A- A+

Утвърдена със заповед № РД-08-363/19.10.2016 г. на директора на РЗИ – Велико Търново

ОТЛАГАНЕ НА ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА СРОК ПО-ДЪЛЪГ ОТ ТРИ МЕСЕЦА

         Услугата не е вписана в Регистъра на услугите и няма уникален идентификатор.
         Забележка: съгласно дефиницията в § 1, т. 2, б. д) от допълнителните разпоредби на Закона за администрацията дейността попада в приложното поле на административните услуги, включващи: „експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължение на администрацията на държавен орган“.

Правно основание за предоставяне на административната услуга

         Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България - Чл. 20, ал. 3 и ал. 4

         Предмет:
         Отлагане на задължителни имунизации и реимунизации за срок по-дълъг от три месеца.
         Документът, издаден на база представената документация и становищата на специалистите от Областната специализирана комисия за отлагане на имунизации за срок по-дълъг от 3 месеца по медицински противопоказания, посочени в Приложение № 10 от горецитираната наредба, позволява отлагане на провеждането на имунизации за срок повече от 3 месеца.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

         Уведомителното писмо за решението от заседанието на Областната комисия за отлагане на имунизации, отразено в протокол, се издава от директора на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

           Звено за административно обслужване (ЗАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062/614-331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители:
         Личните лекари на децата/лицата, за които е необходимо отлагане на задължителни имунизации и реимунизации за срок по-дълъг от три месеца по медицински противопоказания.

         Необходими документи:
         1. Заявление до директора на РЗИ за разглеждане на представената документация или устно заявяване, отразено в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
         2. Етапна епикриза с мотиви за отлагане на имунизации;
         3. Амбулаторен лист от специалист по профила на заболяването със становище за основното заболяване;
         4. Копия от епикризи от лечебни заведения (ако има такива);
         5. Копие от имунизационния паспорт в здравноосигурителната книжка или лична амбулаторна карта с отразени направените до момента имунизации и реимунизации;
         6. Актуални изследвания по основното заболяване.

         Вътрешен ход на процедурата:
         Услугата се заявява по описания по-долу от настоящата процедура начин. Заявителят представя етапна епикриза. Документът трябва да е с подпис и печат от лекаря, извършил имунизациите и реимунизациите.
         Подаденото заявление или протоколът за устно заявяване на услугата се завежда в дневник и се регистрира в автоматизираната деловодна информационна система на РЗИ под индекс РД-20.
         По служебен път заявлението се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който го резолира до директора на дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ) и връща преписката в деловодството. Заявлението и приложените документи се предават на директора на дирекция НЗБ, който възлага изпълнението на главен инспектор определен със заповед на директора на РЗИ за председател на комисията.
         Главният инспектор проверява наличната информация за лицето, за което е заявено отлагане на именизации/реимунизации, и при непълнота на представените документи уведомява заявителя за това.
         При наличие на всички необходими документи главният инспектор свиква заседание на Областната комисия за отлагане от имунизации всяка последна сряда на тримесечието. На заседанието се разглеждат всички постъпили в РЗИ през съответното тримесечие случаи. Изготвя се протокол от заседанието, в който се отразява становището на комисията за всеки представен случай.
         Решението на комисията, описано в протокола, се отразява в писмо до всеки един от заявителите. Писмото се получава от Звеното за административно обслужване или се изпраща по електронен път. Възможно е и изпращане чрез лицензиран пощенски оператор на заявен от потребителя адрес с наложен платеж за негова сметка.

         Отказ за отлагане на задължителни имунизации и реимунизации за срок по-дълъг от три месеца:
         При липса на необходимите документи се прави отказ за явяване пред Областната комисия за отлагане на имунизации.

         Срок за предоставяне на услугата:
         Уведомително писмо за решението на Областната комисия за отлагане на имунизации се издава до 3 месеца след подаване на заявлението.

Образци и формуляри:

           Приложение №2: Образец на заявление

Начини на заявяване на услугата

           Заявлението (Приложение №2 към настоящата процедура), заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
           Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
           Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

           Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, под рубрика „Административни услуги“.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

           Срокът се отразява в решението на комисията и в уведомителното писмо.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

           Не се заплаща.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

           Министърът на здравеопазването.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

           По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

           rzi-vt@rzi-vt.bg