A- A+

Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. за утвърждаване на образците за цифров COVID сертификат за извършена ваксинация срещу COVID-19

ЗАПОВЕД

      На основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за здравето и чл. 5 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и във връзка с изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г.

НАРЕЖДАМ

      1. Утвърждавам образци на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за извършена ваксинация срещу COVID-19, както следва:
      а) Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за завършен ваксинационeн курс с еднодозова ваксина, съгласно Приложение № 1;
      б) Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за завършен ваксинационен курс с двудозова ваксина, съгласно Приложение № 2;
      в) Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина, съгласно Приложение № 3.

      2. Сертификат по т. 1 се създава в електронния имунизационен регистър след вписване на извършената ваксинация и се предоставя по искане на лицето, получило ваксина срещу COVID-19, от медицинския специалист, приложил ваксината или от неговия общопрактикуващ лекар.

      3. Сертификат по т. 1 може да се свали в електронен формат и от ваксинираното лице от интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg.

      4. Заповедта влиза в сила от 1 юни 2021 г.

      5. Цифрови COVID сертификати на ЕС за извършена ваксинация срещу COVID-19 се създават в електронния имунизационен регистър и за всички извършени до 1 юни 2021 г. ваксинации и могат да бъдат предоставени по искане на лицата по реда на т. 2 и 3.

      6. Заповед № РД-01-384 от 28.05.2021 г. се отменя.

     

      Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
      Министър на здравеопазването

Приложение № 1 към т. 1 буква „а“

 

Приложение № 1 към т. 1 буква „б“

Приложение № 1 към т. 1 буква „в“