A- A+

Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19

                                                ЗАПОВЕД
№ РД-01-726 от 23.12.2020 г.,за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19 изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162/11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171/17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202/02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231/13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239/16.04.2021 г., Заповед № РД-01-341/11.05.2021 г., Заповед № РД-01-379/28.05.2021 г., Заповед № РД-01-419/08.06.2021 г.
, Заповед № РД-01-711/18.08.2021 г., Заповед № РД-01-744/31.08.2021 г., Заповед № РД-01-921/10.11.2021 г., Заповед № РД-01-950/19.11.2021 г., Заповед № РД-01-1030/15.12.2021 г., Заповед № РД-01-1040/21.12.2021 г., Заповед № РД-01-28 от 18.01.2022 г. и Заповед № РД-01-102/22.02.2022 г., отм. със Заповед № РД-01-270 от 22.06.2022 г.

      На основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за здравето и чл. 5 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и във връзка с изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г.

                                          Н А Р Е Ж Д А М:

1. От 27.12.2020 г. стартира имунизационна кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна.
2. Имунизационната кампания да се организира на регионално ниво отрегионалните здравни инспекции, като имунизациите се извършват от лекари в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, регионални здравни инспекции, от лекари в специализирани структури на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, и от нарочно създадени за целта имунизационни мобилни екипи.
3. При необходимост в имунизационните екипи да бъдат включени и медицински специалисти от центровете за спешна медицинска помощ и здравните кабинети в детските градини и училищата или от други лечебни заведения.
3а. (Нова - Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., изм. - Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г.) Определям лечебните заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания съгласно Приложение №1.
3б.(Нова - Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., изм. със Заповед РД-01-379 от 28.05.2021 г.) Всички общопрактикуващи лекари да участват в осъществяването на имунизационната кампания, като ваксинират желаещите лица. 
4. Имунизационната кампания да започне приоритетно с обхващане на лица от целевите групи, определени с фази I-V на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България. 
5. Ваксините срещу COVID–19 се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в Кратката характеристика на продукта: при температурни режими от -20/-70оС (+10оС) за ваксините, създадени на база mRNA и от +2 до +80С за останалите ваксини.
6. Ваксините срещу COVID–19 се доставят в многодозови флакони и се прилагат в доза и по схема, съгласно дозировката и начина на приложение, посочен в Кратката характеристика на продукта.
7. Имунизацията срещу COVID-19 е препоръчителна и безплатна и се поставя по желание.
7а. (нова - Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г.) Лицата, желаещи да се ваксинират срещу COVID-19, могат да заявят желанието си за това при общопрактикуващия си лекар или във временен имунизационен пункт, посочен в Приложение № 1.
7б. (нова - Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г.) (1) Желание за ваксиниране може да се заяви и чрез интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“ достъпна на https://www.his.bg/bg/reservation.
(2) Ваксинацията на лицата по ал. 1 се извършва във временни имунизационни пунктове, посочени в Приложение № 2.
8. (изм. - Заповед № РД-01-919 от 19.11.2021 г.) Имунизацията срещу COVID-19 се извършва съгласно изискванията, посочени в чл. 11 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и след изразено информирано съгласие на лицето или законния представител на лицето. 
9. Извършените имунизации срещу COVID-19 се вписват в документите и по реда, посочен в чл. 12, ал. 1 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и в електронен имунизационен регистър, създаден и поддържан като модул на Национална информационна система за борба с COVID-19.
10. Достъпът до регистъра по т. 9 се осъществява посредством КЕП - квалифициран електронен подпис, след подаване на заявка в съответната регионална здравна инспекция и предварителна регистрация. 
11. За всяка извършена имунизация в регистъра по т. 9 се въвеждат следните данни:
а) за имунизираното лице - собствено, бащино и фамилно име, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност), местоживеене (населено място, община и област);
б) за ваксинацията - място и дата на ваксинация, ваксинален продукт (име, номер на партида и сериен номер), прилагана доза ваксина (първа или последваща ваксинация, когато е приложимо);
в) за лекаря, прилагащ ваксината – собствено, бащино и фамилно име и УИН
11а. (нова - Заповед РД-01-202 от 02.04.2021 г. )  от 04Данните по т. 11 се въвеждат в регистъра по т. 9 в деня на поставяне на съответната ваксина чрез медицинските софтуери на общопрактикуващите лекари или чрез https://imunno.his.bg/login от временните имунизационни пунктове, посочени в Приложение № 1.
11б.(нова - Заповед РД-01-202 от 02.04.2021 г. )  От регистъра по т. 9 се генерира документ (сертификат) за извършената ваксинация.
11в.(нова - Заповед РД-01-202 от 02.04.2021 г. ) При необходимост от извършване на корекция или анулиране на данни в регистъра по т. 9 заинтересованите лица (граждани и лечебни заведения) сигнализират съответната регионална здравна инспекция. Корекциите или анулирането на данни се извършва от Министерство на здравеопазването след положително становище на регионалната здравна инспекция съгласно утвърдена стандартна оперативна процедура за промяна на данни в Националната здравно-информационна система - модул еИмунизация
12. Областните управители и общинската администрация, вкл. и здравните медиатори, Българския лекарски съюз, Националната здравноосигурителна каса и директорите на лечебните заведения на територията на съответните области да оказват съдействие за осъществяване на имунизационната кампания.
13. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на Националния ваксинационен щаб, създаден с Решение № 896 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.
14. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, които да уведомят лечебните заведения на територията на съответната област, на Националната здравноосигурителна каса, на областните управители, на кметовете на общините, на Българския лекарски съюз, на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

Министър на здравеопазването

Декларация за информирано съгласие.docx

 

Приложение №1 към т. 3а за област Велико Търново;
Приложение №1 към т. 3а за страната ;

Приложение №2 за област Велико Търново

Приложение №1 към т. 3а
(изм. със Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г.,
Заповед № РД-01-162/11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171/17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231/13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г., Заповед № РД-01-341 от 11.05.2021 г., Заповед № РД-01-419 от 08.06.2021 г., Заповед № РД-01-711 от 18.08.2021 г., Заповед № РД-01-744 от 31.08.2021 г., Заповед № РД-01-921 от 10.11.2021 г., Заповед № РД-01-1030 от 15.12.2021 г., Заповед № РД-01-1040 от 21.12.2021 г., Заповед № РД-01-28 от 18.01.2022 г. и Заповед № РД-01-102/22.02.2022 г.):

Лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания - извадка за Област Велико Търново


област

град

адрес

Лечебно заведение/регионална здравна инспекция

 

 

 

 

65

Велико Търново

Велико Търново

ул. „Ниш“ № 1, етаж 2, Приемно-консултативен кабинет в Консултативно-диагностичния блок на лечебното заведение

„МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД

66

Велико Търново

Велико Търново

ул. „Бузлуджа“ № 1, ет. I, кабинет 2

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД

67

Велико Търново

Свищов

ул. „Петър Ангелов“ № 18, партерен етаж, западно крило до централния вход на лечебното заведение (хирургичен кабинет)

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД

68

Велико Търново

Велико Търново

бул. „България“ № 38

„Кардиологичен медицински център Велико Търново“ ЕООД

69

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. „Отец Паисий“ № 72, кабинет № 317

ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ“

70

Велико Търново

Велико Търново

ул. „Никола Габровски“ № 23

Регионална здравна инспекция – Велико Търново

71

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. "Иван Вазов" № 20, педиатричен кабинет

„ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ВЛАДИМИРОВА“ЕООД

72

Велико Търново

Павликени

ул. „Цар Иван Асен II“ №15; педиатричен кабинет

„ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „МЕДИАНА““ ЕООД

73

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. „Отец Паисий“ №72

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД

74

Велико Търново

Павликени

ул. „Васил Петлешков“ №2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ“ ЕООД

75

Велико Търново

Велико Търново

Ул. „Георги Мамарчев“ № 13

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД

 

 

Приложение № 2 към чл. 7б, ал. 2
(ново - Заповед № РД-01-171/17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-419 от 08.06.2021 г., Заповед № РД-01-744 от 31.08.2021 г. и Заповед № РД-01-921 от 10.11.2021 г.):

Временни имунизационни пунктове, които работят с интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация": - извадка за Област Векико Търново


област

град

адрес

Лечебно заведение/регионална здравна инспекция


 


0404211001

Велико Търново

Велико Търново

Ул. "Ниш" № 1, Ет. 2 - Консултативно -Диагностичен Блок

„МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД

0428211006

Велико Търново

Свищов

Ул. "Петър Ангелов" № 18

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД

0422211004

Велико Търново

Павликени

Ул. "Васил Петлешков" № 2

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ“ ЕООД

0404131016

Велико Търново

Велико Търново

Бул. "България" № 38

„Кардиологичен медицински център Велико Търново“ ЕООД

0422111027

Велико Търново

Павликени

Ул. "Цар Иван Асен Ii" № 15

„ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „МЕДИАНА““ ЕООД

0480121001

Велико Търново

Велико Търново

Ул. "Никола Габровски" № 23

Регионална здравна инспекция – Велико Търново

0406211002

Велико Търново

Горна Оряховица

ул. „Отец Паисий“ №72

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД