A- A+

Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19

ЗАПОВЕД
№ РД-01-726 от 23.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г. , Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г. , Заповед № РД-01-162/11.03.2021 г. , Заповед № РД-01-171/17.03.2021 г. , Заповед № РД-01-202/02.04.2021 г. , Заповед № РД-01-231/13.04.2021 г. , Заповед № РД-01-239/16.04.2021 г., Заповед № РД-01-341/11.05.2021 г., Заповед № РД-01-379/28.05.2021 г., Заповед № РД-01-419/08.06.2021 г.
, Заповед № РД-01-711/18.08.2021 г. и Заповед № РД-01-744/31.08.2021 г.

      На основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за здравето и чл. 5 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и във връзка с изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г.

НАРЕЖДАМ

      1. От 27.12.2020 г. стартира имунизационна кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна.

      2. Имунизационната кампания да се организира на регионално ниво от регионалните здравни инспекции, като имунизациите се извършват от лекари в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, регионални здравни инспекции, от лекари в специализирани структури на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, и от нарочно създадени за целта имунизационни мобилни екипи.

      3. При необходимост в имунизационните екипи да бъдат включени и медицински специалисти от центровете за спешна медицинска помощ и здравните кабинети в детските градини и училищата или от други лечебни заведения.

      3а. (нова - Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., изм. Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г.) Определям лечебните заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания съгласно Приложение № 1.

      3б. (нова - Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., изм.Заповед № РД-01-379 от 28.05.2021 г.) Всички общопрактикуващи лекари да участват в осъществяването на имунизационната кампания, като ваксинират желаещите лица.

      4. Имунизационната кампания да започне приоритетно с обхващане на лица от целевите групи, определени с фази I-V на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.

      5. Ваксините срещу COVID–19 се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в Кратката характеристика на продукта: при температурни режими от -20/-70ºС (+10ºС) за ваксините, създадени на база mRNA и от +2 до +8ºС за останалите ваксини.

      6. Ваксините срещу COVID–19 се доставят в многодозови флакони и се прилагат в доза и по схема, съгласно дозировката и начина на приложение, посочен в Кратката характеристика на продукта.

      7. Имунизацията срещу COVID-19 е препоръчителна и безплатна и се поставя по желание.

      7а. (нова - Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г.) Лицата, желаещи да се ваксинират срещу COVID-19, могат да заявят желанието си за това при общопрактикуващия си лекар или във временен имунизационен пункт, посочен в Приложение № 1.

      7б. (нова - Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г.) (1) Желание за ваксиниране може да се заяви и чрез интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“ достъпна на https://www.his.bg/bg/reservation.
      (2) Ваксинацията на лицата по ал. 1 се извършва във временни имунизационни пунктове, посочени в Приложение № 2.“.

      8. Имунизацията срещу COVID-19 се извършва съгласно изискванията, посочени в чл. 11 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и след изразено информирано съгласие на лицето или законния представител на лицето чрез подпис в амбулаторния лист, който общопрактикуващият лекар издава за проведения преглед и поставяне на ваксината или чрез подписване на бланка за информирано съгласие.

      9. Извършените имунизации срещу COVID-19 се вписват в документите и по реда, посочен в чл. 12, ал. 1 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и в електронен имунизационен регистър, създаден и поддържан като модул на Национална информационна система за борба с COVID-19.

      10. Достъпът до регистъра по т. 9 се осъществява посредством КЕП - квалифициран електронен подпис, след подаване на заявка в съответната регионална здравна инспекция и предварителна регистрация.

      11. За всяка извършена имунизация в регистъра по т. 9 се въвеждат следните данни:
      а) за имунизираното лице - собствено, бащино и фамилно име, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност), местоживеене (населено място, община и област);
      б) за ваксинацията - място и дата на ваксинация, ваксинален продукт (име, номер на партида и сериен номер), прилагана доза ваксина (първа или последваща ваксинация, когато е приложимо);
      в) за лекаря, прилагащ ваксината – собствено, бащино и фамилно име и УИН.

      11а. (нова - Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г.) Данните по т. 11 се въвеждат в регистъра по т. 9 в деня на поставяне на съответната ваксина чрез медицинските софтуери на общопрактикуващите лекари или чрез https://imunno.his.bg/login от временните имунизационни пунктове, посочени в Приложение № 1.

      11б. (нова - Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г.) От регистъра по т. 9 се генерира документ (сертификат) за извършената ваксинация.

      11в. (нова - Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г.) При необходимост от извършване на корекция или анулиране на данни в регистъра по т. 9 заинтересованите лица (граждани и лечебни заведения) сигнализират съответната регионална здравна инспекция. Корекциите или анулирането на данни се извършва от Министерство на здравеопазването след положително становище на регионалната здравна инспекция съгласно утвърдена стандартна оперативна процедура за промяна на данни в Националната здравно-информационна система - модул еИмунизация.

      12. Областните управители и общинската администрация, вкл. и здравните медиатори, Българския лекарски съюз, Националната здравноосигурителна каса и директорите на лечебните заведения на територията на съответните области да оказват съдействие за осъществяване на имунизационната кампания.

      13. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на Националния ваксинационен щаб, създаден с Решение № 896 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.

      14. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, които да уведомят лечебните заведения на територията на съответната област, на Националната здравноосигурителна каса, на областните управители, на кметовете на общините, на Българския лекарски съюз, на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

 

      ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм
      Министър на здравеопазването

Декларация за информирано съгласие.docx

 

Приложение №1 за област Велико Търново

Приложение №2 за област Велико Търново

Приложение №1 към т. 3а
(изм. със Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г.,
Заповед № РД-01-162/11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171/17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231/13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г., Заповед № РД-01-341 от 11.05.2021 г., Заповед № РД-01-419 от 08.06.2021 г. и Заповед № РД-01-711 от 18.08.2021 г., Заповед № РД-01-744 от 31.08.2021 г.):

Лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания


област

град

адрес

Лечебно заведение/регионална здравна инспекция

1

Благоевград

Благоевград

ул. „Славянска“ № 60

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -БЛАГОЕВГРАД“ АД

2

Благоевград

Благоевград

ул. „Славянска“ № 62

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПУЛС“ АД

3

Благоевград

Благоевград

бул. „Васил Левски“ № 62

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ „СВЕТИ МИНА“ ЕООД

4

Благоевград

Благоевград

ул. „Братя Миладинови“ № 22

Център за спешна медицинска помощ-Благоевград

5

Благоевград

Благоевград

ул. „Братя Миладинови“ № 2

Регионална здравна инспекция - Благоевград

6

Благоевград

Разлог

ул. „Стара планина“ № 16

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РАЗЛОГ“ ЕООД

7

Благоевград

Гоце Делчев

ул. „Стара планина“ № 54

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ“ ЕООД

8

Благоевград

Сандански

Паркова зона

„МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД

9

Благоевград

Петрич

ул. „Рокфелер“ № 52

„МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД

10

Благоевград

Благоевград

ул. „Славянска“ № 60

„СИМПАТИЯ-ООД - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ ООД

11

Благоевград

Гоце Делчев

ул. „Паул Ленц“ № 1

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРТРО - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЕООД

12

Благоевград

Гоце Делчев

бул. „Гоце Делчев“ № 73

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРТРО - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЕООД

13

Благоевград

Банско

ул. „Луи Пастьор“ № 1

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ ЕООД

14

Благоевград

Разлог

ул. „Бяла река“ № 8

„ДОКТОР-ДИМИТЪР ДЖУПАНОВ -АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЗДРАВЕ“ ЕООД

15

Благоевград

Петрич

ул. „Рокфелер“ № 33 ул. „Рокфелер“ 52

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДОКТОР АНТОНОВ“ ЕООД

16

Благоевград

Сандански

пл. „България“ № 2

ЕТ „Д-Р ЮЛКА РЕБРЕЕВА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“

17

Благоевград

Благоевград

ул. „Свобода Бъчварова“ № 4

ЕТ „Д-р Венцислав Даскалов – Индивидуална практика за първична медицинска помощ“

18

Бургас

Бургас

кв. Ветрен, ул. „Александър Стамболийски“ № 32, кабинет № 3

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД

19

Бургас

Бургас

ж.к. Меден Рудник, зона А, до бл. 20, кабинет № 5

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАСМЕД“ ЕООД

20

Бургас

Бургас

к/с Изгрев, ул. „Димитър Димов“, Панорамно шосе, до бл.184, кабинет № 2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД

21

Бургас

Бургас

бул. „Стефан Стамболов“ № 73, кабинет № 1

„Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД

22

Бургас

Бургас

комплекс Зорница, срещу бл. 15, кабинет № 4

„Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Маджуров“ ООД

23

Бургас

Бургас

бул. „Демокрация“ № 86

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД

24

Бургас

Бургас

бул. „Стефан Стамболов“ № 73, кабинет № 22

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО – БУРГАС“ ЕООД

25

Бургас

Бургас

бул. „Демокрация“ № 94, кабинет № 18

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС“ ЕООД

26

Бургас

Бургас

бул. „Стефан Стамболов“ № 73, кабинет № 3

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ЕООД

27

Бургас

Бургас

бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 27

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА ГРИЖА БУРГАС“ ЕООД

28

Бургас

Бургас

ж.к. Славейков, до 9-то ОДЗ, кабинет № 6

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II – БУРГАС“ ЕООД

29

Бургас

Бургас

комплекс Лазур № 61, кабинет № 6

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЕЛ МАСРИ“ ООД

30

Бургас

Айтос

ул. „Гарова“ № 3, кабинет № 11

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – АЙТОС“ ЕООД

31

Бургас

Карнобат

ул. „Стара планина“ № 180, кабинет 6

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАРНОБАТ“ ЕООД

32

Бургас

Руен

ул. „Изгрев“ № 18, кабинет 1

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – РУЕН“ ЕООД

33

Бургас

Несебър

к.к. Слънчев бряг - запад

„МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ВИВА“ ООД

34

Бургас

Царево

ул. „Милин камък“ № 1, кабинет 3

„МЦ ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ЦАРЕВО“ ЕООД

35

Бургас

Поморие

ул. „Парашкев Стоянов“ № 1

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ЕООД

36

Бургас

Средец

ул. „Тодор Николов“ № 10

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ГР. СРЕДЕЦ“ ЕООД

37

Бургас

Бургас

ул. „Александровска“ № 120

Регионална здравна инспекция - Бургас

38

Бургас

Бургас

ул. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 13

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА СОФИЯ“ ООД

39

Бургас

Бургас

ул. „Ст. Стамболов“ № 73, кабинет № 137

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-БЕСТ-ЛТД - Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ"

40

Бургас

Бургас

ул. „Ванче Михайлов“ № 1, кабинет № 3

„Индивидуална практика за първична медицинска помощ - ИППМП - д-р П. Панайотов“ ЕООД

41

Бургас

Бургас

ул. „Хан Крум“ № 28

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – БУРГАС“ ЕООД

42

Бургас

Бургас

ул. „Ванче Михайлов“ № 1

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ ЕООД

43

Варна

Варна

бул. „Христо Смирненски“ № 3

„Многопрофилна болница за активно лечение – Варна“ в структурата на Военномедицинска академия

44

Варна

Варна

бул. ,,Цар Освободител“ № 100

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВАРНА“ ЕАД

45

Варна

Девня

ул. ,,Петрича“ № 10А

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДЕВНЯ“ ЕООД

46

Варна

Провадия

ул. „Желез Йорданов“ № 1

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ“ ЕООД

47

Варна

Варна

бул. „Съборни“ № 40

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА КЛЕМЕНТИНА“ - ВАРНА" ЕООД

48

Варна

Варна

ул. „Народни будители“ № 5, район Аспарухово

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА“ ЕООД

49

Варна

Варна

ж.к. Владислав Варненчик, бул. „Константин и Фружин“

„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 - ВАРНА” ЕООД

50

Варна

Варна

бул. „Цар Освободител“ № 100

„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА” ЕООД

51

Варна

Варна

ул. „Сава“ № 2

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА - СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕООД

52

Варна

Варна

ул. „Никола Вапцаров“ № 2

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ “ Д-Р ДИМОВ-2018“ ЕООД

53

Варна

Варна

бул. „Цар Освободител“ № 100

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТА АННА“ ЕООД

54

Варна

Варна

бул. „Република“ № 15, МК „Младост“

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЛАДОСТ ВАРНА“ ООД

55

Варна

Варна

ул. „Брегалница“ № 3

Регионална здравна инспекция - Варна

56

Варна

Дългопол

ул. „Георги Димитров“ № 142

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ДЪЛГОПОЛ“ ЕООД

57

Варна

Варна

Ул. „Брегалница“ № 3

Център за спешна медицинска помощ - Варна

58

Варна

Бяла

ул. Йордан Ноев № 8

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - Д-Р Р.Т.МИНЧЕВ“ ЕООД

59

Варна

Белослав

ул. „Св. Св. Константин и Елена“ № 27

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪP І – БЕЛОСЛАВ“ ЕООД

60

Варна

Варна

ул. „Христо Смирненски“ № 1

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТА МАРИНА“ ЕООД

61

Варна

к.к. Златни пясъци

Хотел „Интернационал“

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-РЕФЛЕКС“ ООД

62

Велико Търново

Велико Търново

ул. „Ниш“ № 1, етаж 2, Приемно-консултативен кабинет в Консултативно-диагностичния блок на лечебното заведение

„МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД

63

Велико Търново

Велико Търново

ул. „Бузлуджа“ № 1, ет. I, кабинет 2

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД

64

Велико Търново

Свищов

ул. „Петър Ангелов“ № 18, партерен етаж, западно крило до централния вход на лечебното заведение (хирургичен кабинет)

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД

65

Велико Търново

Велико Търново

бул. „България“ № 38

„Кардиологичен медицински център Велико Търново“ ЕООД

66

Велико Търново

Павликени

ул. „Цар Иван Асен II“ № 15, педиатричен кабинет

Медицински център „Медиана“ ЕООД

67

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. „Елена Грънчарова“ № 10, вх. А

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р БОРЯНА ТОНЕВА“ ЕООД

68

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. „Елена Грънчарова“ № 10, вх. А

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ-Д-Р ВАНЯ НИКОЛОВА“ ЕООД

69

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. „Отец Паисий“ № 72, кабинет № 410

„ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ -Д-Р МАЯ ДЮКЕНДЖИЕВА“ ЕООД

70

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. „Отец Паисий“ № 72, кабинет № 317

ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ“

71

Велико Търново

Велико Търново

ул. „Никола Габровски“ № 23

Регионална здравна инспекция – Велико Търново

72

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. „Вичо Грънчаров“ № 19

„Индивидуална практика за първична медицинска помощ - лекарски кабинет д-р Катя Върбанова 2014“ ЕООД

73

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. "Иван Вазов" № 20, педиатричен кабинет

„ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ВЛАДИМИРОВА“ЕООД

74

Велико Търново

Павликени

ул. „Цар Иван Асен II“ №15; педиатричен кабинет

„ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „МЕДИАНА““ ЕООД

75

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. „Отец Паисий“ №72

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД

76

Велико Търново

Павликени

ул. „Васил Петлешков“ №2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ“ ЕООД

77

Велико Търново

Велико Търново

Ул. „Георги Мамарчев“ № 13

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД

78

Видин

Видин

ул. „Цар Симеон Велики“ № 119

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА ПЕТКА“ АД

79

Видин

Видин

ул. „Търговска“ № 2

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БИОМЕД-99“ ЕООД

80

Видин

Видин

ул. „Найчо Цанов“ № 12

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР „Омега“ ЕООД

81

Видин

Видин

ул. „Цар Симеон Велики“ № 76

Регионална здравна инспекция - Видин

82

Видин

Белоградчик

ул. „Христо Ботев“ № 34

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Проф. д-р Г. Златарски“ ЕООД

83

Враца

Враца

ж.к. Медковец, бул. „2-ри юни“ № 68

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ВРАЦА, в т.ч. ФСМП

84

Враца

Враца

ул. „Скакля“ № 6

„НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД

85

Враца

Враца

бул. „Демокрация“ № 14

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РАЛЧОВСКИ“ ЕООД

86

Враца

Враца

ж.к. Медковец, ул. „Генерал Леонов“ № 93

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВРАЦА" ЕООД

87

Враца

Козлодуй

ул. „Завоя на Черна“ № 14

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй

88

Враца

Мездра

ул. „Янко Сакъзов“ № 33

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА“ ЕООД

89

Враца

Враца

ж.к. Медковец, бул. „2-ри юни“ № 68

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД

90

Враца

Враца

ж.к. Медковец, бул. „2-ри юни“ № 68

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА“ ЕООД

91

Враца

Враца

ж.к. Медковец, ул. „Беласица“

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИЧИНО ЗДРАВЕ – ВРАЦА“ ЕООД

92

Враца

Враца

ж.к. Медковец, бул. „2-ри юни“ № 68

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – 1“ ВРАЦА

93

Враца

Бяла Слатина

ул. „Захари Стоянов“

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЯЛА СЛАТИНА“ ЕООД

94

Враца

Бяла Слатина

ул. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ № 51

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЗДРАВЕЦ-2011 А И М“ ООД

95

Враца

Враца

ул. „Черни дрин“ № 2

Регионална здравна инспекция - Враца

96

Враца

Роман

ул. „Димитър Благоев“ № 2

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – РОМАН“ ЕООД

97

Враца

Криводол

ул. „Освобождение“ № 1

ЕТ „АВИЦЕНА Д-Р В. ИВАНОВА“

98

Враца

с. Борован

с. Борован СЗС

ЕТ „Д-Р ДАНИЕЛ ДИЛКОВ“

99

Враца

с. Мелорад

с. Малорад СЗС

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ЦЕЗАР ПЕНЧЕВ-2014“ ЕООД

100

Враца

Мизия

ул. „Т. Димитров“ № 55

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -65-АНДИ“-ЕООД

101

Враца

с. Доброволево

с. Доброволево СЗС

ЕТ „АРА Д-Р СВЕТОЗАР ЦИГАРОВСКИ“

102

Враца

Враца

ул. „Георги Сава Раковски“ № 17 и № 25

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР„ЕВРОМЕД ВРАЦА“ ЕООД, БАЗА 2

103

Враца

Враца

ул. „Складова“ № 3

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СилвиМед“ ЕООД

104

Враца

Мездра

ул. „Манастирище“ № 100

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести - Мездра“ ЕООД

105

Враца

Оряхово

Ул. „Арх. Цолов“ № 96

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ПЕРУНИКА ИЛИЕВА

106

Габрово

Габрово

ул. „Д-р Илиев – Детския“ №1

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТКА ВЕНКОВА” АД

107

Габрово

Габрово

ул. „Д-р Кирил Въгленов“ №1

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ГАБРОВО“ ЕООД

108

Габрово

Габрово

бул. „Трети март“ № 9

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ – ГАБРОВО“ ЕООД

109

Габрово

Габрово

бул. „Трети март“ № 3

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1 ГАБРОВО“ ЕООД

110

Габрово

Севлиево

ул. „Стефан Пешев“ № 147

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - 1 СЕВЛИЕВО“ ЕООД

111

Габрово

Севлиево

ул. „Стефан Пешев“ № 147

„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ АКТАМЕД“ ООД

112

Габрово

Трявна

ул. „Лясков дял“ № 1

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД

113

Габрово

Севлиево

ул.“Никола Петков“ № 70, вх. А

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОКРЕНА“ ЕООД

114

Добрич

Добрич

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 57

Регионална здравна инспекция - Добрич

115

Добрич

Добрич

ул. „П. Хитов“ № 24

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ДОБРИЧ“

116

Добрич

Добрич

ул. „Д. Петков“ № 3

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР -1“ ЕООД

117

Добрич

Добрич

бул. „25 септември“ № 68

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР -2“ ЕООД

118

Добрич

Каварна

ул. „В. Левски“ № 36

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД

119

Добрич

Генерал Тошево

ул. „Ив. Вазов“ № 15

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ ЕООД

120

Добрич

Тервел

ул. „Стара планина“ № 2

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТЕРВЕЛ“ ЕООД

121

Добрич

Балчик

ул. „Д-р Златко Петков“ № 1

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БАЛЧИК“ ЕООД

122

Добрич

Шабла

ул. „Равно поле“ № 37

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАВАРНА“ ЕООД

123

Добрич

Добрич

ул. „Независимост“ № 2, ет. 4 и пл. Свобода № 10

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВИВА ФЕНИКС“ ООД

124

Добрич

Добрич

ул. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 24

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ“ ЕООД

125

Добрич

К.К. АЛБЕНА

СГРАДАТА НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ МЕДИКА-АЛБЕНА“ ЕООД

126

Кърджали

Кърджали

бул. „Беломорски“ № 53

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД

127

Кърджали

Кърджали

бул. „Тракия“ № 19

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-КЪРДЖАЛИ“ ООД

128

Кърджали

Момчиловград

ул. „Стефан Караджа“ № 1

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ“ ЕООД

129

Кърджали

Крумовград

ул. „Христо Ботев“ № 2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЖИВОТ +“ ЕООД

130

Кърджали

Ардино

ул. „София“ № 14

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АРДИНО“ ЕООД

131

Кърджали

Кърджали

ул. „Генерал Владимир Стойчев“ №2

Регионална здравна инспекция - Кърджали

132

Кюстендил

Кюстендил

пл. „17-ти януари“ № 1

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ“ АД

133

Кюстендил

Кюстендил

пл. „17-ти януари“ № 1

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ"" ЕООД

134

Кюстендил

Дупница

ул. „Свети Георги“ № 2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД

135

Кюстендил

Сапарева баня

ул. „Германея” № 28

ЕТ „Д-Р МАРИО МАЛИНОВ АТАНАСОВ”

136

Кюстендил

с. Невестино

ул. „Владимир Поптомов” № 58

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ТОНИ МЕДИК“ ЕООД

137

Кюстендил

Кюстендил

кв. Румяна Войвода, ул. Тинтява

Регионална здравна инспекция -Кюстендил

138

Кюстендил

Бобов дол

ул. „Христо Ботев“ № 24

Регионална здравна инспекция -Кюстендил

139

Кюстендил

Дупница

ул. „Велико Търново“ № 1

Регионална здравна инспекция -Кюстендил

140

Кюстендил

Дупница

ул. „Иван Вазов“ № 26

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – 2003“ ООД

141

Кюстендил

Кюстендил

ул."Яворов" № 9, к-т 201

ИППМП "Д-р Станислав Кръстев"ЕООД

142

Ловеч

Ловеч

ул. „Съйко Съев“ № 27

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЛОВЕЧ“ ЕООД

143

Ловеч

Троян

ул. „Радецки“ № 30

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ТРОЯН“ ЕООД

144

Ловеч

Тетевен

ул. „Димитър Благоев“ № 62

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЕТЕВЕН“ ЕООД

145

Ловеч

Луковит

ул. „Цар Борис I“ № 52

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛУКОВИТ“ ЕООД

146

Ловеч

Ловеч

бул. Мизия, Северна промишлена зона

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАРДИОЛАЙФ“ ООД

147

Ловеч

Ловеч

ул. „Съйко Съев“ № 27А

Регионална здравна инспекция - Ловеч

148

Монтана

Монтана

ул. „Сирма войвода“ № 4

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД

149

Монтана

Монтана

ул. „Александър Стамболийски“ № 92

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СИТИ КЛИНИК – СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД

150

Монтана

Берковица

ул. „Александровска“ № 65

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕРКОВИЦА“ ЕООД

151

Монтана

Монтана

пл. „Жеравица“ № 3

Регионална здравна инспекция – Монтана

152

Монтана

Лом

ул. „Тодор Каблешков“ № 2

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ЛОМ“ ЕООД

153

Монтана

Лом

ул. „Петър Берковски“ № 3

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ 53“ ЕООД

154

Пазарджик

Пазарджик

ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, етаж 2, кабинет № 203

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ“ АД

155

Пазарджик

Пазарджик

ул. „Константин Величков" № 50, етаж 1, кабинет № 2 и № 3

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ПАЗАРДЖИК“ ЕООД,

156

Пазарджик

Пазарджик

ул. „Болнична“ № 15, етаж 3, кабинет № 4

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК" АД

157

Пазарджик

Панагюрище

ул. „Г. Бенковски“ № 100, кабинет № 153 и № 06, блок А

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Уни Хоспитал“ ООД

158

Пазарджик

Велинград

бул. „Съединение" № 49

„МБАЛ ЗДРАВЕ – ВЕЛИНГРАД“ ЕООД

159

Пазарджик

Велинград

бул. „Съединение“ № 49

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ВЕЛИНГРАД“ ЕООД

160

Пазарджик

Пещера

ул. „Нешо Чипев“ № 1, кабинет № 301, ет.3

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ“ ООД

161

Пазарджик

Белово

бул. „Освобождение“ № 115

„ХИГИЯ-ДКЦ“ ООД

162

Пазарджик

Септември

бул. „България" № 80

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – СЕПТЕМВРИ“ ЕООД

163

Пазарджик

Брацигово

ул. „Трети март“ № 3

„Д-р Пламен Траянов-Амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“ ЕООД

164

Пазарджик

Пазарджик

ул. „Болнична“ № 17

Регионална здравна инспекция - Пазарджик

165

Перник

Перник

ул. „Брезник“ № 2

„МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД

166

Перник

Перник

ул. „Миньор“ № 15, кабинет № 1

Регионална здравна инспекция - Перник

167

Перник

Радомир

ул. „Райко Даскалов“ № 50

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – РАДОМИР“ ЕООД

168

Перник

Брезник

ул. „Владо Радославов“ № 29

ЕООД „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВАЛЕРИ ВЕЛИЧКОВ - 1“

169

Перник

Трън

ул. „Мосаловска“ № 23

„Д-Р ПАВЛИНА КОСТОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ ЕООД

170

Перник

Трън

ул. „Мосаловска“ № 23

ЕТ „Д-Р ЛИЛЯНА ТОДОРОВА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“

171

Перник

Земен

ул. „Цар Асен“ № 11

ЕТ „Д-Р МАГДАЛЕНА ИВАНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“

172

Перник

Перник

ул. „Брезник“ № 2

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ПЕРНИК“ ЕООД

173

Плевен

Плевен

ул. „Г. Кочев“ № 8А, кабинет № 103

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД

174

Плевен

Плевен

ул. „Коста Хаджипакев“ № 7

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АВИС – МЕДИКА“ ООД

175

Плевен

Плевен

Местност „Русково бърдо“

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ – ПЛЕВЕН“ ООД

176

Плевен

Плевен

ул. „Трите бора“ № 24, корпус „В“, кабинет № 38

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН“ ООД

177

Плевен

Плевен

ул. „Пиер Кюри“ № 2

„Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД

178

Плевен

Червен бряг

ул. „Яне Сандански“ № 61

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЧЕРВЕН БРЯГ“ ЕООД

179

Плевен

Гулянци

ул. „Васил Левски“ № 4

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ГУЛЯНЦИ“ ЕООД

180

Плевен

Левски

ул. „Никола Вапцаров“ № 5

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ“ ЕООД

181

Плевен

Белене

ул. „Гео Милев" № 47

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД

182

Плевен

Кнежа

ул. „Марин Боев“ № 4

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КНЕЖА“ ЕООД

183

Плевен

Плевен

ул. „Княз Александър Батенберг I“ № 7

Регионална здравна инспекция - Плевен

184

Плевен

Плевен

ул. „Г.Кочев“ № 6

„Многопрофилна болница за активно лечение –Плевен“ в структурата на Военномедицинска академия

185

Плевен

Плевен

ул. „Христо Ясенов“ № 13

„Групова практика за първична медицинска помощ – МКЦ Моят лекар“ ООД

186

Плевен

Никопол

ул. „Александър Стамболийски“ № 27

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – НИКОПОЛ“ ЕООД

187

Пловдив

Пловдив

бул. „България“ № 234, етаж 1

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД

188

Пловдив

Пловдив

ул. „Перущица“ № 1, етаж 1 кабинет 1Б, етаж 2, кабинети № 19 и № 20

Регионална здравна инспекция – Пловдив

189

Пловдив

Пловдив

бул. „Васил Априлов“ № 15А, етаж 2

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД

190

Пловдив

Пловдив

бул. „6-ти септември“ № 110, етаж 1 кабинет № 1

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II- ПЛОВДИВ“ ЕООД

191

Пловдив

Пловдив

пл. „Понеделник пазар“ № 5, етаж 1, кабинет № 19

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ПЛОВДИВ“ ЕООД

192

Пловдив

Пловдив

ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ № 42, кабинет № 2

„Диагностично - консултативен център V – Пловдив“ ЕООД

193

Пловдив

Пловдив

бул. „България" № 234, етаж 1 кабинет № 18

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ“ ЕООД

194

Пловдив

Пловдив

ул. „Филип Македонски“ № 37

„Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Мед Лайн Клиник“ АД

195

Пловдив

Пловдив

ул. „Иван Вазов“ № 59

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР VI - ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН“ ЕООД

196

Пловдив

Пловдив

ул. „Г. Кондолов“ № 43А

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VІІ - ПЛОВДИВ, РАЙОН ЮЖЕН“ ЕООД

197

Пловдив

Пловдив

бул. „Н. Вапцаров“ № 9

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ“ ЕООД

198

Пловдив

Пловдив

ул. „Иван Вазов“ № 59

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. МИНА“ – ПЛОВДИВ“ ЕООД

199

Пловдив

Пловдив

ул. „Колхида“- продължение

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив

200

Пловдив

Асеновград

ул. „Ал. Стамболийски“ № 28

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД,

201

Пловдив

Карлово

ул. „Ген. Гурко Мархолев“ № 5, кабинет № 6

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1- КАРЛОВО“ ЕООД

202

Пловдив

Първомай

ул. „Княз Борис“ № 51

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЪРВОМАЙ“ ЕООД

203

Пловдив

Раковски

ул. „Васил Петлешков“ №1

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СВЕТА ЕЛИСАВЕТА – РАКОВСКИ“ ЕООД

204

Пловдив

Стамболийски

ул. „Дунав“ № 43

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕООД

205

Пловдив

Хисар

ул. „Ал. Стамболийски“ № 21

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ВИТУС“ ЕООД

206

Пловдив

Баня

ул. „Липите“ № 1

„Медицински център Аквасанус“ ЕООД

207

Пловдив

Пловдив

ЖК Тракия ул. „Съединение“ № 19; пл. „Понеделник пазар“ № 5

„Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД

208

Пловдив

Пловдив

ул. „Перущица“ № 1А

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД“ ЕООД

209

Пловдив

Пловдив

бул. „Христо Ботев“ № 81

„Многопрофилна болница за активно лечение –Пловдив“ в структурата на Военномедицинска академия

210

Пловдив

Пловдив

ул. „Велико Търново“ № 21

„МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД

211

Пловдив

Пловдив

ул. „Владивосток“ № 18

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I – ПЛОВДИВ“ ЕООД

212

Пловдив

Пловдив

ул. „ПЕРУЩИЦА“ № 1А

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД“ ООД

213

Пловдив

Пловдив

ул. „СОФИЯ“ № 64

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД

214

Пловдив

Пловдив

бул."Пещерско шосе" № 66

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД

215

Пловдив

Хисар

ул. “Илин Паунов” № 1

„Болница за продължително лечение и рехабилитация – Хисаря“ в структурата на Военномедицинска академия

216

Разград

Разград

ул. „Коста Петров“ № 2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН РИЛСКИ" – РАЗГРАД“ АД

217

Разград

Разград

ул. „Кирил и Методий“ № 8

Регионална здравна инспекция - Разград

218

Разград

Кубрат

ул. „Княз Борис I“ № 12

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КУБРАТ“ ЕООД

219

Разград

Исперих

ул. „Ахинора“ № 39

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИСПЕРИХ“ ЕООД

220

Разград

Разград

Ул. „Коста Петков“ № 2

Център за спешна медицинска помощ - Разград

221

Русе

Бяла

ул. „Васил Левски” № 62, в двора на лечебното заведение

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА-БЯЛА“ ЕООД

222

Русе

Русе

ул. „Независимост” № 2

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД

223

Русе

Русе

ул. „Алея Лилия” № 1, самостоятелна сграда в двора на лечебното заведение

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД

224

Русе

Русе

кв. „Здравец”, ул. „Рига” № 35, ет. 1, до входа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение "МЕДИКА РУСЕ"“ ООД

225

Русе

Русе

ул. „Борисова” № 36, ет. 1.

„Медицински център 1 –Русе“ ЕООД

226

Русе

Русе

ул. „Воден” № 6, ет. 1.

„Медицински център „МЕДИК КОНСУЛТ“ ЕООД

227

Русе

Русе

кв. „Здравец”, ул. „Байкал” № 12, ет. 1, каб.5

Регионална здравна инспекция - Русе

228

Русе

Русе

Ул. „Рига“ № 35

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2-РУСЕ“ ЕООД

229

Силистра

Силистра

ул. „Петър Мутафчиев“ № 82

Регионална здравна инспекция - Силистра

230

Силистра

Силистра

ул. „Петър Мутафчиев“ № 80

„Многопрофилна болница за активно лечение-Силистра“ АД

231

Силистра

Тутракан

ул. „Трансмариска“ № 101

„Многопрофилна болница за активно лечение-Тутракан“ ЕООД

232

Силистра

Дулово

ул. „Розова долина“ № 37

„Многопрофилна болница за активно лечение-Дулово“ ЕООД

234

Силистра

Силистра

ул. „Д-р Анастас Янков“ № 2

„Диагностично-консултативен център 1- Силистра“ ЕООД

235

Сливен

Сливен

ул. „П. Яворов“ № 1

Регионална здравна инспекция – Сливен

236

Сливен

Сливен

ул. „Хр. Ботев“ № 1

„Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински-Сливен“ АД

237

Сливен

Нова Загора

ул. „П. Енев“ № 1

„Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка Българска“ ЕООД

238

Сливен

Сливен

ул. „Ал. С Пушкин“ № 21

„Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен“ в структурата на Военномедицинска академия

239

Сливен

Сливен

ул. „Х. Димитър“ № 68

„Специализирана хирургична болница за активно лечение „Амброаз Паре “ ООД

240

Сливен

Сливен

ул. „Д. Пехливанов“ № 5

„Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ ООД

241

Сливен

Сливен

ул. „Хр. Ботев“ № 2А

„Диагностично-консултативен център 1 – Сливен“ ЕООД

242

Смолян

Смолян

бул. „България“ № 2

„Многопрофилна болница за активно лечение -д-р Братан Шукеров“ АД

243

Смолян

Смолян

бул. „България“ № 26

Регионална здравна инспекция - Смолян

244

Смолян

Златоград

ул. „Хан Аспарух“ № 21

„Многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД

245

Смолян

Девин

ул. „Явор“ № 3

„Многопрофилна болница за активно лечение Девин“ ЕАД

246

Смолян

Мадан

ул. „Перелик“ № 9 кабинет № 14

„Медицински център Мадан“ ООД

247

Смолян

Доспат

ул. „Кавал тепе“ № 3

ЕТ „Д-р Велин Хаджиев-амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“

248

Смолян

с. Оряховец

Здравна служба

ЕТ „МЕДИКАБАН - д-р Здравко Николов - амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“

249

Смолян

Неделино

ул. „Стамболийски“ № 80

ЕТ „Д-р Милка Любомирова - амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“

250

Смолян

Рудозем

ул. „Ат. Буров“ №1, кабинет № 15

„ЕСКУЛ- д-р София Царева- амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“ ЕООД

251

Смолян

Чепеларе

ул. „Беломорска № 44 ,кабинет № 12

„Д-р Лилия Милина 93 - амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“ ЕООД

252

София град

София

ул. „Блага вест‘ № 3

„МБАЛ за женско здраве –Надежда“ ООД

253

София град

София

бул. „България“ № 104

„Многопрофилна болница за активно лечение-Света София“ ЕООД

254

София град

София

бул. „Христо Ботев“ № 120

„Втора многопрофилна болница за активно лечение –София“ ЕАД

255

София град

София

бул. „Ген. Е. Тотлебен“ № 21

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н. И. Пирогов“ ЕАД

256

София град

София

ул. „Маестро Кънев“ № 4

„Многопрофилна болница за активно лечение ЗДРАВЕТО 2012“ ООД

257

София град

София

бул. „Ген.Скобелев“ № 79

„Многопрофилна болница за активно лечение - Централна клинична база в София“, Медицински институт на Министерството на вътрешните работи

258

София град

София

ул. „Коньовица“ № 65

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД

259

София град

София

бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 51Б

„Аджибадем Сити Клиник многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД

260

София град

София

ул. „Св. Г. Софийски” № 1

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

261

София град

София

ул. „Акад. Ив. Гешов“ № 17

„Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД

262

София град

София

ул. „Св. Георги Софийски“ № 3

„Многопрофилна болница за активно лечение –София“ в структурата на Военномедицинска академия

263

София град

София

ул. „Околовръстен път“ № 127

„Аджибадем Сити Клиник университетска многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД

264

София град

София

бул. "Цариградско шосе" № 66а

„Аджибадем Сити Клиник университетска многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД

265

София град

София

ул. Драговица“ № 9

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ВИТА“ ЕООД

266

София град

София

Ул. Филип Кутев 10

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ВИТА“ ЕООД

267

София град

София

ул. „Бяло море” № 8

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД

268

София град

София

бул. „Ген. Н. Столетов“ № 67А

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“ - СОФИЯ“ ЕАД

269

София град

София

ул. „Пловдивско поле“ № 6

„Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД

270

София град

София

ул. „Алдомировска“ №144

„Медицински център по офталмология „Ресбиомед“ ЕООД

271

София град

София

ж.к. Овча купел, ул. „Бойчо Огнянов“ № 28

„Медицински център РепроБиоМед“ ООД

272

София град

София

кв. Стрелбище, ул. „Орехова гора“ № 17Б

„Медицински център АВИЦЕНА“ ЕООД

273

София град

София

ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ № 21

„Медицински център ТОРАКС С.А. – лечебно заведение за извънболнична помощ“ ЕООД

274

София град

София

бул. „Ак. Иван Ев. Гешов“ № 50

„Медицински център Санус 2000" ООД

275

София град

София

ул. „Пловдивско поле“ № 6

„НАЦИОНАЛЕН ОНКОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД

276

София град

София

ул. „Бачо Киро“ № 28

„Медицински център Лейзър Мед“ ЕООД

277

София град

София

бул. „Тотлебен“ № 21 /Входът е откъм бул. „Пенчо Славейков“/

„Медицински център-Н. И. Пирогов“ ЕООД

278

София град

София

ул. „Зайчар“ № 134

„Медицински център МЕДКРОС“ ООД

279

София град

София

ж.к. Люлин 1, ул. 109, № 19

„Медицински център Ориндж“ ООД

280

София град

София

ул. „Цар Симеон“ № 145

„Диагностично-консултативен център 11- София“ ЕООД

281

София град

София

ж.к. Люлин 9, ул. „Кореняк“ 17

„Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД

282

София град

София

ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 20

„Диагностично-консултативен център XIII-София“ ЕООД

283

София град

София

ул. „Ген. Никола Жеков“ № 3

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV -СОФИЯ“ ЕООД

284

София град

София

бул. „Акад. Ив. Евстатиев Гешов“ 2Е/ул. Гюешево № 83

„МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ЦИБАЛАБ“ ЕООД

285

София град

София

ул. „Крум Попов“ № 50-54

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПЕЙСКА КАРДИОЛОГИЯ“ ЕООД

286

София град

София

ул. „Враня“ № 20

Столична регионална здравна инспекция

287

София град

София

бул. „Джавахарлал Неру“ № 23

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД

288

София град

София

бул. „Г.М. Димитров“ № 16 , бл.1

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД

289

София град

София

ул. „Ястребец“ № 11

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ“ ЕООД

290

София град

София

ул. „Козяк“ № 1

„Многопрофилна болница за активно лечение“ Лозенец““ ЕАД

291

София град

София

бул. „Княз Александър Дондуков“ № 79-81

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД

292

София град

София

бул. „Александър Пушкин“ № 116

„ИМАНИ – МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ“ ЕООД

293

София град

София

ул. „АКАД. ИВАН ГЕШОВ“ № 15

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД

294

София град

София

ул. „АКАД. ИВАН ГЕШОВ“ № 15

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-СВ.ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД

295

София град

София

ул.”Христо Благоев” № 25-31

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д - Р ЩЕРЕВ“ ЕООД

296

София град

София

ул. „Тракия“ № 46

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА БОГОРОДИЦА“

297

София град

София

ул. „Здраве“ № 2

„Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом“ ЕАД

298

София град

София

ул. „Никола Габровски“ № 1

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

299

София град

София

ул. „Княз Борис I“ № 14

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГИНА-ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ ЕООД

300

София град

София

ул.,,Панайот Волов" № 39-41

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЦИМА М“ ЕООД

301

София град

София

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 108

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVII – СОФИЯ“ ЕООД

302

София град

София

ул. „Христо Силянов“ № 77

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII – СОФИЯ“ ЕООД

303

София град

София

ул. „Клисура“ № 20

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА“ ЕООД

304

София град

София

бул. „Пенчо Славейков“ № 52

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

305

София град

София

бул. „Петко Тодоров“ № 20

„Диагностично-консултативен център НЕОКЛИНИК“ ЕАД

306

София град

София

ул. „Кап. Димитър Списаревски“ № 26

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РАМУС“ ЕООД

307

София град

София

жк. Овча Купел 2, ул. „Фридрих Грюнангер“ № 2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДОВЕРИЕ“ АД

308

София град

София

ул. „Георги С. Раковски“ 179

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАРДИОХЕЛП“ ЕООД

309

София град

София

УЛ.“ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ“ № 110 /УЛ. „СЛАВИЩЕ“, БЛ. 3

„Амбулатория - групова практика за специализирана медицинска помощ по детски болести Южен парк“ ООД

310

София град

София

бул. „Христо Ботев“ № 120

„ВТОРИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-СОФИЯ“ ЕООД

311

София град

София

Бизнес Парк София, ж.к. Младост-4, сграда 2, ет.1

„Блокс Медико-дентален Център“ ЕООД

312

София град

София

бул. „Акад Ив. Гешов“ №19

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВ. СОФИЯ“ ЕАД

313

София град

София

ул. „Георги Софийски“ № 3

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОМАК МЕДИКАЛ“ ЕООД

314

София град

София

бул. „България“ № 51 А

„Медицински център Поликлиника България“ ЕООД

315

София град

Банкя

ул. „Г.С. РАКОВСКИ“ № 15

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ЗДРАВЕ“ ЕАД

316

София град

София

бул. „В. Левски“ № 129

Център за спешна медицинска помощ - София

317

София град

София

ул. „Емануил Васкидович“ № 51

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVIII – СОФИЯ“ ЕООД

318

София град

София

Бул. „Ген. Стефан Тошев“ № 15-17

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХ-СОФИЯ“ ЕООД

319

София град

София

ЖК „Младост“-3, бул. „Александър Малинов“ №63

„СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН-МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕАД

320

София град

София

бул. „Александър Стамболийски“ №15 и ул. „Княз Борис“ I №21

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД

321

София град

София

ул. „Виктор Григорович“ № 8

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВИЖЪН“ ЕООД

322

София град

София

ул. „Виктор Григорович“ № 42

„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Карилаб-Екселанс“ ЕООД

323

София град

София

ул. „Балканджи Йово“ № 24

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МОЕТО ЗДРАВЕ“ ЕООД

324

София град

София

Ул. „Голо Бърдо„ 4

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКСЕЛСИОР“ ООД

325

София град

София

Ул. „Позитано“10

„ЛОРА-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД

326

София град

София

Бул. “Гоце Делчев“ №31, бл.76

„ЛОРА-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД

327

София град

София

Ул. „Михалаки Ташев“ №2

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ“ ЕООД

327

София област

София

ул. „Димитър Моллов“ № 1

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТА АННА“ АД

328

София област

София

ул. „Димитър Моллов“ № 1

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ“ АД

329

София област

Ботевград

ул. „Божко Божилов“ № 1

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БОТЕВГРАД“ ЕООД

330

София област

Елин Пелин

ул. „Здравец“ № 15

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД

331

София област

Етрополе

ул. „Бригадирска“ № 1

„Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Герчев“ Етрополе“ ЕООД

332

София област

Ихтиман

ул. „Шипка“ № 30

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ИХТИМАН“ ЕООД

333

София област

Своге

ул. „Староселска“ № 4

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВОГЕ“ ЕООД

334

София област

Самоков

ул. „Македония“ № 49

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – САМОКОВ“ ЕООД

335

София област

Пирдоп

ул. „Георги Бенковски“ № 24

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП“ АД

336

София област

Елин Пелин

ул. „Христо Ботев“ № 13

„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-САНТЕ“ ООД

337

Стара Загора

Стара Загора

кв. „Трите чучура - юг“

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА ГРИЖА СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД

338

Стара Загора

Стара Загора

ул. „Стефан Караджа“ № 10

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

339

Стара Загора

Стара Загора

бул. „Руски“ № 62

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД -

340

Стара Загора

Казанлък

ул. „Стара планина“ № 12

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК“ ЕООД

341

Стара Загора

Стара Загора

ул. „ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ“ № 2

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД

342

Стара Загора

Гълъбово

ул. „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“ № 10

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕАД , ГР. ГЪЛЪБОВО

343

Стара Загора

Казанлък

ул. „СТАРОЗАГОРСКА“ № 16

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД

344

Стара Загора

Стара Загора

ул. „Дунав“ № 1

„МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД

345

Стара Загора

Чирпан

ул. „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ № 19

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р НИКОЛАЙ ТОШЕВ – ЧИРПАН“ ЕООД

346

Търговище

Търговище

кв. Запад, бул. „Сюрен“

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ“ АД

347

Търговище

Търговище

ул. „Преслав“ № 14

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВИП“ ООД

348

Търговище

Търговище

ул. „Цар Освободител“ № 33

Регионална здравна инспекция - Търговище

349

Търговище

Омуртаг

ул. „Търновска“ № 55

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОМУРТАГ“ ЕАД

350

Търговище

Попово

кв. Запад - сградата на бившата общинска болница

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО“ ЕООД

351

Търговище

Търговище

ул. „Пирин“ № 14 и № 16

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОЛИГЕНА 2017“ ООД

352

Хасково

Хасково

бул. „Съединение“ № 49, бивша клинична лаборатория

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО“ АД

353

Хасково

Хасково

ул. „Стефан Стамболов“ № 2, ет. 2, ПКК по хирургия

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ХИГИЯ““ ООД

354

Хасково

Любимец

ул. „Републиканска“ № 38, ет. 1, кабинет № 13

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ЛЮБИМЕЦ“ ЕООД

355

Хасково

Харманли

ул. „Васил Левски“ № 66

Регионална здравна инспекция - Хасково

356

Хасково

Хасково

пл. „Общински“ № 2

Регионална здравна инспекция - Хасково

357

Хасково

Димитровград

ул. „Любен Каравелов“ № 22

„Медицински център Диамедикъл – 2013“ ООД

358

Хасково

Свиленград

бул. „България“ № 137, етаж 2, кабинет № 5

„Медицински център І – Свиленград“ ЕООД

359

Шумен

Нови пазар

ул. „Христо Ботев“ № 22

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН“ АД

360

Шумен

Шумен

бул. „Васил Априлов“ № 63

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА“ - ЕАД

361

Шумен

Велики Преслав

ул. „Любен Каравелов“ № 51

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“ ЕООД

362

Шумен

Шумен

ул. „Цар Освободител“ № 100

ДИАГНОСТИЧНО –КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – Шумен“ ЕООД

363

Шумен

Шумен

ул. „Калоян“ № 1

Регионална здравна инспекция - Шумен

364

Шумен

Шумен

пл. „Възраждане“ № 1

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ООД

365

Ямбол

Ямбол

ул. „Димитър Благоев“ № 71

Регионална здравна инспекция – Ямбол

366

Ямбол

Ямбол

ул. „Димитър Благоев" № 69

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЯМБОЛ“ ЕАД

367

Ямбол

Ямбол

ул. „Панайот Хитов“ № 30

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“- ЯМБОЛ АД

368

Ямбол

Ямбол

ул. „Бели Дрин“ № 9

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЕРБАТОВ“ ООД

369

Ямбол

Елхово

ул. „Чаталджа“ № 3

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД

 

Приложение № 2 към чл. 7б, ал. 2
(ново - Заповед № РД-01-171/17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-419 от 08.06.2021 г. и Заповед № РД-01-744 от 31.08.2021 г.):

Временни имунизационни пунктове, които работят с интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“


област

град

адрес

Лечебно заведение/регионална здравна инспекция

103211001

Благоевград

Благоевград

Ул. Славянска № 60

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -БЛАГОЕВГРАД“ АД

103212016

Благоевград

Благоевград

Бул. Васил Левски 62

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ „СВЕТИ МИНА“ ЕООД

137211002

Благоевград

Разлог

Бул. Св. Св. Кирил и Методий № 2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РАЗЛОГ“ ЕООД

111211004

Благоевград

Гоце Делчев

Ул. Стара Планина 54

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ“ ЕООД

140211003

Благоевград

Сандански

Паркова Зона

„МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД

140211003

Благоевград

Петрич

Ул. Рокфелер 52

„МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД

103310012

Благоевград

Благоевград

Ул. Братя Миладинови 21

Център за спешна медицинска помощ -Благоевград

103113001

Благоевград

Благоевград

Ул.Славянска 60

„СИМПАТИЯ-ООД - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ ООД

111131004

Благоевград

Гоце Делчев

Ул. Паул Ленц 1

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРТРО - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЕООД

101131001

Благоевград

Банско

Ул. Луи Пастьор 1

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ ЕООД

137111017

Благоевград

Разлог

Ул. Бяла Река 8

„ДОКТОР-ДИМИТЪР ДЖУПАНОВ -АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЗДРАВЕ“ ЕООД

133131007

Благоевград

Петрич

Ул. Рокфелер 33

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДОКТОР АНТОНОВ“ ЕООД

140111011

Благоевград

Сандански

Пл. България 2

ЕТ „Д-Р ЮЛКА РЕБРЕЕВА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“

103111001

Благоевград

Благоевград

Ул. Свобода Бъчварова 4

ЕТ „Д-р Венцислав Даскалов – Индивидуална практика за първична медицинска помощ“

180121001

Благоевград

Благоевград

Ул. Братя Миладинови 2

Регионална здравна инспекция - Благоевград

111131004

Благоевград

Гоце Делчев

бул. „Гоце Делчев“ № 73

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРТРО - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЕООД

204211027

Бургас

Бургас

Кв. "Ветрен", Ул. "Александър Стамболийски" № 32

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД

204211032

Бургас

Бургас

Ж. К. "Меден Редник", Зона А, До Бл. 20, Кабинет № 5

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАСМЕД“ ЕООД

204211024

Бургас

Бургас

Ж. К. "Изгрев", Ул. "Димитър Димов", Панорамно Шосе, До Бл. 184, Кабинет №2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД

290211001

Бургас

Бургас

Бул. "Стефан Стамболов" № 73, Кабинет № 1

„Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД

204211031

Бургас

Бургас

Ж. К. "Зорница", Срещу Бл. 15, Кабинет № 4

„Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Маджуров“ ООД

204334013

Бургас

Бургас

Бул. "Демокрация" № 86

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД

204134002

Бургас

Бургас

Бул. "Стефан Стамболов" № 73, Кабинет № 22

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО – БУРГАС“ ЕООД

204134001

Бургас

Бургас

Бул. "Демокрация" № 94, Кабинет № 18

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС“ ЕООД

204131011

Бургас

Бургас

Бул. "Стефан Стамболов" № 73, Кабинет № 3

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ЕООД

204131021

Бургас

Бургас

Бул. "Княгиня Мария Луиза" № 27

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА ГРИЖА БУРГАС“ ЕООД

204131002

Бургас

Бургас

Ж. К. "Славейков", До 9-То Одз, Кабинет № 6

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II – БУРГАС“ ЕООД

204134005

Бургас

Бургас

Ж. К. "Лазур" № 61, Кабинет 6

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЕЛ МАСРИ“ ООД

201131001

Бургас

Айтос

Ул. "Гарова" № 3, Кабинет 11

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – АЙТОС“ ЕООД

209211003

Бургас

Карнобат

Ул. "Стара Планина" № 180, Кабинет № 6

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАРНОБАТ“ ЕООД

218131001

Бургас

Руен

Ул. "Изгрев" № 18, Кабинет № 1

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – РУЕН“ ЕООД

215133002

Бургас

К. К. "Слънчев Бряг"

К. К. "Слънчев Бряг" - Запад

„МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ВИВА“ ООД

213131004

Бургас

Царево

Ул. "Милин Камък" № 1, Кабинет 3

„МЦ ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ЦАРЕВО“ ЕООД

217131001

Бургас

Поморие

Ул. "Проф. Д-Р Параскев Стоянов" № 1

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ЕООД

206211005

Бургас

Средец

Ул. "Тодор Николов" № 10

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ГР. СРЕДЕЦ“ ЕООД

280121001

Бургас

Бургас

Ул. "Александровска" № 120

Регионална здравна инспекция - Бургас

204131010

Бургас

Бургас

Ул."Възраждане" № 13

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА СОФИЯ“ ООД

204111006

Бургас

Бургас

Бул. "Стефан Стамболов" № 73, Кабинет № 137

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-БЕСТ-ЛТД - Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ"

204111163

Бургас

Бургас

Ул. "Ванче Михайлов" № 1, Кабинет 3

„Индивидуална практика за първична медицинска помощ - ИППМП - д-р П. Панайотов“ ЕООД

204131004

Бургас

Бургас

ул. „Хан Крум“ № 28

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – БУРГАС“ ЕООД

204134004

Бургас

Бургас

Ул. "Ванче Михайлов" № 1

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"" ЕООД

306911012

Варна

Варна

бул. „Христо Смирненски“№ 3

„Многопрофилна болница за активно лечение – Варна“ в структурата на Военномедицинска академия

306212022

Варна

Варна

бул. ,,Цар Освободител“ № 100

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВАРНА“ ЕАД

324211004

Варна

Провадия

ул. „Желез Йорданов“ №

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ“ ЕООД

306134001

Варна

Варна

ж.к. Владислав Варненчик, бул. „Константин и Фружин“

„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 - ВАРНА” ЕООД

306134008

Варна

Варна

бул. „Цар Освободител“ № 100

„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА” ЕООД

306134005

Варна

Варна

ул. „Сава“ № 2

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА - СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕООД

380121001

Варна

Варна

ул. „Брегалница“ № 3

Регионална здравна инспекция - Варна

306351017

Варна

Варна

Център за спешна медицинска помощ - Варна

404211001

Велико Търново

Велико Търново

Ул. "Ниш" № 1, Ет. 2 - Консултативно -Диагностичен Блок

„МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД

428211006

Велико Търново

Свищов

Ул. "Петър Ангелов" № 18

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД

422211004

Велико Търново

Павликени

Ул. "Васил Петлешков" № 2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ“ ЕООД

404131016

Велико Търново

Велико Търново

Бул. "България" № 38

„Кардиологичен медицински център Велико Търново“ ЕООД

422111027

Велико Търново

Павликени

Ул. "Цар Иван Асен Ii" № 15

„ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „МЕДИАНА““ ЕООД

480121001

Велико Търново

Велико Търново

Ул. "Никола Габровски" № 23

Регионална здравна инспекция – Велико Търново

406211002

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. „Отец Паисий“ №72

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД

509211001

Видин

Видин

Видин Ул. "Цар Симеон Велики" №119

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА ПЕТКА“ АД

501211002

Видин

Белоградчик

Белоградчик Ул. "Христо Ботев" №34

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Проф. д-р Г. Златарски“ ЕООД

509131001

Видин

Видин

Видин Ул. "Търговска" №2

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БИОМЕД-99“ ЕООД

509133005

Видин

Видин

Видин Ул. "Найчо Цанов" №12

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР „Омега“ ЕООД

580121001

Видин

Видин

Видин Ул. "Цар Симеон Велики" №76

Регионална здравна инспекция - Видин

610310011

Враца

Враца

Бул. „2-Ри Юни“ 68, 3001 Ж.К. Медковец

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ВРАЦА, в т.ч. ФСМП

610131015

Враца

Враца

Ул. "Скакля" № 6

„НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД

610212018

Враца

Враца

Ул. „Генерал Леонов“ 93, 3001 Медковец

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВРАЦА" ЕООД

620211004

Враца

Козлодуй

Ул. Завоя На Черна 14, 3320 Център

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй

627211002

Враца

Мездра

Ул. „Янко Сакъзов“ № 33, 3100

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА“ ЕООД

610211001

Враца

Враца

Бул. „2-Ри Юни“ 68, 3001 Ж.К. Медковец

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД

610334010

Враца

Враца

Бул. "Втори Юни 68, 3001 Медковец

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА“ ЕООД

610134001

Враца

Враца

Бул. „2-Ри Юни“ 68, 3001 Ж.К. Медковец

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – 1“ ВРАЦА

608211003

Враца

Бяла Слатина

Ул. „Захари Стоянов“, 3201

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЯЛА СЛАТИНА“ ЕООД

608131005

Враца

Бяла Слатина

ул. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ № 51

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЗДРАВЕЦ-2011 А И М“ ООД

680121001

Враца

Враца

Ул. "Черни Дрин" № 2

Регионална здравна инспекция - Враца

610131018

Враца

Враца

Ул. „Г.С. Раковски” 25

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР„ЕВРОМЕД ВРАЦА“ ЕООД, БАЗА 2

632222014

Враца

Роман

 Ул. Димитър Благоев 2

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – РОМАН“ ЕООД

605111004

Враца

С. Малорад

С.Малорад Сзс

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ЦЕЗАР ПЕНЧЕВ-2014“ ЕООД

620111019

Враца

Мизия

Ул. „Т. Димитров“ № 55

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -65-АНДИ“-ЕООД

610131021

Враца

Враца

Ул. Васил Кънчов 78 Ет. 2

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СилвиМед“ ЕООД

631111004

Враца

Оряхово

Ул. „Арх. Цолов“ № 96

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ПЕРУНИКА ИЛИЕВА

705211001

Габрово

Габрово

Ул. "Д-Р Илиев Детския" № 1

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТКА ВЕНКОВА” АД

705212005

Габрово

Габрово

Ул. "Д-Р Кирил Въгленов" № 1

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ГАБРОВО“ ЕООД

705211013

Габрово

Габрово

Бул. "Трети Март" № 9

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ – ГАБРОВО“ ЕООД

705134001

Габрово

Габрово

Бул. "Трети Март" № 3

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1 ГАБРОВО“ ЕООД

729131001

Габрово

Севлиево

Ул. "Стефан Пешев" № 147

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - 1 СЕВЛИЕВО“ ЕООД

729113002

Габрово

Севлиево

Ул. "Стефан Пешев" № 147

„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ АКТАМЕД“ ООД

735131003

Габрово

Трявна

Ул. "Лясков Дял" № 1

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД

729131005

Габрово

Севлиево

Ул. Никола Петков № 70А

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОКРЕНА“ ЕООД

880121001

Добрич

Добрич

Ул. „Св. Св. Кирил И Методий“ № 57

Регионална здравна инспекция - Добрич

828211001

Добрич

Добрич

Ул. „П. Хитов“ № 24

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ДОБРИЧ“

817131001

Добрич

Шабла

Ул. „Равно Поле“ № 37

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАВАРНА“ ЕООД

828134001

Добрич

Добрич

Ул. „Д. Петков“ № 3

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР -1“ ЕООД

828134002

Добрич

Добрич

Бул. „25 Септември“ № 68

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР -2“ ЕООД

828131004

Добрич

Добрич

Ул. "Независимост" № 2

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВИВА ФЕНИКС“ ООД

803131001

Добрич

Балчик

Ул. „Д-Р Златко Петков“ № 1

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БАЛЧИК“ ЕООД

827131002

Добрич

Тервел

ул. „Стара планина“ № 2

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТЕРВЕЛ“ ЕООД

915211004

Кърджали

Крумовград

Ул. " Христо Ботев"№2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЖИВОТ +“ ЕООД

902211002

Кърджали

Ардино

Ул."София" № 14

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АРДИНО“ ЕООД

916211001

Кърджали

Кърджали

Бул."Беломорски" 53

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД

916211009

Кърджали

Кърджали

Бул."Тракия" №19

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-КЪРДЖАЛИ“ ООД

921211003

Кърджали

Момчилград

Ул. Стефан Караджа № 1

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ“ ЕООД

980121001

Кърджали

Кърджали

Ул. "Ген. Владимир Стойчев" №2

Регионална здравна инспекция - Кърджали

1080121001

Кюстендил

Кюстендил

Кв."Румяна Войвода", Ул."Тинтява"

Регионална здравна инспекция -Кюстендил

1080121001

Кюстендил

Бобов Дол

Ул."Христо Ботев" № 26

Регионална здравна инспекция -Кюстендил

1029131002

Кюстендил

Кюстендил

Пл."17-Ти Януари" № 1

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ"" ЕООД

1029211001

Кюстендил

Кюстендил

Пл."17-Ти Януари" № 1

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛЕВ“ АД

1029111054

Кюстендил

Кюстендил

Ул."Яворов" № 9, К-Т 201

"Индивидуална практика за първична медицинска помощ - д-р СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ" ЕООД

1048211002

Кюстендил

Дупница

Ул. "Свети Георги" № 2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД

1048111065

Кюстендил

Бобошево

Ул."Алеко Константинов" № 2

ЕТ „ЙОРДАН НИКЛЕВ - СПЕЦИАЛИСТ ОБЩА МЕДИЦИНА“

1041111011

Кюстендил

Сапарева Баня

Ул. "Германея" № 28

ЕТ „Д-Р МАРИО МАЛИНОВ АТАНАСОВ”

1031111008

Кюстендил

С.Невестино

Ул. "Владимир Поптомов" № 58

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ТОНИ МЕДИК“ ЕООД

1048211009

Кюстендил

Дупница

Ул. "Иван Вазов" № 26

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – 2003“ ООД

1080121001

Кюстендил

Дупница

ул. „Велико Търново“ № 1

Регионална здравна инспекция -Кюстендил

1118131004

Ловеч

Ловеч

Ул. "Съйко Съев" № 25

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЛОВЕЧ“ ЕООД

1133211003

Ловеч

Тетевен

Ул. "Димитър Благоев" № 62

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЕТЕВЕН“ ЕООД

1119211004

Ловеч

Луковит

Ул. "Княз Борис I" № 52

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛУКОВИТ“ ЕООД

1134131002

Ловеч

Троян

Ул. "Радецки" № 30 Първи Етаж Каб. 9

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ТРОЯН“ ЕООД

1118211010

Ловеч

Ловеч

Бул. "Мизия" №5

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАРДИОЛАЙФ“ ООД

1280121001

Монтана

Монтана

Пл. "Жеравица" № 3

Регионална здравна инспекция – Монтана

1229211008

Монтана

Монтана

Ул. "Александър Стамболийски" № 92

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СИТИ КЛИНИК - СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД

1229211001

Монтана

Монтана

Ул. "Сирма Войвода" № 4

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД

1224134001

Монтана

Лом

Ул. "Тодор Каблешков" № 2

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ЛОМ“ ЕООД

1224131001

Монтана

Лом

Ул. "Петър Берковски" № 4

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ 53“ ЕООД

1320111002

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище, Ул."Г.Бенковски"100

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Уни Хоспитал“ ООД

1319211001

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик Ул Болнична 15

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК" АД

1319134002

Пазарджик

Пазарджик

Ул. "К.Величков"№50, Етаж 1,К-Т № 2 И № 3

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ПАЗАРДЖИК“ ЕООД,

1306111001

Пазарджик

Брацигово

Ул. " Трети Март" № 3

„Д-р Пламен Траянов-Амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“ ЕООД

1308211017

Пазарджик

Велинград

Велинград,Бул."Съединение" № 49

„МБАЛ ЗДРАВЕ – ВЕЛИНГРАД“ ЕООД

1319211013

Пазарджик

Пазарджик

Ул. "Св. Иван Рилски" № 3

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ“ АД

1319134003

Пазарджик

Белово

Бул. "Освобождение" № 115

„ХИГИЯ-ДКЦ“ ООД

1329131001

Пазарджик

Септември

Булевард България 80

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – СЕПТЕМВРИ“ ЕООД

1308211004

Пазарджик

Велинград

Бул. "Съединение№ №49

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ВЕЛИНГРАД“ ЕООД

1321211003

Пазарджик

Пещера

Ул. "Нешо Чипев" № 1, К-Т № 301, Ет.3

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ“ ООД

1380121001

Пазарджик

Пазарджик

Ул. " Болнична " № 17

Регионална здравна инспекция - Пазарджик

1432211001

Перник

Перник

Ул. "Брезник" №2

„МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД

1480121001

Перник

Перник

Ул. "Миньор" №15

Регионална здравна инспекция - Перник

1432134002

Перник

Перник

Ул. "Брезник" №2

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ПЕРНИК“ ЕООД

1408111006

Перник

Брезник

Ул. " Вл. Радославов" № 29

ЕООД „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВАЛЕРИ ВЕЛИЧКОВ - 1“

1451111001

Перник

Трън

Ул. "Мосаловска " 23

„Д-Р ПАВЛИНА КОСТОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ ЕООД

1451111003

Перник

Трън

Ул. "Мосаловска " 23

ЕТ „Д-Р ЛИЛЯНА ТОДОРОВА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“

1419111002

Перник

Земен

Ул. "Цар Асен " 11

ЕТ „Д-Р МАГДАЛЕНА ИВАНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“

1436131003

Перник

Радомир

Ул. " Райко Даскалов" 50

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – РАДОМИР“ ЕООД

1524211019

Плевен

Плевен

Местност Русково Бърдо

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ – ПЛЕВЕН“ ООД

1524211017

Плевен

Плевен

Ул. Трите Бора № 24

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН“ ООД

1524211020

Плевен

Плевен

Ул. Пиер Кюри № 2

„Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД

1622211029

Пловдив

Пловдив

Ул.“София“№ 64

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД

1622211037

Пловдив

Пловдив

Ул. „Перущица“№ 1А

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД“ ООД

1726211001

Разград

Разград

Ул. "Коста Петров"№ 2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН РИЛСКИ" – РАЗГРАД“ АД

1714211003

Разград

Кубрат

Ул. "Княз Борис I" №12

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КУБРАТ“ ЕООД

1716211002

Разград

Исперих

Ул. "Ахинора" №39

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИСПЕРИХ“ ЕООД

1827211001

Русе

Русе

Ул. "Независимост" 2

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД

1804211002

Русе

Бяла

Ул. Васил Левски № 62

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА-БЯЛА“ ЕООД

1827212016

Русе

Русе

Ул. " Алея Лилия " № 1

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД

1827131022

Русе

Русе

Ул. "Воден" 6

„Медицински център „МЕДИК КОНСУЛТ“ ЕООД

1827211019

Русе

Русе

Ул. Рига № 35

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение "МЕДИКА РУСЕ"“ ООД

1827131001

Русе

Русе

Ул. Борисова № 36

„Медицински център 1 –Русе“ ЕООД

1880121001

Русе

Русе

Ул. "Байкал"12

Регионална здравна инспекция - Русе

1980121001

Силистра

Силистра

Ул. "Петър Мутафчиев" № 82

Регионална здравна инспекция - Силистра

1934211002

Силистра

Тутракан

Ул. "Трансмариска" № 101

„Многопрофилна болница за активно лечение-Тутракан“ ЕООД

1910211003

Силистра

Дулово

Ул. "Розова Долина" № 37

„Многопрофилна болница за активно лечение-Дулово“ ЕООД

1931134001

Силистра

Силистра

Ул. "Д-Р Анастас Янков" № 2

„Диагностично-консултативен център 1- Силистра“ ЕООД

2020211001

Сливен

Сливен

ул. „Хр. Ботев“ № 1

„Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински-Сливен“ АД

2016211002

Сливен

Нова Загора

ул. „П. Енев“ № 1

„Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка Българска“ ЕООД

2020911006

Сливен

Сливен

ул. „Ал. С Пушкин“ № 21

„Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен“ в структурата на Военномедицинска академия

2020212012

Сливен

Сливен

ул. „Х. Димитър“ № 68

„Специализирана хирургична болница за активно лечение „Амброаз Паре “ ООД

2020211016

Сливен

Сливен

ул. „Д. Пехливанов“ № 5

„Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ ООД

2020134003

Сливен

Сливен

ул. „Хр. Ботев“ № 2А

„Диагностично-консултативен център 1 – Сливен“ ЕООД

2118111002

Смолян

Неделино

Ал. Стамболийски 80

ЕТ „Д-р Милка Любомирова - амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“

2110111007

Смолян

Доспат

Ул.“Кавалтепе“ 3

ЕТ „Д-р Велин Хаджиев-амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“

2109211004

Смолян

Девин

Ул. Явор№3

„Многопрофилна болница за активно лечение Девин“ ЕАД

2116131003

Смолян

Мадан

Ул."Перелик" №9

„Медицински център Мадан“ ООД

2138111010

Смолян

Чепеларе

Ул. Беломорка 44 ,Поликлинка ,Ет.1 ,Каб. №12

„Д-р Лилия Милина 93 - амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“ ЕООД

2102111003

Смолян

Оряховец

Оряховец

ЕТ „МЕДИКАБАН - д-р Здравко Николов - амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“

2127111005

Смолян

Рудозем

Ул."Атанас Буров"№1

„ЕСКУЛ- д-р София Царева- амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика“ ЕООД

2202131545

София-град

София

Бул. "Тотлебен" 21 /Входът Е Откъм Бул. "Пенчо Славейков/

„Медицински център-Н. И. Пирогов“ ЕООД

2202141508

София-град

София

Бул. И.Е.Гешов 2Е/Ул. Гюешево № 83

„МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ЦИБАЛАБ“ ЕООД

2208134502

София-град

София

Бул. "Джавахарлал Неру№ 23

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД

2208134502

София-град

София

Р-Н Изгрев, Бул. "Г.М. Димитров" №16 , Бл.1

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД

2201911040

София-град

София

Ул.Козяк 1

„Многопрофилна болница за активно лечение“ Лозенец““ ЕАД

2201211004

София-град

София

Бул. Акад. Иван Гешов №15

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД

2201211005

София-град

София

Бул."Пенчо Славейков"№ 52

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

2214131509

София-град

София

Ул. "Кап. Димитър Списаревски" № 26

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РАМУС“ ЕООД

2201211063

София-град

София

Жк.Овча Купел 2, Ул. "Фридрих Грюнангер 2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДОВЕРИЕ“ АД

2201131511

София-град

София

Ул. „Георги С. Раковски“ 179

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАРДИОХЕЛП“ ЕООД

2201211064

София град

София

бул. „България“ № 104

„Многопрофилна болница за активно лечение-Света София“ ЕООД

2201211003

София град

София

бул. „Ген. Е. Тотлебен“ № 21

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н. И. Пирогов“ ЕАД

2201911041

София град

София

бул. „Ген.Скобелев“ № 79

„Многопрофилна болница за активно лечение - Централна клинична база в София“, Медицински институт на Министерството на вътрешните работи

2201211083

София град

София

ул. „Коньовица“ № 65

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД

2201211067

София град

София

бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 51Б

„Аджибадем Сити Клиник многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД

2201211055

София град

София

ул. „Св. Г. Софийски” № 1

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

2201212014

София град

София

ул. „Акад. Ив. Гешов“ № 17

„Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД

2201911042

София град

София

ул. „Св. Георги Софийски“ № 3

„Многопрофилна болница за активно лечение –София“ в структурата на Военномедицинска академия

2201211093

София град

София

ул. „Околовръстен път“ № 127

„Аджибадем Сити Клиник университетска многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД

2201211093

София град

София

бул. "Цариградско шосе" № 66а

„Аджибадем Сити Клиник университетска многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД

2201212013

София град

София

ул. "Акад.Ив.Гешов” № 19

МБАЛ по белодробни болести "Света София" ЕАД

2201211060

София град

София

ул. Драговица“ № 9

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ВИТА“ ЕООД

2201211002

София град

София

ул. „Бяло море” № 8

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД

2201211035

София град

София

бул. „Ген. Н. Столетов“ № 67А

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“ - СОФИЯ ЕАД

2201214020

София град

София

ул. „Пловдивско поле“ № 6

„Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД

2204133503

София град

София

бул. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ“ № 79-81

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД

2201212061

София град

София

Ул.”Христо Благоев” №25-31

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д - Р ЩЕРЕВ“ ЕООД

2211131507

София град

София

Ул. „Михалаки Ташев“ №2

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ“ ЕООД

2307211002

Софийска

Ботевград

Ул."Божко Божилов"1

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БОТЕВГРАД“ ЕООД

2355211007

Софийска

Пирдоп

Ул. Георги Бенковски 24

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП“ АД

2320211006

Софийска

Ихтиман

Ул."Шипка"№30

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ИХТИМАН“ ЕООД

2317211004

Софийска

Елин Пелин

Ул. Здравец № 15

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД

2317113015

Софийска

Елин Пелин

Христо Ботев 13

„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-САНТЕ“ ООД

2343211008

Софийска

Своге

Ул. Староселска №4

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВОГЕ“ ЕООД

2339211009

Софийска

Самоков

Ул. Македония №49

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – САМОКОВ“ ЕООД

2318211005

София област

Етрополе

ул. „Бригадирска“ № 1

„Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Герчев“ Етрополе“ ЕООД

2412211003

Стара Загора

Казанлък

Казанлък,Ул. „Старозагорска“ 16

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД

2412134002

Стара Загора

Казанлък

Ул. "Стара Планина" 12

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК“ ЕООД

2431131036

Стара Загора

Стара Загора

Кв. "Трите Чучура Юг"

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА ГРИЖА СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД

2431134001

Стара Загора

Стара Загора

Бул. „Руски“ 62

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД -

2480121001

Стара Загора

Стара Загора

Ул. "Стефан Караджа" 10

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

2431211026

Стара Загора

Стара Загора

ул. "Дунав" 1

"МБАЛ ТРАКИЯ" ЕООД

2431211002

Стара Загора

Стара Загора

Ул. Ген. Столетов 2

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД

2436131001

Стара Загора

Чирпан

бул. "Георги Димитров" 2

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р НИКОЛАЙ ТОШЕВ - ЧИРПАН" ЕООД

2407211005

Стара Загора

Гълъбово

Бул."Ал. Константинов " 10

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕАД , ГР. ГЪЛЪБОВО

2535211001

Търговище

Търговище

Кв.Запад, Бул.Сюрен

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ“ АД

2522211003

Търговище

Омуртаг

Ул."Търновска" № 55

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОМУРТАГ“ ЕАД

2580121001

Търговище

Търговище

Бул."Цар Освободител" №33

Регионална здравна инспекция - Търговище

2634211015

Хасково

Хасково

Ул.Стефан Стамболов №2 Ет.2,Пкк По Хирургия

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ХИГИЯ““ ООД

2634211001

Хасково

Хасково

Бул. Съединение 49

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО“ АД

2609131004

Хасково

Димитровград

Ул."Л.Каравелов"22

„Медицински център Диамедикъл – 2013“ ООД

2730212011

Шумен

Шумен

Васил Априлов № 63

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА“ - ЕАД

2723211002

Шумен

Велики Преслав

Любен Каравелов №51

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“ ЕООД

2730134001

Шумен

Шумен

Цар Освободител №100

ДИАГНОСТИЧНО –КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – Шумен“ ЕООД

2780121001

Шумен

Шумен

Калоян №1

Регионална здравна инспекция - Шумен

2718131001

Шумен

Шумен

Пл. Възраждане №1

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ООД

2880121001

Ямбол

Ямбол

Ул. "Д. Благоев" №71

Регионална здравна инспекция - Ямбол

2826211001

Ямбол

Ямбол

Ул. "П. Хитов"30

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“- ЯМБОЛ АД

2826212007

Ямбол

Ямбол

Ул. "Д. Благоев" №69

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЯМБОЛ“ ЕАД

2826211008

Ямбол

Ямбол

Ул. "Българка"№2

МБАЛ „СВ. ЙОАН РИЛСКИ" ООД

2807211002

Ямбол

Елхово

Ул. "Чаталджа"№3

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД

2826131009

Ямбол

Ямбол

Ул. "Бели Дрин" №9

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЕРБАТОВ“ ООД