. Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи лица.

      8. Графикът на ваксинирането по т. 7 от тази заповед се прилага за срок от два месеца, считано от датата на влизането ѝ в сила.

      9. Общопрактикуващите лекари предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица и на лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 на място. Директорите на РЗИ организират мобилни имунизационни екипи, които извършват ваксинацията им във възможно най-кратък срок.

      10. Областните управители и кметовете на общини да окажат съдействие на РЗИ за включване на местните здравни медиатори и общественици с цел подпомагане на организацията на ваксинацията на лица от уязвими групи от населението, поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

      Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Александър Златанов, заместник-министър на здравеопазването.

      Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
      Министър на здравеопазването